Votre recherche * a donné 10 résultats

a-z index des titres
  • Halle en omstreken

Filtres

Série ou titre

Halle en omstreken

Nuramer 1. JET 1)E TOELATINC. DEK MILITAIRE OVEKHEII) October 1917. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. II. I Adresveranderingen te zenden aan Leop. B^RICHAUX, brigadier, A Sainte-Adresse. Ons Blad. Halle !... de «kanten» van Halle!... 't is het alonde stadje met de dorpjes door 's Heeren Voorzienig'heid er rond gezaaid ; 't zijn de ...

Halle en omstreken

Xummer 2. MET DE TOELATIXG DER MILITAIRE OYERHEID I Xovenibcr 1917. HALLE Rcstuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211 IV. AdresvePônderingen ic zenden aan Leop. BBICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Lieve Dooden. Toen wij de schoone vrede's dagen beleefden le Halle of in ons dorpje, gingen \ve, binsl November, naar 't kerkhof 'l ...

Halle en omstreken

Nummen o. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVEKHEIl) December 1917. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211/1. Adresveranderingen te zenden aan Leop. BRIGHÀUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Kerslnacht. In 'l bljeek betooverend lichl der maan we-melen, gelijk schimmen, de menschengedaan-ten op de breede banen, ...

Halle en omstreken

Nu m mer 4. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OYERHEII) Jamiari 191 <S. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opslelraad : E. H. JAXSSENS, i) 21 1 1. Adresveranderiirgen le zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuwjaar ! 1 Was nieuwjaar yoor de vierde maal sirïds wij, vejwi jderd van het vaderhuis, als weezen geworpen ...

Halle en omstreken

Nu m mer 5. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 191 (S. Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, I) 211 !. Adresserauderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Een christen huisgezin in Vlaanderen. In 't jaar 1914, daags na Zielendag, gingen onze Jagèrtjes schntsgrachten delven daar vvaar de Yz'er ...

Halle en omstreken

Nu m mer (i. MET DE TOELATINC; DEIi MILITAIitE OVEHHEID Maart 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuiir- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BR1CHAUX, brigadier, 1. M. I. ()., Sainte-Adresse. Zalige Paschen. Alléluia Waren we te Halle of in ons dorpje met Paschen, we zongen blij alléluia, want '1 zou vreugde ...

Halle en omstreken

sfummer 7-8. MET 1)E TOELATING DER MILITAIRE OVERHEII) April-Mei 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : fi. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier-, J. M. I. ()., Sainte-Adresse. Werkzaamheid. Werkt mannen, niet zooals 't begijntje dat zegde : 't is zalig en.... d'er bij ging zitten, wantj niel ...

Halle en omstreken

À ; , . ( » Nummer 9. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Juni 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : É. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Het Kruis aan den Yzer. De hofstede, waarin wij thans vertoeven, ligt hier eenzaam en verlaten, vertrappeld en ...

Halle en omstreken

Nummèr 10. MET DE TOELAT1NG DEB MILITAIRE OVERHEID A ii <> il st 11 s; 101 HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135,1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRIÇHAUX, brigadier, 1. M. i. ()., Sainte-Adresse. Open Brief aan 'Moeder. * Vf We traehten reeds zoo lang, duurbare moe-der, naar't blijde wederzien. Vier ...

Halle en omstreken

Nu ni nier 11. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEïD Septcmbcr 1918. Bestunr- en Ôpstelraad : E. M. JANSSENS, Z 1:5,1 1. Adresveranderi ngçn le zenden a an Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. 0., Sainte-Adresse Herdenken. Onder hel gedurig kanonge])ulder en angst-wekkend gckraak der moordende en vernieti-gende obussen, die stuk om stuk den ...