Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 4. met toelating der krijgsoverheid n' 863 — 12-6-l8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Diet geen taal heeft is geen naam weerd. Gesticht door: Maurits Van de Walle (Eine) Z 220,9e Kie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. > » ^ nA r> <->n firt m - - - — — - - - — —— — . . . Met vertrâagd uitkomen ...

De Marckenaar

Nr 10 1 Mei 1917 De Marckenaar Voor Qod en Vaderland. Opsteller: /?. De Brabandere, hulpdokter, C. 65, III B°". UIT BRIEVEN. . . . lk ben sedert den 17/3/17 uit inijne kompagnie verdwenen, om ziekte en bevind me voor den oogenblik in een hospitaal. Ik ben veel ver-beterd en op goeden voet om te genezen. Ais 't zoo voort mag gaan dan zai ik ...

t Nieuws van St Truiden

...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2° Jaap — N 6, Het nummer 10 eentiemen Juni ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEEDE JAARGANG „ Aarçvaard door de Censuur. NUMMER 3 N° 73i datum 17-0-18. MEI 1918. Sint-Amands Studentenblad Frontblad voor stiinte» en oud-stiifaten m SM-Anuds college te Koffift Verschijnt als't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aai.moezenier, Z 203. STTTDIE - INLEIDING - Onlangs was 't al ...

St. Denijs Westrem aan 't front

Verschijnt aïs !t past. 4e Nummer. Januari 1918. SIDENUS WESTREM imî Front Toegelaten door de Censuur. (Admis par la Censure). — D A65 — 7-8-17. Opsteller : Cooseman Gaston, Brankardier — I) 254 — 12ùe K'e — Belgisch Leger. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Raymond — D 258 — Belgisch Leger. Drukker-Uitgever : A. Tempere, ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 14 Februari iqï7 'tNienws van St Truiden Oertoblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken OpsteL bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 200, IIIe gr. (Kapelaan van S1 M art en S1 Truiden.) DE THUIS Eens wa^ er een tijd datwe leefdengelukkig... We legden 'savonds kalmen tevreden ons moe' de hoofd ter ruste, we untsprongen ons bed im-mer ...

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 2 Nagezien door de Krijgsoverheid JUNI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verschijnt als 't kan î Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VAN DE KERCKHOVE, C 245, 9de Kie. Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. Rust ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2e Jaar — N° 4 Het nummer 10 centiemen April ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven aïs het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, Rue do Vie, Calais (France). De bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

Hobooksch frontblaadje

...

De Marckenaar

DOOR DE CENSUUR TOEGELAÏEN N* l3l6 B — 10-9-18. N''20 SEPTEMBER 1918, DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland „ upsieuer: K. de krabandere, Muipaokter, L tôô, 1 t>u" 5-8-i8 Persoonlijknieuwsweetik niet.maar zooalsoveral in't bezette land ging het in de Leiestreek maarredelijk. Ailes werd er doorden vijandaangeslagen:zooals ...

Pages