Votre recherche a donné 363 résultats

a-z index des titres
  • 1916-02

Filtres

Date de publication
1916363

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mercredi 23 Février 1910 _ —-,. ^-vCT^,^.-^..-g:<gryi-'^aM«eti A b e JOURNAL QUOTIDIEN. — jus Tfaraèvo : 1er Uentime 2m3 Année. — N* 462 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS : Un mois (mars) . i fr. 2.30 Les demandes d'abonnement sont roçuaa EXCLUSIVEMENT •ux guichets des bureaux do poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION Ci, ...

De stem uit België

o nfsn r(o KW 7^^^ DE STEM UIT BELGIE verzaken aan zijn plicht om tegen-stand te bieden aan den wederrechte-lijken indringer en zijn leger " terug te trekken naar Antwerpen." Dat was immers " in 't voordeel van Duitschland ! " En wie zou om het zedelooze Duitschland te believen, niet zelf oneerlijk worden ? Zoodus, ten einde zijn ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dmsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN HET FRONT In de voorste Ambulancies De groote ambulancies van het front, die soms verscheidene honderden bedden tellen, doen al hun ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ...

L'indépendance belge

S Je me auuêe. No. 40 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET HEOACTIOX- BUREAU A PARIS: TUDOB. ÏÏOUSB. TT7DOR ST.. LONDÔN. B.C. PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: { 238-75, LONDRES» MERCREDI 16 FEVRIER 1916 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENÏS ; J 6 MOIS. ...

Belgisch dagblad

le Jaar^an^; DÏNSDAG 8 Fl^BÏ?tTAKÏ 101¥i iso. ias. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Eollaad 12.50 franco per posfc. Logea nummers: Voor Holland 5 cent voor Bnitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegrachfc _ 69, S^lef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN? Van ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspapei Telephoon: Central 12 86. W 12 Blatiz. De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnements is. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d. for three months. 2de Jaargang. Nr 20. VRÎJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Abonnement voor de Verecnigde Staten, 40 cts. ; Pri^P 1 ...

Belgisch dagblad

S*> ; j Pfvnruv. VRIJDAO 4 FEBRUARI 1910. No. ISO. ABONNEMENT J31Î. - Per 3 maandea voor Hollan.il f 2.50 franco per posfc. Loese jiummere : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland Vit cent. Den. Haag. Prinsegrachfc 69, •Pfilof Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYEEÏENTIENr ...

L'écho de Belgique

1" Année.—No. 2. JEUDI, FEVRIER 17, 1916. Prix Id. VAINE OFFENSIVE ALLEMANDE A L'OUEST. Les socialistes belges et l'Internationale. Les socialistes belges se sont divisés à propos de l'Internationale. Les uns dirigés par Camille Huysmans, voudraient renouer dès maintenant des négociations avec les camarades allemands. D'autres se ...

L'indépendance belge

L'INDIPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS.) administration et redaction- tudor house. tudor st., london. e.c. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS: 11. l'LACE DE LA BOURSE. TELEPH.: \Ul^ LONDRES, LUNDI 28 FEVRIER 1916. { 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: -, 6 MOIS. 17 SHILLINGS, f 11 AN, 32 ...

Belgisch dagblad

__ . le Jaargangf. DONDERDAO ÎO FMBRUARI 1910. xVo. 125. ABOiJNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I2.50 franco per posfc. Lossû Êummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7'/t cent. DenHaag. Prinsegracht 89, Telef. Red, ' Adm. 7455. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels f 1.50: elts regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f ...

Vooruit: socialistisch dagblad

mm M» SU M}» per ma&eisr : r-m Beigië S» ms&ess«a, *e«> den VreesndsS cenliesm Telatôos» s fStsëwrtl» £47 » Adtsfaal«t7«â« 284® l©&«!ar-< © F IIBII^U l&itt '• - - Tir "ii— m i'imméh m. ■ min ■—- -- --■■■■■■ m. ii i i i —m mm — iiniiai rnr m i—i r -i—[--nT-rm ...

Pages