Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

t Nieuws van St Truiden

Nummer 23 Toegelaten door de Kriiqsoverheid aprïl 1918 't Nieuws Van St Truiden OorlogsWad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opst bij X. MOLEIAlSrT, aalmoezenier, O.I. A., ETJ (Seine-InférieTare BERICHT : Met dit nummer is het werkje : « Over geslachtziekten » van Dr D. Snoek Henkemans, gevoegd. Het gaat gepaard met het artikel van ...

De Marckenaar

Nr 8 1 April 1917 De Marckenaar Voor God en Vaderland. Beste Vrienden, Met een waar genoegen mag ik u melden dat ons dorp-bladje, dank zij de welwiilendheid van M. A. Doise, drukker te Westvleteren, van nu af geregeld zal kunnen verèchijnen den 1 en 15 van ieder maand. Nog bij uitzondering komt er nieuws uit de streek en wij lijden allen om het ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

t Ie Jaar — N° 2. Het nuramer 15 esntiemen Fetruari (lste Kelft) 1916. ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 2. MET TOELATING DER KRIJGSOVERHEID N° 556 15-4-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Opstel — Mededeelingen — Steun te zenden aan: Maurits Van de Wn! le, (Eine) Z 220 9e Kie Adhémar De Surgeloose, (Gavere) Z 17 't Doet waarlijk deugd aan 't hart *te ver-nemen hoe welkom «ONZE WENSCH » is voor de vrienden. Uit aile ...

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 3 Nagezien en goedgekeurd door de Krijgscensuur onder N° 449. JULI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verscliijnt als 't kan l Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 9 OKTOBER 1917 Aanvaard door de CENSUUR, Nr 1050 ========= 3-11-17. Frontblad voor sbidenten en oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk .Cil VOOR WAT UITGAVE EN = OPSTEL BETREFT, ALLES STUREN NAAR. E. H. MULLIE Aalmoezenier, D. 268 Verschijnt als 't past Overwging uit de oopgraven Wat mij doet nadenken Hoe geerne toover ik mij ...

Willebroeck aan 't front

lste NUMMER Willebroeck aan 't front *Voor jalle inllchtingen wende men zich tôt het bestuur ; — (§>>— ^rans Jïmelinckx, €{. 218, lste die —= NIEUWJAAR ! « Gelukkig en voorspoeciig Nieuwjaar ! » zoo klinkt het ten aile kanten en wij, bij het uitgeven van ons eerste bladje, houden wij er aan dien wensçh aan al onze vrienden en ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER L,etierKunaig tijciscnriit voor tseigeniana VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Ecn klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maukt macht. zijne kensprcuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, Rue do Vie, Calais (France). Do taijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundïg tïjdschrift voor Belgenland. VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitg'ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdrag-en te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne Abonnement aan 2 ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiiad vsor stsidenten en oud-stadenten van Sint-Amasds cs!!ege te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. t>viwr<*'^wvvvw* »» -■>- — - Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliie, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste numrners genoten bij cnze geachte ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klem land kan groot zijn Eendracht E«n land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MU YLE, 17, Ru« de Vie, Calais (France). D« bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZEÇ Iiette^kandig tijdsehmît voot* Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne. Abonnement aan 2 ...

Pages