Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

De Belgische standaard

1* Jaar — N* 188 m i i »wi iTi m m MWMiWMMMMiiMMitn raninwBnn— Vijf centiemen het nummer Dinsdag26 Octofcer lUlo De Belgische Standaard Door Tau! en Volk DAGBT.AD Voor God en Ha&rd en rja,nd AboanoMonUpi-y* voor 60 Hmwn (S bij vooraitketallaK : Voor do ooldoton : 31,60 tt. Vooï do iM-ioUitus — la 't la»<t J<50 tr» s butttu t ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 1279 Gesetz- und verordnungsblatt _fiir die okkiiDisrten Oebiefe Beloien lC 1- re- Wet- en Yerordeningsblad voor de kzeUe slreken van België. ie o o I Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belse occu Uitgegeven door de politie afdeeling bij den Generaalgo rerneur in Belgie. Gedrukt in drukkerij van het Wet- en Verc ...

Het Vlaamsche nieuws

R_ SsTrJl _ lï-ï£%eéf} **•■ " '""" - iVr et Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Wieuwbblad van Beigië. - Verschijnt^ maal per week MMiaMsaanrafiniw^MnH7raan?raflii!9aMaBe»âai«BMiBH«aBn»cmim49iKMii»iiai ihjuriius* iiii iiiii ■ ■■nui iii , miulUL1 iimai im n i h mini ai m n iih hinm 11 u ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 1 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.425 'IwèriON & RÉDACTION : s>\ *51 VLEMINCKX, 14 W'&f ANVERS "iviV —^ Téléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 34. Rotterdam, 16 October 1915. 1s,e Jaargang. HET VLAAMSCHE LAND VLAAMSCH :ORGAAN: ^voorBelqië enMederlarvd.^ Weekblad onder Hoofdredactie van Dr. JOZEP CRBTS. Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, T Voor Vlaanderen! ABONNEMENTSPKIJS : ===== AD VERTENTIÊN : Per 3 maanden, franco per post . / 0.75. Per regel 15 cent. ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 2 Octobre 1915 A N# 321 Samsdi 2 Octobre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET REDACTION SI jHozitag'ne-aux-Iïer'bes-lPotag'ères, 23IRUXELL ' BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, DIRECTEUR JOURNAL QUOTIDIEN le numéro i io centimes S Petites annonces la ligne, fr. 6.4. Réclamo avant les annonces . — 1.0 Corps du journal — 4.0 î ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

( zmr NUMÉRO 58 OCT. 1915 cz=0<=! PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES d2<)<=] Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs \ ■ . ii ii —ii ii'i REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES L7VRMÉE SUISSE E/N CAMPAGNE L'HEURE DU "REPAS AU ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer u. Prijs : 5 Centiemen. October-nummer iqi5 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan — t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en ontniddellijke omgeving ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWA CHTEE Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te met zal gaan.... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- en West-Vlaanderen) - 2,50 » ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de iaar^an?. Nummer ti. Prijs : 5 Centiemen, October-nummer igi5 (B). ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWACHTEN Ailes voor Men zegt dat 't Vlaamsc te nset zal gaan.. 't En zal ! VEERTIEN DAGEN ^ van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. H ■ 11 ABONNEMENTS PRIJS : Men schrijft in op het Bureel ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE, the înfluential Belgian news-paper novv enjoying the hospitality of gftf gtmifearfr, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian ...

De Belgische standaard

Door TaaJ en Vol* • DAQBLAD Poor God en Haard en I>and ^ ÀùoanM»enU»rtJ* vocr 50 nu*K»r« {» ««a*4«»j btj voonUk*UUaft » Vaor de fco-Jdeten : 11,50 It. Wor ûo atet-eoldaUa - in 't 1**4 «.60 fr. j kittti 't la«* : ».00 tr. terfita meer exeasplaren tu tlk nummer worden g«w*«cd, word* de abonnement»- BMtaordar : 1LDEPON8 ...

Pages