Votre recherche a donné 613 résultats

a-z index des titres
  • 1914-07

Filtres

Date de publication
1914613

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 12 Juli 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar Nr 28 I Bijvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 12JJuli 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, 28 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrij ving'spr'ijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker»Uitgever : A. DE B LEVEE BBASSCHAAT Aankondig-ing-en z ...

De Vlaamsche strijd: maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond,...

DE VLAAMSCHE STRIJD ABONNEMBNTSPRIJ S PER JAAR : T'S GBNTIBMEN. Nnmmers tegen î"> centiemen ter dr-ixltltei-ij, F»ollepelstr*aat, 1W, Gent. AANKONDIGINGEN : 20 CENTIEMEN PER REGEL. BRIEVEN VOOR ADMINISTRATIE EN REDACTIE : POLLEPELSTRAAT, 18, GENT. Gelijkheid ! Gelijkheid! Achttiende jaargang. — Nr 7. Juli 1914. De Gentsche Hoogeschool ...

Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten...

GAZETTE VAN BEMN-WAAS en van het kanion bestaande uit de Gemeenten Burght, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck & Zwijndrecht. NIEUWS- EN ANNQNCENBLAD. Bit blad verschijnt geregeld aile Zaterdagen. Abonnementen kunnen het heelejaar door DRUKKER-UITGEVER AANKONDIGlNGEN : 20 centiemen per drukregel. RBCHTERLIJKE EERHEBSTEL- gonomen ...

La Flandre libérale

40* Innée — Jeudi 23 Juillet 1914 QUOTIDIEN. —10 CENT. I. 204 — Jeudi 23 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS I mol». I mois. I ai ois* 1 kk. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE t Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 Vu t'abonna an bureau du Journal et dan* tous la* bureaux il port» RÉDACTION, ADMINISTRATION ST WPRIMERIH ...

L'indépendance belge

40 C@:XI.IÎ;±XXL@S CN BELGIQUE ET A PARIS c 85" ANNEE Lundi 27 juillet 1914 ADMINISTRATION ET REDACTION 1 !•. rue des Sables, Bruxelles BUREAUX PARISIENS ; 11, place de la Bourst ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE 3ELEIQUE. Un an 20 ir. B mai*, iO lr. 3 mais, 5if. lUXEliBSUBC[Gr.-D.i • 28 ir. » 5 ir. ■■> S îr. tTRASGER » 40 ir. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

-^ JUL1 1914 — 48c JAARGANG " -~- No. 42 OVERSTE THOMSON'S U1TVAART TE AMSTERDAM: Een drietal mooie kicken van deze indrukwekkende gebeurtenis. Boven links de familie van den overledene in het rouwpaviljoen gedurende de plechtigheid: van links kapitein Thomson met diens echtgenoote, mevrouw de wed. Thomson en haar dochtertje; rechts: de kist ...

De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad

De Vlaamsche Werkman Oodsd ienstig=Maatschappelij k Weekblad iis3"SGia:R,xcr~v"X3sra-E3sr ; AJzonderlijke : fr. 1,50 per jaar, fr. 0,80 per zes maanden. Per pak van 100 minslens, te Lestelien cloor de zorgen van den insclirijvenden Kring : fr. 0,60 per jaar. îr. 0,30 per zes maanden ; per 500 en meer : fr. 0,50 per jaar, fr. 0,25 per zes ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

I » Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dn van elke maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen- > komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS S.leurstraat, 7, Gent. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in aile postkantooren en ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

„Vmgt'èvatr11femf: Année.— 18 Juillet 1914 N° 29 18 Juli 1914.- vler-en-twfntigste J.\argang ■umabjuiini imw L' IMMOBILIER organe de publicite hebdomadaire grand wekelijksch aankondigingsbi. ' de la ville et de la province d'Anvers exposition* voor de stad en provincie Antwerpea L'ISTRIBUÉ GRATUITEMENT CHAQUE SAMEDI DANS LES CAFÉù. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Min rr-ri. -t- - T, :— rfVTrnfT*'ymtrtn^y,T-7TTrTTi^Tr,nfi',-imiiiïfniiMiiiiiiiiii IIII ■■»■ iBBiha i n ■iinr««gwrfl',MrrH wn iniMHinii iiiimin ni'wwi y , ., ■ . „; W \j± A * - J 3© iaar » W. 200 Prijs per nummer : voor Bolgië 3 centismen, voor den Vreemde 5 centiemén Telfi jon ; ffedactie 247 - Adminlstpatie 2845 S^aandap ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Lundi 13 juillet 1914 No 160 Vingt-sixième année 7 J ABONNEMENTS: / un an un seme. un trim'. ' ^ francs francs francs •ANV'ËRS . . 15.00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On n'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent ...

Pages