Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdâg, Dondcrdag en Zaierdag versctitjnende Dit blad is VOOR DE BELGiSCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij onlvang-L lien of vijftien Frarische en Nederlaildsohe exeoiplaren. De Droom Aan M' Henry Daeignon. t Hartstochtelijk zijn gedaeht vestigen op liet trar van het wederzien in het vrijgevochten ...

L'indépendance belge

Sfième année* No. 255 L'INDÉPENDANCE &OYAUWSE-UNI i ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: IUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU- A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. Tpi eau . (31 1-5 7 Ct TEÎ-EPH. : 1238-75. LONDRES, JEUDI 28 OCTOBRE 1915. {3 MOIS, 9 ...

De Belgische standaard

^y -^j*. "v ••>v-'' - - Door TaaJ en Volk OAQ-BT >AD Voor Qod an Haard en ^and Aiwaa«eatjrrlj« yoci »Ô »•*■»*« f* N wo"iifc«uu^ . i BMtuurdei : ILJJEFGN8 PKtCT&RS. j voor ^c meaeaeeungen zicû weoaen tôt: Voor do soMutott : *,60 Ir. j V ilifc MA COQUILLB, Zeedijk 0EPANNE, v h>i de ni«t-tûld*t«s — 1» 't ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

mv - Gesetz-und Verordnungsblatt Uitgegeven door fis f>>litie)ce âtdeeling bij den Generaalgou-rerneur In België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-ïeningsblad. Brussel, Leuvensche itraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad 1s in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland <>n in het onzijdige ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1279 Gesetz- und Verordnungsblatt -fur die okkupierten Gebiete Belgiens., tJitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche stl'âât 40. I Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 27 octobre IÎM.» S centimes le numéro r»0me année — IV0 300 JOURNAL DE GAND I ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par an ; \ fr. pour six mois ; 2 Ir. pour Irois mois Pour l'étranger, le port en sus Mil)ACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TÉLÉPHONE 605 ANNONCES : Voir le tnril au bas de la dernière ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

I™ JAARGANC WOENSDAG 20 OCTOBER 1915 NI' DE WEEK CEILLUSTREERD BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar D...'i 1 1 . 1 n £ 1 ! GESCH1EDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER: C. Van Cortenbergh kf P17Prc)r-.al 1? Rmecl OP ...

De legerbode

30 October 1915 Nummer 180 den Binsdag, Donderdag en Zaterdag versehijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron # of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ROISRIJKOLADZIJDEN ' Eaigt Stlditjaiu ni ket Z* Rt|iaut laprs îs sast. {Vervolg) Binnen in het voor drie vierden ...

De Belgische standaard

«m.wi 1.1^1 jiiiMutiWiTimmu tu l'WinMim mhwi Ie Jaar — Nr 169 Vijf centiemen het nummer Zondag 3 en Maandag 4 October 1915 De Belgische Standaard Door Ta ai en Volk DAGBIiAT> Voor Ood en Haa.rd en Land Abonne»tmlaprija voor 60 manm (» »«**«•») bij *oornitbr.t*lin* : Vsor de soldâtes : 2,60 tr. Voor de ntet-soldatea — In 't ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE lEP W? W éT? "H? CONTINENT : 15 CENTIMES. ROYAUME-UNI : ONE PENNY |y| W*m P f iPW (HOLLANDE : 5 CENTS.) administsation et redaction: „ gubeau a paris : ,, .-rq , I^or house^tudqb st london, e.c. J 311-sf ' et LONDRES, SAMEDI 30 OCTOBRE 1915. abonnements: 6 mois! 17 IISlinII: Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CITY ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

-t a ' ~ m ~ nn Dimanche, 10 Octobre 1915 In Belgique Donnelle abonnements;: ' Continent. 1 an 15 fr. 6 mois 10 îr. 3 mois 5 fr. On l'abonne: 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C. Tout ce qui concerne la Direction ou la Rédaction doit être adressé au Directeur. m'i mn "Plutôt mourir de franche volonté Que du Pays perdre la Liberté Le Numéro ...

Vooruit: socialistisch dagblad

— — Drukster-U Itgeefste? £am: Maatschappij H ET LICHT bestuurder » P. DE VISCH. Ledebcrg-Qent . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT abonnementsprijï BELQIE I * Orie maanden. , « , , tr. 3.23 Zes maanden • , . , « fr. 6 50 Een jaarfr. 12.30 Mco abonneert rieti op aile postburectai DEN VREEMDE ©rie maanden ...

Pages