Votre recherche a donné 640 résultats

a-z index des titres
  • 1914-04

Filtres

Date de publication
1914640

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

Cinsdag Zi Aprel IMI* 5 centleanen » 29 centiemen pep week 7da Jaargang «» I H- 224 abonnementen p„ tau : 10 fr; — Zes maanden : 9 £W Drie maanden . 2 Ir. 50 jO ccntiemon per week cum huit heslel<f, yoor 't buitenland, met byroegiDg àer veïzendingskosteû» jllionnementen worden aangenomen in .Betrareelea, Baron Joostensstraat, 2 ' ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

Vingt-quatrième Année.— 11 Avril 1914 N° 15 - 11 April 1914. - - VlER-EN-TWtNTJGSTE I AARGANG k G E N C E de Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGEN7SCHAP san Verkoopinger^ en V" e rhiii'i n'-i' , ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIR de la ville et de la province d'Anvers PISIRIBUf, GRATLTIKMEN r CHAQUE SAMEDI DANS LES CAFfo. Des numéros ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Vendredi 3 Avril 1914 TTTV X f7 « P. !f < \ rTTVirk m- VT! \!Î.H Franco en Belgique Un an! : Î3 s » » 6 mois ; 8 fj ï 3 mois 4 fi franco en Hollande Un an ; 22 h » Union postale * 32 fi On s'abonne au bureau du Jourru el dans tous les bureaux de posit ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 56Ï JOURNAL DE LIÈGE FEUYLLE POLITIQUE LITTÉRAIRE Eï ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de...

■TWEEDE JAAR Nummer 4 APRIL 1914 DE ARBEIDER er Voedingsnijverheid ILandelijk orgaan van de Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van JBelgië I GEEN RECHTEN ZONDER PLICHTEN Beheer en Opstelraad : VOLKSHUIS Jozef - Stevensstraat, Brussbl ' GEEN PLICHTEN ZONDER RECHTEN erklieden der Voedingsnijverheid van ganseh het land, ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

DE GOEDE WEEK. , Aan hen aie lijden. Met ziju zware kruis op de schouders, blijft ! Jezus, laags dën lijdensweg vaa Calvsrie, hst bteld van 't ellsndigs menschdom, dat sedert 1 Adam's val oader 'i lijden gaat gsbukt. < Lijden is een geœeene zaak want niemand i die 't niet doet op de wareld, en krankheid en ] ziekte, vernederiag en droefheid, ...

Het nieuws van den dag

' Derligsfe jaargang Nr 81 2 centiemen per nummer Brussel, Zaterdag 4 April 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen $ jjs maanden.' 4 frank. ' ° Pur jaar. S frank, ^'.fiUanderelanden van het postvorbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL î '■ Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HU YGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. ■IuMMER l5. Antwerpen, ii April 1914. DE DUIVEN VRIEND ■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , <_> <*-> ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particulieren .. 8.00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf betaalbaar ...

La Flandre libérale

...

Le nouveau précurseur: journal du soir

l'^crédi Avril 1914 CINQ CENTIMES 80™ année — 11S Le Nouveau Précurseur f\ Kl ) l\l INI .bjJVLJCjJNI X O T -m,» un an 12.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 8.50 fr. A^VERpim - 16.00 fr.; ■ 8.00 fr.; - 4.50 fr. SC ANDE - 83.00 fr!'; . *6,00 fr4 - 8.00 fr. B%mirROÏÏR0 « 32.00 fr.; « 18.00 fr.; » 8.00 fr. {jjTOlfPOSTALE, - 42 00 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

MARDI 23 AVRIL. 1914 L'UNION DANS L'ACTION VINGTIEME Awntt — n° no ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un as, . . . . . . fr. 9.00 Six mois .••••«• 4.60 Trou mois •••••• 2.S9 Gr.-Duché de Luïemb. 20.00 jmou postale. « ■ « » • SO.M Directeur : Fernand NEURAY Edition ¥¥"¥• (6 h. soir) Edition JjUf (I0b. ...

Ons vaandel: tolk der militianenbonden en kringen

KONINKLIJKE FAMILIE YAN BELGIE Zijne Majesteit Albert I, Leopold, Cle-mens, Maria, Mainrad, geboren te Brussel, den 8 April 1875, in den echt getreden te Munchen, op 2 October 1900, met hare Ko-ninklijke Hoogheid prinses Elizabeth, Va-leria, Gabriella, Maria, hertogin in Beieren, geboren te Possenhofen, den 25 Juli 1876; legt den grondwettelijken ...

Pages