Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

L'indicateur - De aanwijzer

année. — 81 Octobre 1915. N° 41. 40ste jaargang. — si October 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze bureelen. zijn. open -van. S tôt 1 ■u.'u.r 3STos "bu.rea'u.^ sont ouverts d.e S à X lieiare Tarief der Aankondigingen voop 1915 ~T ...

De Belgische standaard

1® Jaar — Nr 174 Zateruag 9 October J 91 b De Belgische Standaard Door Ta ai a n Folk PAGBT .A, T~> Foor God en H&&rd en ZMhà AhJuaom^niMprljit voor 60 aummtra (2 abij YooroitfceUiin* : Vour do sn-ldaten : S,60 tr. V<5t» de niut-Qûldaten — In 't UbA 3.60 tr, ; battuo 't Und : 6,00 tr. Indien meer exeœpiaren t&a tlk ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2° Année. - N° 390 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Ed°" B MERCREDI 27 0CT0RRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . . , . 2 fr. A tr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger 3.50 8.50 1G.00 30.00 Qwottdieii Xxi.cl.êspexi.dsixk.'t RédacMon, Administration, Publicité : Bureaux de vente pour Bruxsll:e et Banlieue; ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zatcrdag verschijnende Dit blad is YOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, esdadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplarén. ROEMRIJKEJMDZIJDEN Eenip HalMadra na lie! Zd> Hegiment lagers te vast. (Vervolg) Na deze moeilijke dagen hadden de troepen V?el ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaîerdag verschîjnenda Dit- blad is VOOR DE BELGISCHE! SOLDATEN bestemd ; iedere compag-nie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftLen FraascLie en Nederlandsche exemplaren. ROEMRIJKE BLADZIJDEN tcofc Mtefeia son bef V Begiment ]sprs ti ^03$. ('Vervolg) "Cfîe o^rstc uitval van onze troepen, zou «le mernij van ...

Het Vlaamsche nieuws

R_ SsTrJl _ lï-ï£%eéf} **•■ " '""" - iVr et Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Wieuwbblad van Beigië. - Verschijnt^ maal per week MMiaMsaanrafiniw^MnH7raan?raflii!9aMaBe»âai«BMiBH«aBn»cmim49iKMii»iiai ihjuriius* iiii iiiii ■ ■■nui iii , miulUL1 iimai im n i h mini ai m n iih hinm 11 u ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Ncwspape Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie God en Vad g a°°" y? V 12 Bladz. L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : xs. 6d, voor drie maanden, Subscription ; xs, 6d, for three months» 2de Jaargang.- -No. 3. Oplage 20,000. VRIJDAG, OCTOBER 8, 1915. Abonnement voor ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 1279 Gesetz- und verordnungsblatt _fiir die okkiiDisrten Oebiefe Beloien lC 1- re- Wet- en Yerordeningsblad voor de kzeUe slreken van België. ie o o I Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belse occu Uitgegeven door de politie afdeeling bij den Generaalgo rerneur in Belgie. Gedrukt in drukkerij van het Wet- en Verc ...

L'écho de Belgique

SDe Stem utt JSelgie Ifëcbo be Belgique ============= p w ^ =========== t-j < __ t-» » c \V7 Abonnement: Is. 6d, voor drîe maanden. JDtir£6l « 55, Kussell OC[Uctr2, W.(w<» Subscription : is. 6d« for three months. 2de Jaargang-Nr. 2. ' Ôpiage-)0ck - VF.IJDAG, OCTOBER 1,1915. 'Abon\ZlV:ZTrâ.: 's' Price Id. DE OFFENSIEF AAN GANG. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 35. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 27? Oktbr. 1915 Omtrent onze Beweging. Wy Ylamingen, meer dan elk volk, hebben 00k ons eigen wezen, ons eigen karakter, onze eigene wyze van denken en voelen, onze eigene taal, onze eigene kunst. Menig wysgeer heeft de karaktertrekken van ons volk breedvoerig be-schreven in ...

Het Vlaamsche nieuws

jponderdag' 14 Oktober 1915. Eerste Jaarg. Nr 272 Prijs : 5 Centiemen door geheeî België —^ , - - Het Vlaamsche Nieuws tMMfr meeni NkmwMmd wsm * VtgswehVsit 7 wmm.I whêÊÊ abonnëMentsprijzen Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— Per maand ,1.50 Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14.— AFGEVA ARDIGDEN VÀN DEN OP8TELRAAB : Dr Âsg. BORMS — Albert ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI « ONE PENNY) BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE : 5 CENTS.) adminibrsation et redaction: ïudor house. tudob st.. london. e.c. TELEPHONE: CITY 3960. ——■—g————■mm—mmm——— bureau a paris : 11, place de la bourse. TELEPH.: {Jallfi. ** LONDRES, MARDI 26 OCTOBRE 1915. (3 mois, 9 shillings. ) ...

Pages