Votre recherche a donné 466 résultats

a-z index des titres
  • 1916-11

Filtres

Date de publication
1916466

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Bi*ukk»r..Ui«e «mr : H. TESTER E-RIUYLE Ù^inktPbciaani S2( OE PAUME (Bdgie) Vsor Ffaitlsfilk ■ lîi ra* est Ifio» CALAIS OPSTELti J. BAECKELAIIDT, rue M«P»et, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRAINK -*• +■ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ________— * ABONNEfitENTEM Selgie Franferijk Eitgaland en Hoiland I.SO fp. pet maand ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

QOfi I . Gesetz-undVerordnunasblatt Uitgegeven door de politiek< «fdeeling bij den Generaalgou Terneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Yeror deningsbiad, Brunei, LeuvensclK •traat 40. Het Wet- en Verordeninssblail ls in nelj-iiS verkrijgbaar bi. boveiigenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bU ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier ^ruffeïetv ^$e0seitun$ $SÏ 8 î ! fî; ij ; îifdjein c Sraflci. ififlltd; .'audi Sonntajs; -tocimoi lufecc SHonfaj fcormittag, Xie £ t ft e îl a 3 ? 13 'A; a. eber. Jiacfjœitiag. Sie g i» . : s H u S g 2 ô c (B) ;rfd)cinÉ morgcttS, 351 jt, :n b il n o ?n jinb nnt ait bic Sdjriïttcitung, u i di ait chtjctuc ^îctfonco ...

L'indépendance belge

STème année. No 263 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: !5 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : ÎCDOR HOTT3E. TUDOR ST., LONDON. E.C. u- PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TEL EPHl : { 238-7 5. LUNDI 6 NOVEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le samedi 4 nov. (3 MOIS. 9 ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 116 NOV 1916 C3"Ç*C3 PRIX DU NUMERO 20 CENTIMES csôa Abonnement : 9 Francs. - , y""*— ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMÉS Abonnement i 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES Construction par l'infanterie d'un pont provisoire pour remplacer celui ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

de GENTENAAR- DE LANDWACHT S&< îaar. M! iiï.2ï2 G.DeGraeve,Keteîvest, 16 PS KLEINE PATRIOT Dinsdag 14 Noyjisrter i91S. Prijs a eeatiemetf PPe— * 1 1 ■■ "■ ■ Het nienw ncodbarema en zijne gevolgen. Wij ontvangen eenen tweeden brief \an onzen torrespondeui diea wij hier laten volgen : Mijuheer de Ui f:ever, Ziehicr ecn ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Revue de Saint-Louis en campagne

QUI VIVE ? BELGIQUE ET SAINT-LOUIS ! Revue de Saint-Louis EN CAMPACNE N° 6 NOVEMBRE 1916 PUBLIEE PAR LES PROFESSEURS ET ANCIENS ÉLÈVES DE L'INSTITUT SAINT-LOUIS DE BRUXELLES AU SERVICE DE LA ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende — — — 1 -i my Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of balterij ontvang-t tien of vijftien Fransôhe en Nederlandsche exemplaren. Da Belssisclts Automobielkanonnen- es feiiinapraii In Rusland Keizer Nikolaas, Genet'aal Krilow en Kolonel Rcvichine brengen ...

De stem uit België

(1185) 3 DE STEM UÎT BELGIE. De groote(n) oorlog in den " Poesje." Kent ge den Poesjenellentheater van Ant-werpen, kortheidshalve den Poesje genoemd? Zeker, ge hebt er van gelezen in Con-science's " Avondstonden," en zijt ge van Antwerpen, dan natuurlijk weet ge ervan, want de poesje was voor den oorlog nog zoo in 't leven als ten ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 575 Prijs : g5 Csiitiemen # Zondag 19 November 1916. ONS VADERLAND Drakkep.Uiiee««p :1. TIPPERE-MUYLE OuiakarkeiaaB, SB, DE PANNE <Et«lgia) Vpoc Fragkrijk i !7, pus d* Vi«H CALAIS OPSTEL i J. BAECKELANDT, rue Kortet, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ, EN VRANK -*• -• -*- •» VOOR GOD EN VOLK EN LAND ABOMNEMENTEH Belgi® Franki-ijk ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fcjjïe (H) $t*e!s 10 pfennig "-îHiirf— 1" -r inr- Belgifcher kurier ^ruffeui?' 3%£$-2fd)« si* *sCe*îtîdjeiBi in ©tûif«i taglidj fautfj Sonniogé) ^tocimai rtuttfï Sloiitag bortttittag. 2>ic jv e ïiiss3eoc (A) crfdjeiu; jebctt Siadjmittag. Xic 3to c ve Siuâga&e (B) erîdjeini morgcitê. OÉinfenbungcn fini nut an bie ...

Pages