Votre recherche a donné 382 résultats

a-z index des titres
  • 1915-07

Filtres

Date de publication
1915382

Het volk: christen werkmansblad

Alte fcriefwfeselfagen vr&cht-*rij te zenden aan Aug. Va» ïseghsm, uitgever voor de naaml. eiaatsch. « Drakkerij Het Volk», Weerstee£, n° 16, Gent. Bureel voor West-VI aan de ren: Gaston Bossayt, RecOlletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, ijiinderbroedertitr., 24, Leuven. HET VOLK Men ...

Het Vlaamsche nieuws

Zaterdag 10 Jul» I9*5- Eerste Jaarg, Nr, r; 7 Prijs : 5 Centieme» door geheel Beîgiëî Vlaamsche Nieuws DAGELOJKSCH NIEUWS Het beat ingelicht en meest verspreid Nleuwsblad van Belgiê. - Verschijnt 7 maai par week MÉII i * MI nnTÉMf ii*TiiiiTir<ww»<MWflMWWWÉMÉ—ru—'*TftTiM iniii i ...

L'écho de Belgique

2 ' (Van de verzameling blz. 364) L'ECHO DE BELGIQUE—DE STEM UIT BELGII gelsch maakt,—wat ook geldig is,—moet men met de ingevulde formule naar een "Solli-oitor " gaan welke het handteeken van den erflater authentikeert. Dit testament belet niet dat men tevens een tweede—Belgisch— make, later uit te voeren in België, zooals ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag *30 Juni 1915, Eerste Jaarg. Nr. 167 TE-r-C^r-i-•JET^hLiJELR «Ja» Prijs : 5 Ceotiemen door Reheel BeJg-ië Vlaamsche Nieuws Het beit ingelicht en meest verspreidiNieuwsblad van Belglê. ■ Verschiint 7 maal per iweek i-! nr-- wummiinn mi in t 11 " ruTnfiTun n -|r i mu i nm "nr-r «*»»>«*-m» ■»«»«•« ' • ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 28 Dimanche 11 juillet 1915 97 année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Boek-en Steendrukkcrij Boekbinderij JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen DOODSBEELDEKENS met of zonder portret PLAKKATEN Omzendbrieven, Rekenlngen enz. yj Il I Il MIII III Il B 113. G EILLUSTR EERDE 8 ZONDA©S®AZBT ■ g—M—B—UI.*.WJ.'WaggËSS^iKSS!^<Ka3a&jig|geiBBeiggi^5E8Bfflia3Eiag<81H'TOigBPaBigaSi III ■ Il ■«! ' ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI î ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BtTKEAUX A PARIS: ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. . TUDOR HOUSE, TTJDOR ST., LONDON, E.C. U' pLACE DE LA LONDRES, MARDI 20 JLILLET 1915. ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SHILLINGS. I CONSERVATION P\R LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: J 338 75 U AN, 32 SHILLINGS, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. MARDI 20 JUILLET 1915. N°- 201. LA GRANDE GUERRE. une lutte homerique—les forces allemandes en russie-strategie allemande et russe. —dans l'ouest—sur le front austro - italien. — la guerre sous-marine. — l'attaque de l'"orduna." La lutte dans laquelle se ...

De Belgische standaard

r oor Taal en Volk DAG.3LAI3» M Voor God en Haa,rd en Land «K#v.v£ 'CMMKUNMHiaaMWbaiWMKMHM ^rr-r.wna-ifii HiMI—MIHaT» 11 WlUiai>r».^^r^»evr^W^-oa*glMii « HE 8EME STAMOMB» » nrtàijst dagtl^s. ! jonneœentsprijs voor 50 aummera bij vooruitbetaliog. Voor «le soldat en : 3,50 fr. / Voor de niot-aoldatea — /« 'i land 3.50 fr. 5 bviUn ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

!?|iffi'lffll*3ffilOCllCNffii>!�^^ f I fMJ �jfl f�l �f� fil} ' �}(* fllj ,^f�l 11 � ill� IL (*= W el� * ...

L'indépendance belge

86ême ann ftln 17 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. 1er /^eMTlWIB© ADMINISTRATION ET REDACTION:' ,, IDEAUX A PARIS: , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ■, TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. "• ,,<î bt LONDRES, "VENDREDI 2o JuILLE r 1915, ABONNEMENTS : J6 MOIS. 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

f !stt JAARGANGp WOENSDAG 14 JULI 1915 "4. 7. 15 N' 19 DE WEEK bitllustreerd blad ——■ III I «Il ■ ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 10 franken het jaat GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER: C. Van Cortenbergh FCeizerstraat, 1 2, Brussel Z. M. FERDINAND DE EERSTE, TSAR DER ...

Pages