Votre recherche * a donné 17 résultats

a-z index des titres
  • Ons Brugge

Filtres

Série ou titre

Ons Brugge

Nu m mer 2. Juni 1917. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK YOLK GROOT VOLIv ONS BRUGGE Beste Makkers Wij vernamen dat ons eerste nummer uiterst welkom was bij onze Brugsehe jongens. Allen vragen niet beter dan bel werfc te zien voort-gaan: Daarom, steekt ons een handje toe ! Zendt ons het zeker en eclrt nieuyvs dat gij nit de geliefde stad ...

Ons Brugge

X ii m mer 3. "Met loelatinff der militaire overheid. Juli 1917. Ons Bruooe Beste Makkers. Ten gevolge \an een dagorde, dal onlang'i verschencn is, is het ons niet meer toegelatei de adressen van de Brugsche soldalen le druk ken. Degene die nieuws zou willen welen, 110 pëns een vriend die hij niet terugvindt sehrijvc naar M. Gey, onderwijzer, ...

Ons Brugge

Nil m mer 4. MET TOELATIXG DER MILITAIRE OVERHEID September 1917. Ons Bruooe flSo flep JMf. ^@a@iyk WÔTK HqoM o r@i® m?S QmM vôtlfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwiizer, I. M. I. O., Sainte-Adresse. Onze Frontteekening h De lezers van Ons Brugge zullen met voldoening bestatigd hebben dat hun bladje niet alleen nieuws geeft van hunne geliefde ...

Ons Brugge

Nummer 5. MIT TOKI.ATIXG !)F.l! MILITAIliK OVHIiHKU) Octoher 1917. Ons Bruooe Hestiuirder : ALFOXS (il\Y, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuws uit Brugge. — (Ycri'olij mm den brie]' vcin Jujfr. 1).) Zoodits Ilindenhurg kwam naar Brugge af, en door-zochl onze stad, waar 11ïj eindelijk loch ailes lie{ staari dal slond ; hij had een ...

Ons Brugge

Nu m mer 6. MET TOELATING 1)ER MILITAIRE OVEKIIEII) Novemhêr 1917. Ons BruQQe HaaM tè fTêe^ w'oTK HaaM <a g<fto m&i (Srgsûfc ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. 15 November : Leve de Koning! Krijgsweerde van Brugge in den oorlog. Het is een feit dat in ieder leger, een keur-bende bestaat. De ...

Ons Brugge

Nu m mer 7. .MET TOELATING DER MILITAIRE OYERHEIl) December 1917. Ons Brugge hômm o |ifp IH/tt'/u^k « ieei,ira ^@â@(,yfc y¥nsr g-, m m uaife Bestuurder : ALEONS GEY, Onderwijzer, I. .M. I. ()., Sainte-Adresse. f a an al de brixische makkers gelîïkkkt i-:x zalig nieuwjaar Het Rksti i h Beminde Brugsche Zotjes, Met den wensch van een gelukkig ...

Ons Brugge

X u m mer 8. M HT TOKLATIXCr DEU MIIJTAI1Œ OVKHIIHI!) Janu a ri 1918. Ons Bruooe MfflaM « f 5,<gr H®«M -o P®îr> (g.rôô'ï Pôtfe- Bésluurder : ÀLFONS GEY, Oiulerwijzer, I. M. I. ()., Sainle-Adressc. Voorbereiding van de toekomst. In de laatste weken hebben wij in onze dagbladen de oorlogsdoeleinden van de Verbondenen vernomen. Hoe ...

Ons Brugge

Xiimmer 9. M HT TOELATING DEK MILITAIRE OVEKIIEII) Fe h ru a ri 1918 Ons Bruqqe ttaaM â fTêe^ voTlT HoaM tê <&TOQfc ùfilfe — r : : yca^^jz» — — — ^ - Bestuurder : ALFOXS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse Beste Makkers W'eerom liebben wij de verandering der àdressen. ! Waèht niet lang u\v nieuw adres op te sturen ...

Ons Brugge

Nii ni mer 10. MET C.OK!>KKt-KIN<; ÎVEH MiUTAlRK OYKBHHI!) Maarl 1918. Béstuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse; Middelen tôt een hoogere leyensopvatting. In ocn vorig artikel hëbben wij besladigd dat , niet alleu gedurende den oorlog getrouw ge-bleven zijn aan de levensopvatting die hun door de eerste opvoeding ...

Ons Brugge

Nuinmer 11-12. MET GOEDKEITRING \>ÉR MILITAIRE OVEKHEI1I April-Mei 1918. Ons Bruooe H/mM o fiei? Bmùl uâllfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Verjaring van (( Ons Brugge. » Toen wij Ons lirugge begonaen, vroegeh wij ons af of hel wel nog de moeite weerd was liane! aan '» werk te slaan-, en wij dnchtcn dat ...

Ons Brugge

Nommer 13. MET GOEDKEURING DER MILITAIRE OVERHEID Juni 1918. Ons Bruooe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Volharding. De verscheidene aanvallen die de vijand in de laatste maanden op het Belgisch front ge-daan heeft, hebben eens te meçr de laaie weerstandskraeht van onze soldaten bewezen. Op Oud-Stuyvekenskerke ...

Ons Brugge

Nummer 15. MET GOEDKEUKING I)ER MILITAIRE OVERHEID Auçuslus 1918 Ons Bruooe Haaàfc a fies <u> L—- -1- _ jg@â<tryiT vHE^ <S«@al ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, 1. M. I. G., Sainte-Adresse. De Vriendschap. Als wij een weinig nâdenken over den last en de ontberingèn die wij in het oorlogsleven te verdiiren hebben, ...

Pages

  • 1
  • 2