Votre recherche a donné 540 résultats

a-z index des titres
  • 1917-04

Filtres

Date de publication
1917540

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT £$< jaar. BtiSSi» §3 G.De Graeve» Ketelvest» ï§ DE KLEÎNE PATRIUT Daïsaepjaa »© *anl 13&ï< PffJJS S C3ntl8ÎTî3î!l EMILIUS JOANNES Seghers, is3î' m bnrïïihapiiglisld 5a3s en U pssÉ >m sien H. QpostoilsoiiBn Sfosl benoemde Bissshop van Geat. A.an de Geestelijkheid en de Geloovigen van Ons ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE' Zondaa. 15 April 1917. le BLAD lste Jaareai r» Mfl 1 De Klok uit België IRedactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. M1JN NAAM IS ROELAND ALS 1K KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor HOlLAND . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3597 Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Selgiens. Uitgegeven door de politielce afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de tlrukkenj van liet AVer- en \ eror-deningsnlad, Brussel. Leuvensche straat 40. Het wet-en Verordenin- sWad is in Belwë verkrijgbaar bij Ibovengeuoemde jlrukkenj. in [Duitschland en in ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

HoogesehooluitbreidiDg op de voorîinie W2 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog Practische Wenken bij het sehrijven van onze Moedertaal door FILIP DE PILLECYN ITzer, A.pril 191 "7 Veurne, Druk. M. ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM US ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PZR NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . .FI. 1.25 „ „ Paschen. 't Cure jaargetijde is onder ons heengegaan. ...

Belgisch dagblad

DONDERDAG SB APRIIu 1917. Wo. ISO. abonnementen. Pot 3 maanden voor Nederlaad ( 2.50 franco per post. Lossa amnmers. Voor Nederlaad 6 cent. »oor Bnitenland 7'/i cent. IDett Haag, Prinsegracht 89 feiefoon Red. en Admin. 7483. «reEH^1 "■ VUHMtaKWWHBSHMB BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te 's-Gravsnhags, eiken nrerk(la§ te 12 ure middag. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ême Amiee re°. s»5 » ceîits VemlrecSX 6 avril 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fsrce, •Jo&eraeal «ssa©lfi«3ïeti du matin porasissairat ess HolSasad©.. Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. VOOBBUHOWAL 234-240, AIWSTE1BDAWI, Téîéphoae: 2797. Rédacteur en ...

Vrij België

No. 86. VRIJDAG 13 APRIL 1917. f TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIE ONOER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND . . 10 cent. ENGELAND 2 pence. . FRANKRIJK en BELG1Ë . . . . . 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELG1Ë . 3.- ...

Ons Vlaanderen

Derde Jaar. — Nr 7. Priis : 10 Centiemen per Nummer. Zondas. 8 Aoril 1917. ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : j Voor België en Frankrijk : Voor eeu jaar. ta. 4.35 Voor zes maand » i-AO Voor drij inaand .... » 1.25 Buiten Frankrijk : Voor eeu jaar » 6.25 J DOOR EENDRACHT STERK j BUREELEN : ITE GENT : 24, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ABMïsj&otg.s &. tiftPERB Belgisch dasfblad verschiinende al de dasen der week #-4- hebatob8 Drukker-VH^ever <7, s n>- <1# Vi?, Calais O O J O 17, i>uc Mortet, CAtAB ABONnEMt&TSPRlJZEM ■ Per maand s Betgie l<50 Frankr jk f.00 Enyeland-Htlland 8.08 Per «rïsnester « 4.00 » 5.50 » 8 50 fi?esî schrîiwc : « Ons ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zatevdag verschijnende Dit blad is. VOOR DE BELGISCHE SOL-DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Boodschap van Voorzitter Wilson Ora de bondige samenvatting aan te vullen, die wij iu ons laatste nunmier geleverd hebben, neraen wij hier ...

De Belgische standaard

Îaar--Nt73 (630) 7A+AP/lofif t A nrî! 1Q19» V sisiehoiibui i> iiOf S"o'-fe'É»*S ï «îvl ÎÏ«Ï>S3 a f *■- v a &g«i î ' -P-'r.fU.S iV'ja ** MaM ?«Jai sôl«i»S*a; ÎH ®î ïjSEsî i tîas -4 €r. Z>7S a Kia&sdM g.3£e StaMBl«ra J.'JÇ Btaiiaa t Lteità i x ih&miî fr, 2.50 a sawïdea §.00 S asasads® ...

Pages