Votre recherche a donné 360 résultats

a-z index des titres
  • 1915-04

Filtres

Date de publication
1915360

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgisohe Werkliadenpartij — Verschijnende alle dagen. Orakster-UitgeeTstcf pua: Maaîscbappij H ET LtCHT bestuarder» P. DE VISCH. Lctfeber£>Of«l . . SREDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOaPOORT. 29. CENT ABGNNEMENTSPRÎJS BELG!£ Drie maanden. . . , . fr. 3 'at-£es maandea » .... tr. 6.50 Een jat« ....... fr. 12.50 Mct ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 14 Àpril 1915. Eerste Jaarg. Nr 90 Prijs : 5 Centiemen door gcheel België J» «jL JGLi nJLn Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo^meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ÀBONNEMENTSPRUZEN : Per weafc I.SS I Per 9 maandee ., .. 4.— far mm and (.M | Per 6 maanden «.M Per jaar ...... )4 — IBESTUUR ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

amvttrÇ Dimanche 11 et Lundi 12 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.280 ^.direction & rédaction - 14, rue vleminckx, 14 v >''/ anvers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant aes courtiers ae navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lign» 1 franc la ligne sur ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

PGfStë~«ïàargaîïé woensaag ai Apriï 1915 S cents DE VLAAMSCHE STEM algeaiben belqisch dagblad Een voik zal niet ver gaan! Eendracht maakt machtl REDApflLEIsfTRAAT 31° AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. pe viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens 0n vier bladzijden. Abonrjementsprgs by vooruitbetaling : ^ Voor ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 6. KONING ALBERT-NUMMER. 1ste Jaargana. - 3 April 1915. fflHH Jjfjjg^ voorBelgié enNederlarvd!^^^ï!Sasss==sï^^^^^ VTeeltblad onder Hoofdredaotie van 1>jt. JOZBP CRETS. ST R Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, ^ __ ___ ABONNEMENTSPRIJS : , -I - ADVERTENTŒN : __ __ , , , . Y VOOr Vlaanderen! Per 3 maanden, franco ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnik3?er-l> ltg«eïste» Sasbî MaaSscbappsj ïf ET LfCHT bcstaarder » p. DE VISCH. Leicbcrg-Qcnt . . REDACT1E . . ADMÎNÏSTÎIATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ûrgaart der Belgfeche Wepkliedenpaptîj* — Venchijnende a!k dagert. A8QNNEMENTSPRUS BELGSE Or te macedea. , . , , fr. 3.25 Zes maandea • . . . . fr. 6.50 Ecnjaar. fr. 12.50 ...

Het volk: christen werkmansblad

'■ ■ ■■ ■ imhimthirnrinmtwTtya-aîtirrtTaTt'T r^Vrf 'i rîiT Vn lïijfen-TwiflîigsIe Jaar. — B. 97 *- ■ Godsâleast — Hnlsjeili — Eigendom Doslerdag, 8 April J9Î5 Allo briefwisselingen vracht- | vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

De legerbode

27 April 1915 ' Nmmer HIO 1 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compag-aio, escadron of batterij ontvang-L tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden De Eerste Ruiterij-OMsie en de 4* GeiwgÉ Brigade te Haelea '12 Oogst 1914) II y* ...

Het Vlaamsche nieuws

IZondag si Aprîi 1915. Eerate J&arg. JMr 87. rfJLft ouSta sJ^aierfi -A.-» Prîjs ; s Gentlemen door geheel België Vlaamsche Nïeuws Hat beat ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Versçhijnt 7 maal per week •*""" t1 *TS» .'."irv.T—intrsgKsat^sassaggBiSî;?, -;r.^s.rrss^sia^issa A80NNIMENTSPRUZEN ; fK ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

| c^rste Jaaréang ; N°. 88 Donderdag 39 April 1913 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM algemeen belqisch dagblad I [en volk zal nieî vergaan! Eendracht maakt machtî BEDApALEIS?TRAATE3l! AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Nocrd. Do Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam eiken dag des morgen na vier biadzijtien. Aboniiementsprijs bjj vooruitbetaling : _ ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvel — N° 165 Le numéro : 10 Ceutinies TT _ — Jl J» ft RÉDACTION & ADMINISÏilA l'iON H!ta ras de te Bsarse — IL' HAVilS Téléphone : Le Havre a lï.05 ïii'eoteup : TWkm SE3SAT Touies tes communications concernant la rédaction doivent être adressées sSx"9rue de la Bourse,Le Havre» LQftDON OFFICE : ' ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 8 et Vendredi 9 Avril 1915 Cinquante-huitième Annét No 17.278 & RÉDACTION : /o; ^S(RUE-VLEMINCKX, 14 |x ' ANVERS ' "^Jrv^Sléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligni 1 franc la ligne sur double ...

Pages