Votre recherche a donné 398 résultats

a-z index des titres
  • 1916-05

Filtres

Date de publication
1916398

De waarheid: socialistisch weekblad

...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ■*- ' , ' ■ - . , , •' "' i * Dit blad is VOOR DE BEL.GTSGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien ol vijftien Fransctie en Nederlandséhe exèmplaren. OORLOGSTIJD Sêtetsia en In&ukken van bet Front II. — In 't Kantonnement Onze ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 2185 - Gesetz- und Verordnungsblat Utt*e*eren 4oor de *>Utlek« peeling bi] den Generaalgou-ferneur in Belgie. Gedrukt in de irukkerij van het Wet- en Veror-leningsblad, Brussel, Leuvensche ttraat 40. Het Wet- en Verordeningsbiaa n in Belgiê verkriigbaar bil fcovengenoemde drukkerij, in Kuitschland en in het onzijdige Imitenland bij de ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fdjtoerben iiber ben Ceiammernëtoeiten 3«ftaiib bei: ©txa|e, fûx bie_ îRabfafyxex gtoei ^aljxtoege eingeiicfjtet. ©eit îutjem finb mm auf biefen JRabfaÇtertoegen in Slbftdnben son 5 311 5 9Jfetextt Heine 3Saume gepflarijt tooiben, fo ba| bie 9tabfaï)iei jefct bon neuent gestoimgen finb, bie alte fjoïpeitge ©traçc 5U benuhen. — Sic S ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 38' faar. — BureeSen le Cent# Keteforest, li. — IDE ISXŒDIÎsT^ES PATBIOT — DJasdag 3S Mô| fois. Num. 193 'PiUMM—1f'"11'1»""*'*■?' "m~ •'f*Tti»^niiifnr~mTMin^mii|fi^|i|iW)l>ii|iwl|i i - «isk»ae^. -, ,.ssiBîw«^^îB*«saar^ap>'-«^^w u..-.^ m mmnawnp wiiin 11 i iiinina h iiihj ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Aus Berlin und dem Reieh. _ Fiinfzig Jahre Lazaruskrankerdiaus. Das fiinfzigste Jahr reines Bestehens hat das Berliner Lazaruskrankcnhaus in der Bemauer StraBe hinter sieh; mit Rticksic.ht auf die Zeit-umstande hat man es ohnc Fest voriibergehen lassen und nur seines _ Griinders, des Pastors Boegehokl, am Grabe godaeht. Xatiïrlich war die Arbeit ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweed e jaargang Nr 26 Prijs 6 centieraen Oent 14 Mei 1916 HOOFDREDACTIE : VLGEM^n SECRET AR1AAT OUDE HOUTLEI, 34. (JET DE MEDiiWERKlNG VAN HET WERK DER VOLKS BIBLIOTHEEKEN "DE STRAAL,, 'HliffFSTiNïïMSTBJlT 1 3 ALLERLEI BEHEER : VROUWENbECRETARIAAT PEPERSTRAAÏ, 17. — «O» — ABONNEMENTEN: FER JAAR : FR. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Mei 1916 Nr 22 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IX8CHUIJVTIi\GHI'HIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 OENTS) i administration et redaction: bureau a paris: o a an c? ru cttdor house. tudor st., london. b.c. 11. place de la bourse. SAMEDI 20 iVIAI 1916. , ( 3 mois. 9 shillings. ) , TELEPHONE: CITY 3960. ^ teleph.: et En «ente à Londres à 3 h. le vendredi 19 mai. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

tas Me!et etnfame ma settftrteae Setc&entoaaen, nwdjt emett ôufjetft trmirtoett gtttbtud ÏÏRart nterft es ber pfijfcltdj anbddjtta getontbenen ÏÏRenge an, ba§ fie ftarï 'unter betn Ginbtud! beë ©cfdjauten ftebt. Uttb uttier bem fcbtoer euf berSRenge faffenben ©rfjtoetgen entb'lofjen fidj bte |>duptet bet Canner unb bet jfnafcen,- ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 21 et Lundi 22 Mai 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.621 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIÉCLE BÉD ACTION & ADMINISTRAI! C 2 ta rm 4b !i Bturs» — LE HATÎffi Téléphone: Le Havre n' 14.( Directeur : flESRÂl Tentes tes communications eoncern la rédaction doivent être adrem 98*",rue de la Bourse,Le Havre. LONDON OFFICE: 21, Panton Street ABONNEMENTS Franoa 2 fr. 50 par mois. » 7 fi\ 50 parlHmestr* ...

Pages