Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

t Nieuws van St Truiden

Nummer i5 Maart 1917 'tNieuws van St Truiden (Lrloffsblad voor Soldâtes van St, Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalnioezenier C 23o, IIIe gr. (Kapelaan van S' Marten. S' Truiden.) Beminde Makkers, Wij zijn in den vastentijd en naderen van Paschen ; gij verwacht zonder twijfel eenige woorden daarover. Was ik in S1 Marten, weet gij wat ...

Loven boven

Ie Jaargang N° 2 1 Februari 1917. LOVEN BOVEN OorlogsM uitgegevcn door de Wapentiroeders van Leuven en omliggeÉ aan lie! front. Stichter-Opsteller: A. FESTRAETS 1 S. M. C 209 6° O Belgisch Léger. LOVEN, ZAL UIT DE PUINEN RIJZEN DE GLORIERIJKE STEE TE MIDDEN 'T BRABANTSCH LUSTWARANDE IN ONGESTOORDEN VREE ! Secretaris : HENRI DOTHÉE C 181 C. A. ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad Frsntblad voor studeiten en oud-studenten van Sint-Amids college te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, D 268. ZALIG NIEUWJAAR ! En dan ziet ge voor uw oogen een weme-ling van net aangedane fijn uitgeborstelde heeren, rijk versierde vrouwen, ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 7. Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front Bestuurder: FRANS AMEL1NCKX, Korporaal, D 174, leCie. De Liefdadigbeidsbaan van onze TWEE ROOD-KRUISJES Door hare militaire ligging zelf, werd onze gemeente van den eersten dag af van den oorlog aan een hevige drukte onderworpen, en deze die er vertoefden tijdens de maanden Augusti en ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

1 SUPPLÉMENT au Numéro de Juillet-Août 1917- du Sint-Amands Studentenblad Nous sommes heureux de publier un long rapport sur les premiers mois de l'occupation Allemande de notre chère et vaillante ville de Courtrai. Le Docteur Etienne Debbaudt a demandé à son père, qui connut de longs mois d'une dure captivité en Allemagne, et qui est ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZRR n Letterkundig tijdschrift voor Belgenland. VtKbv^rilJlNtlNLIt ALLE VttKllLIN DAULIN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijvên als he als ziine ziel sroot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw bliift. — Drukker-uitg-ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. - Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Pann « " ...

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 3 Nagezien en goedgekeurd door de Krijgscensuur onder N° 449. JULI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verscliijnt als 't kan l Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 17 Mei 1917 t Nieuws van St Truiden (Lrlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 280, IIIe gr. (Kcipelaan van S' Marten S1 Truiden.J Beminde JWakkefs, Weer is 't de blijde Mei! De maand van Onze Lieve Vrouw. Gaat nog eensmet uweinbeeldicg naar huis, of herinnert u wat de blijde Meimaand was in ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEEDEJAARGANC NUMMER 3 Aanvaard door de Censiiur. N° 731 DATUM 17-5-18. MEÏ 1918. Sint-AmandsStudentenblad Frontblad voir studenten ei oud-studenten va» Sint-Amands colleoc te Konr1* Verschijnt als'tpast. Voor wal" nifcave en nnstel betrefL ailes stnren naar Ï51 Tî Mnllle Aa-mofzfnif.r. "7. 5!fT13 STUDIE - INLEIDING — Onlangs vvas ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

i« Jaap — No 7. Eet Efuraraer iO Eentiemen Juni (!• helft) 1916 ROND DEN YZER Letterkundiq tifdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGBN Ben klein iand kan groot zijn / S als zijne ziel groot is. lendracht maaït macht. Een land zal groot blijven als het «ijne kenspreuk getrouw blijft. 1 Drukker-Uitgever: A. TEMPERE-MU YLE ...

Pages