Votre recherche a donné 410 résultats

a-z index des titres
  • 1916-04

Filtres

Date de publication
1916410

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Hollandische Chronik. Bel der Abstimmung iiber den Antrag Courlander, In wel-chem das Bureau fiir Ein- und Verkauf von Diamanten als den Interessen der Diamantâre zuwiderlaufend erklJlrt wird, wurden von 337 Stimmen 247 fiir den Antrag und 85 dagegen abgegeben bei 5 Stimmenenthaltung. An der Sitzung in der der Antrag eingcbracht worden war, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

-cnt wniau nnp 111x31107 in m o r ]i aur oer ?ll)em6erger Gfyaufîce eïcicjnct. Ëitter fytau, Sic bte grojjic îOïiilje Ilatte iljien Sftegertfcfyitm offcn gu Ijalten iim fid) gegen ben itt ©tiomert ^erabgiefcenben SRegert att fdjiifeen, tourbe ber ©d)irm ï>lbfclid) burd) etnen beftigen 2BinbfloB umgebrelit. ©et ben 2ln= firenguttgen bte ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

(gttte Umqabe (A) &tm 10 pfennig Belgifcher Kurier £3rtiffèfets $« Sel<jtf<Se Sariet crfctjctnt in Sriijfct taglidj (auj) SountajS) jhjcimal (bie 2usgnbcn A uni) B atlçcr Sioittag ttaemittag). Sic Ërftc Slafigabe (A), m bcutilict SJtift, ctîijeittt jebcu Sa^iaittag. ©ratisbcilagea biefet »aêga6c: ïïîitttt)3i)5 .Sic ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Beigisch Dagblad vereerd met he! Ber#eeke?i 4«r Frausche Akademie ûrakker*(JItgever t H. TBMPBRB'Mi .YLB, Doinkerkelaaa, 62, ©S Patine. Aile mededeelingen en aanîondigingen moeten gczonden worden aaa den Drafcker-Uitgsver. Oageteskende brieves wordea aiaî aanveerd. S11CHTERS : A. TBMI»EM®S mm S.MAMCMWÊJkm&'r Medevatrhers ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende r ... — , , , , , , ' „ ■■ ' 4 Dit blad is VOOR DE BELG-ISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t lien ol vijftien Fransche en Nederlandsctie exemplaren- TE ANTWERPEN Ira eene gekikrtede tBsscheuniiiîite Tusscheu een dubbelen Doodstrijd (Slot) 3oen ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang Nr 24 Prijs 6 centiemen Gcnt 30 April 191 (> hoofdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medtwerking van het werk der v olks bibliot heeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche VoSk beheer : vrouwensecret ariaat peperstraat, 17. — « O» — abonnementen : fer jaar : ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

AWVFRS, Dimanche 9 et Lundi 10 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.586 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etfanger 3 mois : Fr, 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux do poste en Belgique et à rEtraBg« n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJanv. 1 Avril ! Juillet 1 Octos On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le dernier mois de chaque 'trimestre ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) I. ,nl,T„s -n-T -REDACTION: BUREAU A PARIS: | ^Sô^ClTY 396o!' E'C" "tEUEPH^ j'ililff '** LUNDI 24 AVRIL 1916. En vente à Londres à 3 h. le samedi 22 avril. . , . f 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: - a MOIS, 17 SHILLINGS. ; CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. (.1 ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 85 Ik kom op in'n vraag terug : Waarom is bet juist de Fransche invloed, die Vlaanderen tôt gedeeltelijke ontaarding bracht? De Walen bezaten het middel voor breeder ontwikkeling : een univer-siteit ; de Vlamingen niet. De. gegoede burgersklassen in Vlaanderen, en de hoogere standen vielen in extaze voor al wat geur of kleur van het ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT §Su faar. —- Bureeïen to Gent» Ke^elvest, î®. ^ — 33E DES:XiS3X3SrS PATRIOT — m— ..II. mi II ..wt«*y- .v: fc**»K*VM .-^,-wW^V-^c./t-Rata»»^•^'gaaggSAg'*» Donderdag 27 April 1918. Num. 191. JH a n d e ! sbneve n. J0OOI plaatsgebrek is het ons onmogelijk da JSTsI : ( te kondigen der personen van Gent, ...

De Belgische standaard

S Jaar M' 84 (J35) Vijf centîemea «et aumraer Woensiag 19 April 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD p" R A C H T BA/\KTS /V\ q . | Stieht«p~Ôef luupder» : — Tldtfons P®€CôPf YasU OpstéUera: M, E. Bblpaire, L. Duykers, V. Van Grambemw, P. Bertrand Vaw i»m Schbldin, D* Van de Pbske, D*J. Van db Woebtyhb, Judl Filliaert AkonnenieniK^riiP : ...

Pages