Votre recherche a donné 398 résultats

a-z index des titres
  • 1916-05

Filtres

Date de publication
1916398

La Belgique indépendante

i 1re Année. — N° 7 Le 6 Mai 1916 S • *T * \ "jiiii i , la , llJaùtiu Jfjl J/ndÀimdanié' POLITIQUE HEBDOMADAIRE Directeur: Jean E3 A R Y LE NUMÉRO AB0!™T o mois France et Suisse ... 15 centimes 2 francs Angleterre 2 pences 2 sheilings Hollande 10 cents 1 florin BUREAUX : 9, rue Nec^er, GENÈVE (Suisse) ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

samedi 13 Mai 1916 A B C D JOURNAL QUOTIDIEN" — JLe Itïiméro : lO Centimes 3m> An né LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 2 mois (mai, juin), fr. 4.63 | | m3js (mai), fr, 2.3.1 Les l'cuiaiuIcs cl'aiioiiucmciit sont reçues EXCLUSIVEMENT aux Riiieiieîs «les liurcmx de foslc. ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 14 Mai 1913 A. E* C JOITBl'TAL QUOTIDIEj^ — iL<3 JSTuméro : ÎO Centimes 3m* Année. -N* 54ki LA BELGIQUE PEÎX DES AB031ÏEHEITS 2 mais (mai, juin), fr. 4.63 | | mais (mal), fr, 2.33 tes ÉCE£aiuî«B é^biiaîWîscaî senî reçues EXCLUSIVE*/! EZNT bhs frnlcfccte des tiurc;;six de ros:fe« ADMINISTRATION ET RÉDACTION 03, ...

Het Vlaamsche nieuws

efdag 20 Mei içié. Tweede Jaf rg, Nr 140 Prtjs : ô Gentlemen door geheel Belgie Het Vlaamsche Nieuws Het best ing-elichi en meest verspreid Nieuwsbîad van België, « Verschijnt 7 maal per week r ABONNEMENTSPRIJZEN : n^ts.iJJXjriJE,!1* vai^ ui^n Kjr^±j0,^s^£\r\u. 3 AAi^nUi^lUi^ucii; . D „ , ; Dr Aug, BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE | Tweede ...

Belgisch dagblad

WOENSDÀG17 MEI 1916. 207. — IIM""11 -■ ..———i ABONNEMENTEN. Per g maanden voor Holland 12.50 franco per post. Losse Ûummers : Voor Holland 5 cent foor Buitenland 7L/i cent. Den Haag, Priusegracht «9, ïelef. Red. Adm. 7433. ■Érfl il i i ' 1 .œg&SF*2 -:."?£L'jïSaS5SK*^^B BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„lntjer arma cantas Het Rood Kruis Nr. 20. 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge g, Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel Ô des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique ^ Uitgever — Herausgeber — Éditeur: •1 Prof. Dr. Pannwitz. Çt •| Redaktion: ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL lBte Jaargang. Nr 25 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 6 Mei 1916 HEER PIERRY Heer Pierry is lang geen onbekende in de Antwerpsche tooneelwereld. Hij speelde vroe-ger in tal van maatschappijen, waar hij al s een goed liefhebber ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32e ijaar » N. 133 Pnis per nemmer : voor België 3 oentiemen, voor den 1 reemde 5 centiemen Telafoon : Redactse 247 - Administratie 2845 Zondaçf 14 MÉ1 1916 Drnkster-UttgMfMar lanyMaatschippiJ MET LICHT . bestuarder » p. VI VISCH. Led«b«nM3itift .. REDACT1E . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABÛNNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N° 573. - M.B Cil® CENTIMES Lundi 1er Mai 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.30. - Mk. 3.60 T ec V>nrç;utx de poste en Belgique tft à l'Etranger v icceptcnf crue cfes abonnement* T H fMESTWELS; ceux ci prennent cours les 1 JAVV. 1 Avril 1 JIJLLET 1 OCTOB On pe'it ^abonner toutefois ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Hj^aar' ?"is per nommer : voor-Belgîe 3 oentiemen, ?oor den Vreemdo 5 cltiZw"^l*,W"Troî«fooîr^ Administrait Z&TfT*""""1"" ' Woons^ay 2> MEiTiSUà^9 ■ Oruksier-UKgcefstet lîi; (Maaîschappij H ET LICH1 bestuurder ; Sp DE VI5CH. Le«ï«berg-Qcn» .. REDACTSE . . administratîe I fjOOGPOORT. 29. ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Voor Slain Taal en Volk 1 OmdaMk Vlamlnà bën~| HBONNEMENTSPHIJS : Binnenîand: 3.75 fr. per kwartaal (aile kosten inbegrepen) Men wende zich tôt de posikantoreu- BEHEER EN PUBLICITEm ; Anspachlaan, 75 (Beurs) Vet*sehij£it 's namiddags MET AL DE OCHTENDTELEGRÂMMEN Elke medewerker is verantwoordelijk voor iietgecn hij sehrijft AANKONDIGINGEC ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

geweest is, kan het dus de ziekte enkel in het huis zelf opgedaan hebben. En ziet nu eens, bij de familie X (men noemt hier een bekende familie) spuwde de grootvader altijd op den grond en weldra stierf de kleine Helena aan borsthuidontsteking en de kleine Emiel aan hersenontsteking. Wanneer de kin-deren ouder zijn, ongeveer 5 tôt 8 jaar, dan ...

Pages