Votre recherche a donné 307 résultats

a-z index des titres
  • 1915-03

Filtres

Date de publication
1915307

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

DE OORLOG TE WATER. TURKSCHE PANTSERSCHEPEN VOOR CONSTANTINOPEL EEN VELD VAN ONDERZEESCHE MIJNEN Deze doorsneeplaat geeft de wijze weer waarop de onderzee-sche kruitmijnen, tôt verdediging of verdelging, aan metalen draden, op bepaalde plaatsen vastgelegd worden. Deze mijnen bestaan uit bol-len met ontplofbare stoffen gevuld; noodzakelijk moeten ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 27 MARS 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles ...

Het volk: christen werkmansblad

Vïjl'enTwmligsle .laar. — N. 65 Goàsdienst — Hnlspzin — Eigendom Zondag, 7 Maarl î 9 S 5 : r 'Aile fcriefwïssellngen rracht-rrij to zen den aan Atig. Van ïseghem, uitgever voor de naaraK rnaatsoh. « Drukkerij Het Volk»t iïiîeersteeg, n° 16, Gent. ■i' Bureel voor W©vSt-VIaandercaï jGaston Bossnyt, GMe der Axa-jbachten Kortrijk. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

i«r«» Aaneenw"n32r. s cents (ÎO Centimes) «Jéiasai mars S©J15 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées su bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag 9 Maart 1915. Eerste Jaarg, Nr 55. Prrs : 5 Centiemeri door ireheel Be^gîë EÎEjT Vlaamsche Nieuws H «si t&mm iLife^lkdht trœtsmt ycfiprdd Nieuwibl^id van Bdfîè. - VarmcJhoJrit 7 maal p«r week IHct ternm Intgelidit mn 1 ij.i, , r^m ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week Q.35 i Per 3 maandea . 4.00 j Per maand ...... 1.60 | Per 6 nsaanden ...

Het Vlaamsche nieuws

^■ponderdag 18 laan *915. Eerste Jaarg. Nr 64. Priis : 5 Ceotiemen door g-ehee! België T ■■■' UHI'l"! __ «4L* rJhiKvJt ««v- Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en meest yerspreid Nieuwsblad van België. - Verschijrit 7 maal per week E ABONNEMENTSPRIJZENÎ ' ' ' ] i.SS | Per 3 maandess , 4.9* à . . . i.St J Per « maandett . . ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste jaargang flï°. 34 Zaterdag 6 Maart 1913 5 te s DE VLAAMSCHE STEM ALQEMBEN BELGISCH DAGBLAD Een voîk zal niet vergaan/ Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abolir,ementsprijs by vooruitbetaling : ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNE - N° 173 CINQ CENTIMES SNT1WT A MftUT? A4 ll/f ûfifî 4fi4K LE BRUXELLES ^sc>3?>iri>iff22GivîC3H;rï!r'jr® : 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs. 1 mois, 2 francs. JoîTrru al <c£"0.O"Ê3-c3..i©ja. i23.cloip>©'-0- cl^aa/t RÉDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE *£5, ]E£xi© ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Eerste Jaargang~N°. 42 Zoriaag 14 Maart 1915 s cents DE VLAAMSCHE STEM aloemeen belgisch dâgblad Een volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtl reqactiebureel i PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOOH No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens gp vjer bladzijden. Abonnementsprys , by vooruitbetaiing : ...

Het volk: christen werkmansblad

...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 33MB ANNÉE. DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 MARS 1915. Nos- 73 — 74. L'INVASION DES HUNS. -y- UNE THESE ALLEMANDE. REPONSE AU P. BOUVIN, S.J. tau Km numéro du 11 janvier, sous la ru-hrinM "De dultsohe inval in Melgie, le journal -•ru ïiid" expose, heureusement a seul titre Staire, ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen VTacht-vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West.-VIaandcren: Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra« bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men ...

Pages