Votre recherche a donné 701 résultats

a-z index des titres
  • 1914-03

Filtres

Date de publication
1914701

Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten...

GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS 8ii van het kanton bestaande uit de Gemeenten Burght, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck & Zwijndrecfc NIEUWS- EN ÂNNONCENBLAD. Dit blad verschijnt geregeld aile Zaterdagen. Abonnementea kunnen het heelejaar (loor DRUKKER-UITGEVER AANKONDIOINOEN : 20 centiemec per drukregel. RECIITERLIJKE EERHERSTEL- ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Aeht eu veertigste jaar Xafterdag 7 Maart 1914 fVuurmer 10 fr. 5-00 * mst de po«t besteld. *D0R N03RD-NEDEBLAHD ft»ï'C® 3 g. ï3S. v&S îf fjv«rop tcinaâfeaar. àmknsççl HET VOLKSBELANG fr. 5-00 • met de part bertrfé VOpB mOBI-NCBCILAM» tnnt s er. es. 6* il ve«r»p betasrirïLir. *»«»<<* a dmkrtsA YERSCHIJNENDE ELKEN ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Iaaruang. Nummer io Antwerpen, 7 Maart 1914. . — Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , ABON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de M a atsch a ppij en. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elli abonnement îs vooraf bctaalbaar en eindigt op il December van het ...

Onze kringen: tooneelblad

nni'Hatiria laoïvionn Nr 12 Prijs per nummer : !0 centiemen 15 Maart 1914 ONZE KRINGEN TOONEELBLAD. Orgaan tôt verdsdiging onzer Kunst-, S ta m- ©n 1 aaSbelangen Drukker : S. SCHUERMANS-MEDAER, Tienen. Uitgevers : Herman HENOi & Firmijn VINCX INSCHRIJVINGS PRIJS ÉÉN frank voor 't geheele seizoe Verschijnt gedurende de zes wintermaanden ...

Le courrier d'Anvers

Douzième Année N° 13 Le Numéro 10 Centimes Vendredi 27 Mars 1914 RÉDACTION 21, place de la^Gare AN VERS Téléphone 4781 POUR LA PUBLICITÉ s'adresser au Sureau Cintrai di Publicité 21, place de la Gare LE C0URRIER D'ANVERS PARAISSANT LE VENDREDI ADMINISTRATION 21, place de la Gare ANVERS Téléphone 4781 ABONNEMENTS : 3elgique. . . Ers 10 ...

De klok: orgaan der christene beroepsvereenigingen en maatschappelijke...

Door plicM en recM! Tôt liefde en rechtvaardlgheid. DE KLOK Door vereeniging tôt macht ! Door macht tôt vrede I "Orgaan der Kristelijke Sociale Werking in het Land van Waas Yerschijnende om de 14 dagen en meer als 't noodig blijkt O li ir i s-te:ne IN" ststs-texxliefcie * LEEST en VERSPREIDT Uw Volksblad .I1 , *i .v.vwï ip ■'.mwir 1 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■* per nummer : voor Belgie 3 centiemen, voor don ^reenids 5 cantiefoen Telefoon : Redaetie 247 - Administrai»» 2S43 8 Maârt 1814 Oruk»«ef-Ultgcc»»tet aîu; Maatschappij H ET LICMT bestaorder s® p, oe VISCH. Ledeberg-Oenl ,.REDACTtE . . ADMINISTRATIE .iOOûPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE irie ntaanden. .... fr; 'es ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prijs per nummer : voor Belgis 3 cenliemen, voor den Vvecmde 5 centiemen Telefoan ; Redaciie 247 » Administratif 2845 Zorsdap 22 llaaHc 1914' DruksterUitgeefBter ■L.Maatschappij H ET LICHt bestunrder > ■p DEVISCH. Ledeberg-Qent redactie . . ADMIN!STRAT,E ■iiOOûPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgaan der Belgîsche Werkliedenparty\ —r ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 15 et Lundi 16 Mars 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-sixième Année - No 16.993 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers Fr. 10,— par trimestre Intérieur .... ,,11,50 „ Hollande et le Grand I 13 75 Duché de Luxembourg* Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne dans tous les ...

La nation

4 ANNEE. N 0 5. Le Numéro : S centimes. Affilié à l'Union de la presse périodique Belge. Mercredi 4 Mars 1914 LA NATION « Pour la Culture Française. » Journal hebdomadaire paraissant le mercredi. « Pour la Culture Française. » ABONNEMENTS : Belgique : 3.50 francs ; France : 5 franc Étranger : 7 francs. BUREAUX DU JOURNAL : 106B, Rue de ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Jeudi 26 mars 1914 No 71 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un trim«. francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.60 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'«.bonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de chaque ...

De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der...

M!A^A.ISriDEI-.XJ-K:SCI3: ORQAAN van de Centrale der Metaalbewerkers van Beigté Geene rechien zonder plichten Administratie : Volkshuis, Jozeî-Stevensstraat, i 7, Brusssl Geene 'plichten zonder rechten ' 37,000 Exemplaren ^ i 27,000 leden De Stakingen in de Metaalnijverheid De maand Februari heeft vier nogal belang-rijké stakingen zien ...

Pages