Votre recherche a donné 413 résultats

a-z index des titres
  • 1916-08

Filtres

Date de publication
1916413

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 64. Weekbladje voor de vlaamschsprekende kiûjgsgevangenen. 19? Augusti 1916 y : De ehonomische ontoihfteling in DLnnnDeREn. -0+^> Na eeuwen lang gegolden te hebben als de schoonste en rijkste streek van den aardbol, bezegelde in 1585 de val der vesting Antwerpen den ekonomischen ondergang der Zuidelijke Nederlanden. Ten gevolge ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Het oorlogschip vaardig tot den strijd, plaat. 545 Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der Krijgsgebeurtenissen, met 1 kaart en lo platen 54-6 En nü, nu moet..., gedicht van J. Van Tricht . . 548 De Brusselsche Beiaard, door C. Viss< here, met 1 plaat 549 De ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig •— - Omette OTotgeti'Hudgabe (B.) 10 pfennig 1SJ I. I Belgifcher Kurier ^riiffefets Ict 8 cîg if djc Ruticï ctfdjcint in StaHct togïidj fou® SonntagS) .(totïmot 3U3« ÎBontas bormiitag. lie grfte S u ê g a b c (A) etfdjîint jeben îladj mittag. lie 3 ta c i t c SI u S g a b e (B) ertdjcint morgenê. Einjcubungcn finb nui ait ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

5 Augusti 1916 Nr 32 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onaîhankelijk Katholiek volksgezina weekoiaa voor viaamscne en Aigemeene Beiangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

jbïHEER EN OPSTELRAAD 1 13, PAK H UISL A AN, 13 ~ BRUSSEI. ~ ABONNEMENTSPRIJS : PER JAAR. . FR. 6.50 ( Verteruiitiçskosten nict mbegrtptn) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad INHOUD Een Duitsche patroelje in hinderlaag in een bosch vôôr Dunaburg (Rusland) plaat 521 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien FranscLie en Mederlandsclie exemplaren. OORLOGSTIJD Schetsen en Indruken van het Front XVII t Twee geslagen uren ijverde de Drupneus aan *t opstel van zijn brief. 't Zweet glom op zijn ...

Het Vlaamsche nieuws

Vlaamsche Nieuws Hct best ingeiicht meesfc ^erspreid Nieuwsblad y&o België* - Verschijnt 7 maal pef week ■ - - -ÀBONNEMENTSPRIJZEN i P«r maand 1.7S Par 6 m*and*n 11.— p«r i lainden I.— P«? j*v 11.— AEGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ; Dr Ang. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT. ...

De Belgische standaard

A T «h 1É <Wf ^ ^ ' tf I. Ok Zoncfaa 6 en Maandaa 7 Oogst lili |W4«tMtNÎSPHUS Ytor soldâtes : t ÉQMwci f. i »5 il K»«andeti 3-50 jroawjdMi 375 Hitt soldate» in 't land l mund f. 1 75 a m*«nden 3-50 g mM-nden 5 25 Buiten 't land t BUULnd f. a nuandan 5 00 ■ auanden 7-5» DE BELGISCHE STAnDAARD REDACTIE en ADMIN1STBATI£ : Villa « ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT tft'Iaar. Uitgever G.De Graeve, Oent, Ketolvest, ttt, ID3 K1Xj13XI^JEÏ PAT3IOT Vrljdag 9 5 Augustus 1911 Num. »«4 Officiëele Duitsche barichten m Verordening betraifande vîas eu hsed* (kloddos). Ter vervanging der verordeningen vas I December 1915 (Verordeniugsbiad voor hei Etappengebied van het 4e leger nr 15, blz. ...

Vrij België

No. 52. VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1916. EERSTEJAARQANG. VRIJ BELGIE onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE Jr. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND . 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

rttrtfa OtMGattbe 4i Ucsml Ausg. NS 404 #rds 10 pfennig Belgifcher Kurier $tt Setfiiîdje fittïîee «idjeint in Stûffet iâglid) (autFj Sonntags) jtofimaî oufcM 3Ronf( botmittag. Sic CE r (t c a a S 8 a 6 « (A) ct[<fieint je&cn îîmfimittag. $ie Stociic 8 a ê g a 6 e (I ttfdjeini ntorgeng. GÊinfenbungcn fini nue on Sic ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig • - % ? âtoeife MomenMmmbe (B.) 10 pfennig Belgifcher kurier Set Sclg!î(|c Suris t ctfdjeitJt in Stiiffcl iâgli^ (autfi SomtfoflS) jtocimal aufjet SRontas ïormittag. Tic g t {t c SI u S g a6 e (A) crfdicint jcbea Kacfjœittog. Tic gtoette Huêgabc (B) «fijeint morgeits. ginfenbungen finb nue an bïc £cf)ttftlcilung, tticf)t an ...

Pages