Votre recherche a donné 385 résultats

a-z index des titres
  • 1915-12

Filtres

Date de publication
1915385

Belgisch dagblad

lste «fRargang ÛINSDAO 31 DECEMBER 1915 No, 83 * - v" ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse iummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/j cent. DenHaag. Prinsegracht _ 39, ïelef. Eed. I Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD ADVERÏENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50: elt# tegel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

aerste Jaargang 1 â4s Donderdaé» 2 December 1915 g Cent. DE VLAAMSCHE STEM I Un volk zal niet vergaqn! M RFilFPN PLWl CSS^riW hAARI SkTè y Eendr&cht maakt macht __7/ DIRECTIE EN REÂACTIE: ABONNEMBNTSPJilJS (b« vooruitbetaling): Voor Nedarland per-jaar gld S 60 ! °nder leid,n3 van _ per kwartaal gld. 1.75 - per maaud gld. 0.75. Voor ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

VLAAMSCH LEVEN Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel . abonnementsprtjs : Per 1 a a k fu. 6.50 PRIJS : 30 CENTIEMEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad Eehste ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA MÉTROPOLE," the influential Belgiaa newspaper now eojoytog the hospitality of fEIlt StulîÎKïrÔ, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearançe in conjunction witfa this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

Het Vlaamsche nieuws

■ Dondérdag 30 December 1915, Eerste Jaarg. Nr 349 Prijs: s Centiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreiû Nieowsbîad van België. - Verschijnt 7 maal per week T1 TnriMmMmTTFlîTTI H 1 TU ITTTTTI1IHTII II I BI , , B , „|N , -g mu ■!■■■!■ ■ ■■■■■■■ ■■■ ...

De Belgische standaard

\li"~ i;>v. Ooor Ta al an VoiA " * ~ DAOBUUD Voof Ctetf m B lbou*»K«ntt*ri}tt vmt 50 Hîimmsrs f* maamtea)] btf vooraitketalia* » Vsor âe soMates: â,£© ?ï. . , Vo«s &<t etst-gold*t«a - In 't lsv4 9,59 tr't i baftM 't i&nà : t.00 fr. iBd>.aa artr cxempterea »se «Jk worden g«vraa(d, wordt d» ...

Belgisch dagblad

lste Jmîi i-gaiig1. ÛOTVDJERDAG 30 DEOEMBER 1913. IVo. 90. ' ABONNEHENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse ttummers: Voor Holland 5 cent Voor Bnltenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 39, îelef. Eed. Adm. 7405. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CÂSTiLLON. ADVEETENTIES: ...

Het volk: christen werkmansblad

Fîjffu-Twlsllgste Jaar. - s, m Existas! — Hifspda — EJpsioi Yrpag, 10Mcei!)3r iUa ATÎe Srfeftçîfwlîrgeïi vrrcM" rrij te renden aan Aug. Van ÏBegfatrn, uitgevervcor de n £ ami. CiSttEch. ♦ DruLLerij Het Volk», Mecrstceg, n° 16, Gent. Buieel voor Weat-Vlaan dercns Gastoii Bos^uyt, ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaa! Gouvernement in Belgîë. Belgiaohe bladen mogen uit c De Landbouwer > niets overnemen, zonder teikens de bron te vermelden. Nr 41. Opstelraad en verxending Keiserl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10-Druhkertj : Rtaatsdmkkerii. Leuvensche ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 12 Décembre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES parait et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard 1 n_„ ™.a! „, Valk OAaiBLiyp Foe? Ood «* H*»rd » I*nd A^MeeeeTevriJ» voor 50 numm*?» (St smeadMfl bij *ooro!tb«t*U«it s Veof â# so-Mafcss : .&,£ G tt. V *«r da *fcrt-esïa*tss - in 't ?#»«* *•#• « » *aai4*a '* **"*: 800 feit« rassr «xemplaraa <m! tft a-asaaaïr wor4«a g«vMaçiîs *»rdt ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 22 December 1915. E@r»fce Jaarg. Nr 341 I ■■■■■ I — Frf s : 5 CmUemm door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad ^an België. - Verschljnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 0.36 Par 3 maanden 3.75 Par maand 1.26 Per 6 siaanden 7.60 P«r jaar 14.— — m. » — ...

Pages