Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

Hobooksch frontblaadje

...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundïg tïjdschrift voor Belgenland. VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitg'ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdrag-en te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne Abonnement aan 2 ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiiad vsor stsidenten en oud-stadenten van Sint-Amasds cs!!ege te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. t>viwr<*'^wvvvw* »» -■>- — - Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliie, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste numrners genoten bij cnze geachte ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER 1 1 Iiettetrkandiçf tijdsehtûît voot* Belçfentand VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel gr'oot is. Eendracht maakt macht. ' — — — - - ~ — Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa ...

St. Denijs Westrem aan 't front

Verschijnt aïs 't pa«t. 2e Nummer. Juli 1917. STDENIJS WESTREM Front Toegelaten door de Cfnsuur. (Admis par la Censure). — D 348 — 25-7-17. Opsteller : Cooseman Gaston, Brankardier — D 254 — 12''c Kie — Belgisch Leger Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Raymond — D 258 — Belgisch Leger. Drukker-Uitgever : A. Tempere, 17, rue ...

Onze gazet

N° 17 YZERFRONT i3 Februari 1918 gezien door de censuur, N° 180 VOOR GOD KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Yerschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Waarde Vriend, Hebt gij reeds opgemerkt, hoe gansch t' menschdom rondom Jezus-Christus ge-sçhaard is? Velen vallen op de knieën. en vol eerbied, aanbidden ...

De Marckenaar

...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER i. met toelating der krijgsoverheid n° 373 — g-3-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE bestuur : ADHÉMAR DESURGELOOSE, (Gaverè) Z 17. MAURITS VAN DE WALLE, (Eine) Z 220, 9e Kie. Eindelijk toch hebben we « ONZE WENSCH» Lange reeds — dikwijls hadden we er aan gedacht— over gesproken, zelfs aan begon-nen, docli ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 12 Nov.-Deeembep 1916 NIEUWS van ST TRUIDEN oorlogsblad voor soldaten van S' Truiden en omstreken. Opstel bij : X. MOLHANT (kapelaan a) S1 Marten St Truiden), nu Aalmoezenier B 211, Obus. div. veldleger. Beminde Makkers In het vorig nummer heb ik u aangewak-kerd om de eerste dagen van November-maand behoorlijk te vieren en eens te meer ...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

Hobooksch frontblaadje

...

Hobooksch frontblaadje

...

Pages