Votre recherche * a donné 195 résultats

a-z index des titres
  • De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

Filtres

Série ou titre

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

3 JANÛÂRI~914 - -- 48ê~JAA RGANG — NtoTl3 r— , HENRI HERMANS, Secr etaris van den Arbeid te Maastricht, redadeur van „Het Katholieke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 17 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 15 DE K. S. A. Héél Katholiek Nederland, het Doorluchtig Episcopaat voorop, heeft op Driekoningendag het tienjarig bestaan der Katholieke Sociale Actie gevierd. Met nadruk zeggen wij : gevierd, niet méége-vierd. Want de Katholieke Sociale Actie is een stuk van Roomsch Nederland ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 24 JANUARI 1Q14 - 48e JAARGANG — No. 16 DE GROOTE MANNEN- EN VROUWENHARDRIJDERIJEN TE LEEUWARDEN: gehouden in tegenwoordigheid van Koningin Wilhelmina. H. M. is, zooaLs bekend mag worden verondersteld, Zelve een groote liefhebster van het ijsvermaak en toonde ongemeen veel belangstelling in het verloop der rijderijen. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

31 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 17 H. K. H. MARIE ADELAÏDE, GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG, OP BEZOEK BIJ H. M. DE KONINGIN: Een prachtopnarne van de twee jeugdige Vorstinnen bij het bezoek der Groothertogin aan ons hof. (Foto Haagsch _ ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

7 FEBRUARI 1914 — 48e JAARGANQ — No. 18 DR. D. A. W. H. SLOET, Pastoor van Ab coude, onlangs door de Theologische faculteii der Leuvensche HoogeschooL tôt Doctor in de theologie honoris causa ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

14 FEBRUARI 1914 — 48e JAARGANG 1914 — No. 19 INHOUDSOPGAVE: Platen: Mooie kiekjes van een bergspoorweg in Tyrol (5). Leuke winterkiekjes uit verschillende landen (3). De jongste stakingen in Z.-Afrika (3). Een typisch kiekje uit den Mexicaanschen burgeroorlog. Van Zierikzee naar Parijs (2). Een belangrijke uitvin-ding. Een allermerkwaardigst ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

M—■— .' )( Y Jr l. vvv—3~i—ttt—2-c 7VTT— XOt^~«<wC^C7,x o/i /ri,. x^'rvr~^i.\fAOrïrr^VYrA0\ r&;—^rrr—7-vlnrs., :rvs v-c riv v » <■■> m m » ii », 4«* * /.*-, m. jr. M i\ fi * ■■ * it ninniriit r^«t *r n fm-i «r *itnvv^iri- » a,^^. i\jt.. aa>.i «Ha > i./\j .*.j. * / ^ ji ^FEBRUARIToÏT" — ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 7 MAART 1914 — 48e JAARGANG — No. 22 Z. D. H. MGR. E. S. LUYPEN, S. J., Apostolisch Vicaris en Pastoor van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE KARDINAAL KOPP. + De Vorst-Bisschop van het uitgestrekte Bisdom Breslau, dat zoowe Duitsch als Oostenrijksch gebied omvat, dat in Duitschland mee dan drie millioen katholieken telt, en nog een 300,000 Oostenrijksch' diocesanen heeft, is op zichzelf reeds 'n man van gewicht en beteekeni: in het Duitsche Rijk! De nù overleden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

'il MAART 1914 • — 48e JAARGANG — N°- 24 DE HOOGEERW. HEER W. H. BEIJS, Kanunnik van lut Kathedraal K a pi fiel van Roermond en pasioor-deken van Gu/pen, die dezer dagen zijn gouden Prieslerfeest met luister ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ■1S M A ART 1014 — 48e JAARGANG — No. 25 OVERSTROOMINGEN EN HOOG WATER LANGS ONZE GROOTE RIVIEREN. Overal in den lande klinkt de jobstijding: hoog waier, de dijken zijn in gevaar! Een dijkdoorbraak wordt al getneld. ait het land van Spijk en Lobith, aan de Duitsche grens.... Ai is het overal benauwd en ernstig, nu de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

4 APR1L 1914 — 48e JAARGANG — No. 26 MONSEIGNEUR L. J. A. H. SCHRIJNEN, de nieuwbenoem.de Bisschop van ...

Pages