Votre recherche * a donné 3 résultats

a-z index des titres
  • Gazet van Lommel

Filtres

Série ou titre

Gazet van Lommel

Gazet van Lommel Algemeen Nieuws- en Aankondigiiigsblad yoor het Kanton Ne». rpelt en omstreken. GODSDIENST JLXUIAAVVXJI JL. 1 X.' A V.*. JK.M. W **. VADER LAND MOEDERTAAL ABONNEMENTSPRIJS : Vooraf betaalbaar Per jaar 2,50 frank. K. Y A N L E E M : u T-IMMERS DRUKKER-UI 'GEVER 7, KERKSTRAA f LOMMEL. AANK0NDI6INGEN : 10 centiemen per drukregel. ...

Gazet van Lommel

Gazet van Lommel IV 1 T C\ d \ 1 ~V~ T». -■ -■ -«/-V y\l /—* l^v 1 ^-v V 1 Algemeen Nieuws- en A ankoiidigingsbl yoor het Kanton NeerpeJ en omstreken. 1NST YADEltLAND GODSDIENST MOEDERTAAL ABONNEMENTSPRIJS : Vooraf betaalbaar Per jaar 2,50 flrank. K. Y A n Leemi ut-Immbrs DRUKKER-L TGHAER 7, KERKSTRA/T. IOMMEL. A.ANK0NDIQIN6EN : 10 ...

Gazet van Lommel

Gazet var Lommel Algemeen Nieuws- en Aankondigingsblad yoor het Kanton Neerpelt en omstreken. GODSDIENST VADERI 1ND MOEDERTAAL ABONNEMENTSPRIJS : Vooraf betaulba-ar Per jaar 2,50 frank. K, Y A N L E E M P T - I M M E II S DRUKKER-UITGEVER 7, KERKSTRAAT, LOHUEL. AANK0NDI6INGEN : 10 centiemen per drukregel. Reklamen ..... 0,25 fr. Yonnissen ..... ...