Votre recherche a donné 567 résultats

a-z index des titres
  • 1918-03

Filtres

Date de publication
1918567

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

»• JAARGANG. N,6t PRIJS r % AO CENTIEM. ZOttDAG 3 MA MIT 1§18 AB0NNEMENTSPRU3 ; Blnnenland (Etapegebied uitgezonOerd), fr. 3.75 per kv/aitaal. (ALLE KOSTLN INBEGREPEN) Men wende zich toi de posikanioren. VERSCHUNT 'S NAMIDDAGS " met al de ochtendtelegrammen. BEHEEU EN PUBLICITFJT : 75, Anspachlaan, 75 (Sears). Kantoor te OÇNT ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4e Année N.196. Directeur-Fondateur : François Olyff. Samedi 8 Mars 1918 Les Nouvelles Journal belge fondé à Maastricht en août 1914 ABONNEMENTS * Hollande: 1 florin par mois 2.50 11. par 3 mois Administration et Rédaction : La Haye - Prinsegracht, 16- Téléph. 2787 Bureaux à Maastricht : Wilhelminasingei 27 ANNONCES: La ligne : 15 cents ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

| 2de Jaar — N° 2 (19) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 282 (23-2-18) 15 Maart 1918 De Poperingsche Keikop. =^========== ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan)_ 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

■f ,âs N. 209. Directeur-Fondateur : François Olyff. Vendredi 22 Mars 1918 " Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 abonnements : Administration et Rédaction: Bureaux à Maestricht : annonces: Hollande: 1 florin par moi* » «« ie -j- - ; - _ u 5707 0*7 ^"a "9n® • cents en 4ô page. 2.50 fl. par 3 mois ...

Vrij België

VRIJ BELGIE ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 121 cent. ENGELAND 3 pence. FRANKR1JK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRAT^ TE ZENDEN: ...

Vrij België

NO. 136 VRIJDAG 29 MAART 1918. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12£ cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG, ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 c FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

.IL jAARCANCïNf_92ti_ VRliiDAG, 29 MAART 1918. HET VADERLAND tl66l« Kleifle aankondigingen : 1 fr. per regel I Groote id- t>ij overeenkomst — I pienstaanbiedingea : voor gerefonneer- Os-B ,jea jcosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Beux-Écus, 3 LEO VAN GOBTHEM, Directeur --il,,- - r " / flet nommer ; 5 centiem ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

t QUATRIEME ANNEE. — N* 2028 SLio Numéro : X O oentimee MARDI 5 MARS 19181 PÏ4RIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone i Central 33-04» PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal LE XXE SIÉCLE LE HAVRE !28ttr, Rue de la Bourse, 28** Téléphone i 64 Belge ABONNEMENTS France 2 fr. 50 par mois — 7 fr. 50 par trimestre Angleterre ...

Belgisch dagblad

IVf A-^LIVO^O 4 MAART 191te. 37* o. ABOSUEilENTEN. Per S maamlfctt voor Nederlanc | 2.50 franco p.î'.' post. Lossi nammers. Voor Wederland 5 cent f0or Bnitenland 7Vï cent. Ken Haag, Prinsegracht 128 Telefoon lied, en Admiu. 7433 BELGISCH DAGBLAD Merschîïisesiii ie 's-ûcavenhage, elkee wierkîSag ie 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Iin, , • 1 -1 1 -e t 1 •« j 1 J J J V epsieî ea Beheer : J. B&ECKEL&NBT tHTEBS : J. Basckelandt an A. Tempera =#= belglSCfa. dâgbl&£i VeFSCmjB6M8 Op El (16 <lâg8Sl Û&T W86E 17, rue Mortel, CALAIS £ ~ " ; ~ 3 i /' BS»ACT28IITW«kKWt 5^!^* TR MN9IN «UB MORTBT 4 7 EN *WB «WArtTI^UY 9» ,***<« ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4e Année N.192. Directeur-Fondateur : François ofyff. Mardi 5 Mars 1918 Les Nouvelles ABONNEMENTS : Hollande: fflorin par mois 2.50 fl. par 3 mois Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction: ,> Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16- Télép,h. 2787 Wilhelminasinge! 27 ANNONCES: La ligne : 15 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

I BORGERHOUT, 2 MAART 1918 ÎO Centiemen Nr 9, 41e Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Weekblad voor ¥Iaamsche en Algemeene Belangen Wereld en Tooneel Indien het gezegde van een onzer grootste dichters : « De wereid is een schouwtooneel, elk speelt zijn roi en beeft zijn deel, » — eenige waarheid bevat, dan kan dit stellig in den huidigen tijd best ...

Pages