Votre recherche * a donné 12 résultats

a-z index des titres
  • De telegraaf: sportwereld

Filtres

Série ou titre

De telegraaf: sportwereld

rWÊEÔE JAARGANG.-— W-"«9T, ZT -O Beekstraat, 3 BRUSSEL SPORTWERELD !^_ T35LISPHOON B 7061 A 4&&5 A Ö076 , ZONÖAG, 9 AUGUSTUS 1514. De Européenne h e Alles staat go voor De staat van beleg m gansch het !and Het Ministerie is terughoudend in zijne verklaringen Door den wapenstilstand is geen nieuws van het Oorlogsveld. -- Hulde aan ...

De telegraaf: sportwereld

.TWEEDE JAARGANG, N. 298. MAANDAG 10 AUGUSTU5 1011. ■ ,1 ..■-!,- S CENTBEMEN PER MUMÎVÎER —» TELEPHOON B 7061 A 4595 A 9076 Beekstraat, 3 BRUSSEL SPORTWERELD \ • ui i *5 ni' urn iHMiiMiimiiiniiirii' Eur eesche OorI • il ansche Les>er beh DEZE LAAT VERLIEZEN 30.000 MAN De stad Luik in handen der Dnilschers DOCH DE F AAN ONS Een ...

De telegraaf: sportwereld

DINSDAG U AUGUSTUS 1914, C2l £WF,i:r>F. T— Nr. 299. RUSLAND SCh De Toestand in ENKT DE VRIJHEID AAN POLEN België blijft onveranderd sedert Zondag ELZAS LOTHA Men verwacht in 't kort een groote veldslag, waaraan de vereenigde Fransch-Belgische troepen zullen deelnemen. De Duitschers worden overal na Gebeurtenissen wslh den dag :{ DE ...

De telegraaf: sportwereld

TWEEDE JAARGANG, «!fcm WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1914. De Duitsche legermacht komt dieper -het land in. =- De Belgische troepen worden samengetrokken rond Thienen, en wachten daar den vijand af Schermutselingen tusschen de Ve De Franschen dringen, door in Hcog-Elzag en rakken op Straatsburg aan LAFFE HANDELWIJZE DER Dl/lTSCHE INDRIN DE TOESTAND Kalde ...

De telegraaf: sportwereld

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1914 .TWEEDE JAARGANG. — N. 301 g-i—«-"i■ ■■' Pe Oorl • ie ENE GROOTE VERAtöERING ROND TH ZOU DE OORLOG SOMS EB|E ANDERE WENDING NE1VSE e vijand bombardeer de forten van-fik == Beschieting der De Duitsciiers moeten achteikttrekken nabij Sint-Truiden. ittiMRpeti voort te zetten* HET OORLOGSPLAN DER ...

De telegraaf: sportwereld

TWEEDE JAARGANG. — No 303 .O VRIJDAG 14 AUGUSTUS LOU Steeds maar Belgische zegepralen! De Duitscher ondergaat bloedige verliezen te Haelen en te Eghezée Niet alleen rond de forten, maar ook in 't bloote veld is klein België de sterkste EÖT "h■! ■ " §J§s# WIJKEN ien < Doordat mijn kon frater Karel Van Wy- . ■nendaele lieden ...

De telegraaf: sportwereld

■HWVWWW :* • &4p: "'<■■' III ■ ■ XWEEDETtAARGAN'G. — N' sar. n Beekstraat, 3 BRUSSEL ~^^fc-*««a - — 5 CENT8EMEN f?£R NUMMËfil SPORTWERELD TKLEFHOON B 7061 A 4695 A 9076 ZATERDAG" 15 AUGUSTUS 1014. n 'iyt^*«g^t»*Vltft»»»»c ft Het Belgisch Oorlogsveld is kalm. De vijand bereidt zich tot een slag, « Gisteren ...

De telegraaf: sportwereld

PinMHnppWPPVMHMIHHnRHnRHmHRm mnpniMM «TWEEDE JAARGAïTG. —- K . &*, EINSDÀG, 18 AUGUSTUS Î911r n Fransche Zegepraal in België De Franschen hebben slag geleverd te Dînant, en de Duitschers over de Maas gedreven Bet Ministerie van Oorlog geeft gerus [stellende tijdingen over het Belgisch leger Officiëele Mededeelingen : Het Belgisch Ie ...

De telegraaf: sportwereld

If' / n iff Jet Beekstraat, 3 vBRUSSEL ri' Éfliw - ■'■P,.'«» 5 CENTIEMEN -PER NUMMER ■M| SPORTWERELD TBLEPHOOW B 7061 A 4595 A &Q78 WWWWagaWEHBgWgSPIgH WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1914, A IP»' Be ALLE DUITSCHE AANVALLEN AFGEWEERD Fransche vloot vernielt vier Oostenriiksche Kruisers. -:- De Russen in Duitschland. Belgrado wordt beschoten. ...

De telegraaf: sportwereld

Beekstraat, 3 BRUSSEL (TWEEDE JAARGANG. — N. 303. Q f] 5 !■■• ■*■ "" ■ ■ n"T'~ S CENTBEMEN PER NUMMER SPORTWERELD TELEPHOON B 7061 A 4595 A &Q7ê_ •p"' JDONDERDAG 20 AUGUSTUS 1914. N mBÊmmBi r publiek hebbe hoop en vertrouwen in de vereenigde legers die weten wat #ij willen DE FRÂNSCHESM BE DE OOSTENRÜKERS ZüiM VAN ...

De telegraaf: sportwereld

X DERDE JAARGANG. — 343. VRIJDAG 25 SEPTEMBER I'M4 5 OB1TT1ELCB1T IFEIEB H^TTH^IMIE^ Alle mededeelingen te zenden : KORTRUKSCHESTRAAT, 61, GENT SPORTWERELD De gevechten rond Antwerpen hernemen Onze troepen naderen Brussel meer en meor. Ninove door de Belg-en bezet De geheele beschaafde wereld betreurt dit verwoesting der Kathedraal van ...

De telegraaf: sportwereld

DERDE JAARGANG. — 360. MAANDAG 12 OCTOBER 1014. 5 o^efttjsmobit peb isrxjn^cn^EEze Alle mededeelingen te zenden: KORTRIJKSCHESTRAAT, 61,GENT SPORTWERELD Antwerpen worstelt dapper tegen de overmacht Een deel der versterking is gevallen. — Het overige deel weerstaat nog Men verwacht een groot gevecht in de omstreken van Gent De Buitschers ...