Votre recherche a donné 552 résultats

a-z index des titres
  • 1917-08

Filtres

Date de publication
1917552

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwjgselingen vrach$* trij te zen den aan Aug, V«£ ïseghem, uitgever voor Û£H.M,mU îaaatsch. « Dmkkerij Het Volfeij ÎTeersteeg, d.® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderçiaj ©aeton Bossuyt, ReooUetteçi* 3iïaat,14, Kortrijk. HET VOLI : M au scîirijît !n t Op aile postkantoren aan 10 'Vi per js-ar. Zes ciaandon fr. 5.00. Drio ...

L'indépendance belge

SSéme aaafa No 189 L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : „ ÇfSïlU,,, 5, DANE STE.. HIOH HOLBOKN, V) .C.l. l1' PL ÇE ( 5 ? £ TELEPHONE : HOLBORN 1773-4 TELEPH.: { 5 LUNDi 13 AOUT 1917. ABC En vente à Londres à 3 h. le samedi 11 août. •M ■ H'I) ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

—"'jjo iviimero : 10 (Jentîm.33 . î . i ; ^ : . m 4° Année. —' N* 984 PRIX DES ABONNEMENTS 1 mois (septembre) . • • . . J • tr, 2.4S5, Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes. — Les réclamations concernant les abonnements doivent dtrg adressées exclusivement aux bureaux ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

18 Augusti Î917 Nr 33 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen I\SCIiniJVI\GSI»HlJ8 Voor een jaar. .... fr. 5.— Veor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andero landen » 7.00 Dit blad ...

Belgisch dagblad

aa<3 J eargang:, yitra:»^.<ï3 ^■crGttrsi'crs - mrr. *>ta——.y-, h * ,i, '|| ■ nij,' r^o. a?*» AJBONNEMENTEN. fer 3 maanden voor Nederland 18,60 franco per post. Losse nammers. Voor Nederland 5 cent, foor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Teiefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD Werschijnend te ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme T«°. I042 & «sesrsEs "Veïiïsre«aa"3li ^©ësï 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fdpss, ' *Ioùrt3£&l esenotteSiera «Su nrntln parais ^ssltsxî esi M©lfeffi<dle.. Belge est notre nom lie Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau cîe rédaction! 234-240, AiMSTEIROAiVl» Téléphones: 2797 et ...

Het Vlaamsche nieuws

fnonierdag" 2 Aygustus 1917. Derde Jaargang Nr. 213 Prijs : Q Ccntiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Versehijnt 7 maal in de week IAANKONDIGINGEN : , y„r éin maand 176 I Voor 3 j f«>r 6 " Il tedaktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS Alb. VAN DEN BRANDE Met de ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE ! ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) administration et redaction: place^np^ a'irnrn?<!f JEUDI 2 AOUT 1917 f .3 mois, 9 shillings. "i s s d a ne str., higii holborn, w.c.l. ' place l.a bc u rbe. j / abonnements ■ j fj mois, 17 shillings. ^conservation par le prog I t£l£pho«e : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENING tôt wijzlging van d« wetvan 17 April 1896, bstreffende do rechton op den tafesk. Voor het Belgisch gedeelte van 't gebied van het 4de ,eger wordt er verordend als volgt: g l. De voorscliriften van de hoofdstukken I en II der wet van 17 April 1896 zijn gewijzigd als volgt: HOOFDSTUK. I. — Rechten op eleii buïtan-landeclier: ...

De Belgische standaard

5|j*ari-H'!7iSv2, r\ i ji .... n h, S5à sa hll^1™ •k T#'SoIdstôD: U„ Mind ff.i-35 esM»"ita 3'5° 3-75 " ^ItSoldaten 't Ian<i : :£ uiM,^.d f>'. 175 îhtrjHrftden 3-50 >en 5-25 kotB^n 'tl*ûd : • » ■aand ff.2.50 2 'Hasuden 5,G0 *U *»#aden 7-5° DE BELGISCHE 1 IOPSTEL EN BEHEBR VILLA « Ma Coquille 1 Zbedijk DE PANNE ...

Ons Vlaanderen

VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : Voot België en Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes raaand » 3.00 Buiten Prankrijk i Voor eeu jaar » 8.00 | DOOR EENDRACHT ^TERK^ — i ... .... i , « BUREELEN : TE GENT : 24, Weliinckstraat. TE PARUS 181, Rue de Charonne. RUSLAND Aller blikken zijn tegenwoordig gericht naar Rusland. Juist ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND ... -, lustrât!». *. tempere Belrisch daçbl *d ^erseMmeMe ml de d&ge* der week R«*»ctia. j. «aeckelanb- «T. <*» Vie, ©ALAIS © ? © ■ • "«• *•*•«, CALAI* " == ABONHEIWEWTSPRWZEK > ^6«d. Belgle I -50 |FrankrlJk 2.00 Engeland-Hoiland S.OO iTlW»e.t.r . 4.00 . »-80 » 8.B0 ftlen «chrljve I « ...

Pages