Votre recherche a donné 413 résultats

a-z index des titres
  • 1916-09

Filtres

Date de publication
1916413

L'indépendance belge

S'ème année.. No 931 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) I ADMINISTRATION ET REDACÎION : 1UDOR H( USE. TUDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE : CITY 3960. 11. PLACE^DE^ iS^BcfuRSE. VENDREDI 29 SEPTEMBRE 1916. TEL EpH-: | 238-75. Gt En vente à Londres à 3 h. le jeudi 28 sept. (J MCLS. 9 ...

Ons land

4de jaargang, Nummer ig. Prijs : 5 Contieaaen 10 Septembe CT«ij»j.«^rrrrani-iiii —iimiiti ONS LAND ABOrîNEMENTSPRIJS : Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden . . 1.75 Voor 3 maanden ... » 1.— - V ' men schrijft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEM NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

poiv nce ii)nM*nTiPHTC f PeHlM ^ l'^e. *»• 050 PES ABONNEMENTS ADMINISTRATION ET REDACTION i Réclame avant los annonces . • -+ 1.25 Un mois (septembre) . . . . \ . fr. 2.S0 SI, Montagne-aux-Herhes-Potagères, ?iUX DES ANNONCES | °°rpS ?* 5°lUUal "* ® Lss demandes d'abonnement sent reçue* BUREAUX i DE 9 à 17 HEURES F^tsJ^rs ....... ...

Het Vlaamsche nieuws

a S Dte aber mi6 Tw«ede ï* Arsr. F 2Cû Fdj» i 0 Centiemea dom geheel Balaie W—miiiiUMiakieiBBIkr^ftggrarJarres?-*y~r «*r, ■■■ , ,.„ Het Vlaamsche Nieuws H«t hest înfirelicht en meest versoreid Nieuwsblad van Beljrië. - Verschiint *7 mai! ©ar week ASONKEiMENTSPÏUJZEN : IVr jnA&n-i 1.75 Per 6 o&aadeii i#.— Par 3 msAuden ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAÛSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 17 SEPTEMBER 1916 Tweede Jaargang - Nr 21 Prijs : B centiemen Een verjreten dichter M. B. Ledegouwer 1 Eén en anderhalf jaar is het geleden dat deze dichter ondergmg, in het woelige leven van de wereldstad Parijs, dat de mare van zijn overlijden ons sloeg met verbazing, met medelijden, met ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende DU blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij onlvangt tien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De Slag aan de Marne ( VervoLg.) De Engelsche rukken vooruit Hij had vôôr de Engelschen en Esperey eene Iterke cavalerie gelaten, door eene ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2ême Année i*jo -rn1? 5 cents Samedi 30 septembre 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant en HoOande Belge est notre nom de Famille. j_— Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Clief : Gustave Jaspaers. « ...

L'indépendance belge

STera© année. NO 225 L' INDÉPENDANCE ROYAUIVÎE-UNi : ONE PINNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : I IUDOR HC USE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE : CITY 3369. BUREAU A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE. TELEPM.: J et 1 238-75. VENDREDI 22 SEPTEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le jeudi 21 ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Binsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLiDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Franscïie en Nederlandsclie exemplaren. De Officiersscholen voor het Belgisch Leger De bevoegde diensten van het Belgisch ministerie van oorlog hebben zoo juist eene ...

Belgisch dagblad

Se Jaargan<j / VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1910. No. 1, 1 1 — 'i/ " BELGISCH DAGBLAD abonneménten. if er 3 maanden voor Nederland 50 franco per post. Lossa ummers: Yoor Kederland 5 cent Voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admin. 7433. fcistuurders: Dr. TERWAGNê — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. du ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

llC eEMTEMAAR.DE LANDMfACHT SSe £aa? Uitgever G,Da Graevs» Gent,Ketelvesf» S®. cjmsu-iLi"iinwrjT<inii:.iwTiiWTi'— MMII 1 i ' " 'i— 3DJS Tf T.-RTtsr^î PATSIOT^ Vrljdag 1 September 1916. Num. @1® Cfficiësia Duitsche berlohteii m Versrdening betrafiGiida de in kasl&gassalms huiden en vellen. Ter wijziging van de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE fiEHTilffR.DE LAMDWACHT 8UMU tout** *a. «*« m es*»» «srYSB fi» 0® ï-V «S Sa SaL SSBS©' S'SfeS? - 3LsS3S5 £» Sèî £3 ÏS3 SSkaSs? ÏÏS E3f CJf K3 ViCg? y , &J £g| SS'iaar. UitgeverG,Dô Graeve, Gent, Ketelvest, ta. 3DS KELi^eiITJB PAT.RIOT Woeasdag s 7 Septamb&fr î9I§. Num, 93f Bekendmakmg. J Aaa de gemeente Laarae, op ...

Pages