Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

Vrij België

No. 4. VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2Wf' ALLE STUKKEN BETREFFENDE ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE ...

De Belgische standaard

1- ^aar — N° 160 Vijf centiemen het nummer i^ytnuut^^t/cesjade 'wmmÊmmkssjmmmmv II Mm» n i n m " i fi I.- -•■■^a*tt*i*B!emma6»ei<*eN*eMeee*»*k jjonderdag 23 September 1915 De Belgische Standaard noor Taml en Folk Voor God eu Haard ai* Land 4focnneni<?nt?prys vcor 50 nmDZBera {<? arâHd^n) bii vooroitbttiling : Voor dû ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 10 Septembre 1915 N* 299 Vendredi 10 Septembre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION SI, iîontsLffne-aux-Herbes-JPotagrères, EFtTJ5CF,TiLEg} BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES. Jofi. MORESSÉE. Directeur JOURNAL QUOTIDIEN t,E NUMÉRO ! lO CENTIMES Petites annonces. ^ ■ » • » là ligne, fr. 6.-40 Réclame avant les Annonces . ...

Het volk: christen werkmansblad

Yijfen-Trâligste, Jaar. -N. 2*0 Goïsâiensî — Euisgezin — Eipsta Woeassiag, i Sf'pîciii'iff 1915 Aile briefwîsFelin£en vrarJi ¥r:j te zenden aan Aug. Vc Iseghem, uit gever voor de naarr cmatfcch. « Drukkerij Het Volk Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vi aandere: Gtefiton Bossuyt , Reeollettej >traat, 14, Kortrijk. Bnrecl van ...

Belgisch dagblad

(.ste Jaargang" » ' DOHDERDAe 23 SEPïEMBEK 1915 TVo. 8 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Holland 1 2.B0 franco per post. Losse nummers : Yoor Holland 5 cent voor Buifcenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr» TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Ooor Taal ©d Folk Voor Qod en H&ard m L&na tu-. A!>onneœenîffprya vcor 50 nommera (3 tissaden) bij vooruitbïUltag : V: or de soldâtes : 2,50 ft. V or de niet-soldaten — In 't lavd 3.50 tr, ; balten 't land : g.00 /r. Indien meer esemplaren van elk nummer worden gewaagd, wordt de «bonnement»- j rrijs min ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 226 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: rUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. 1 LACt ,^11 TELEPHONE: CITY 3060. TELEPH.: j 238-75. (3 ] LONDRES, VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1915. ABONNEMENTS: 16] 4 i (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ■ ] 6 ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

1c,e Année—No. 15 Dimanche, 5|Septembre 1915 La Belgime Domelle r3*» ABONNEMENTS : Continent 1 an 15 fr. 6 mois 10 îr. 3 mois 5 fr. on s'abonne: 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C-Tout ce qui concerne la Direction ou la Rédaction doit être adressé à Mr. HENRY WYERS, Directeur. Téléphone : Holborn 212. "Plutôt mourir de franche ...

De Belgische standaard

. oor Ta&l m Volk %M OAGrBLJtD Woor tâod m HTaard m h&nd Abonnem-entsprij& voor 50gnummers (2 maaaden) bijt'vooruitbîtaling : Voor de soldaten : 2,60 tr. Voor de niet-aoldaten — In 't lard 3.50 tr,; buitea 't land : 5.00 tr. Itxiien meer exemplaren van[tlk nummer worden gevraagd, wordt de abonnementa-prijs tninder. » Besfruurder : ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOBl DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd. ; iedere compagnie, escadron of batterij aïitvangt tien of vijfliexi Fransche en Nederlaridsche exemplaren. ROEMRIJKE BLADZIJDEN Toen wij hier ter plaatse nelve de heldondaden sc.hetsten van het ni,! en linie-regiment te Dixmuiden, ...

Het volk: christen werkmansblad

Yijî-en-Twmligsle Jaar. — R. 241 ËGâsdienst — Boispz'm — Eltjfiniom Donderda», 2 SeplakHOIS JiRe fcrïefwfeBrfœgeB vracM-vrij te 1er dec &an Ang. Van ÏEeghem, uitge ver voor de nsaml» mas tsch. « Drukierij Het VaJk», Mef îsteeg, n* 16, Gent- Enreel voor West-Vlsan fièrent Gaston Bossuyfc, ïlecolletten-Btraat, 14, Korfrijk. ...

Pages