Votre recherche a donné 386 résultats

a-z index des titres
  • 1916-06

Filtres

Date de publication
1916386

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 38e Jaar. Uitgever G. 0e Graeve, Geat, Setôlvssî, E S. 3>S IKXiEUXTJB PATBIOT Dinsdag 6 Juni 1916. Num. 135 STÂDSN1EUWS, — Bpricht. — Een onderzoek van oommoJo en tecommodo is open aaujfaande de aanvraag van M. Vaj der H ic^hen, strek k ende tôt het bouwep ran e-ne walerletdmg in niet bevaarbaren noob bevlo ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

3art T800 Mark. Die Natîonalgalerle EeftS bisKer sur «fat Werk srevogt»N das grofie Bild Francesco d'Andrades als Don Juan in der Kirchhofszene mit Leporello. Donat Herrnfeld •{•. Eine Kunde, die lebhafte Teilnahme crwecken wird, geht un» zu. Nach langem Leiden entschlieï lieute Bacht in einem Sanatorium* in deip er vergeblich Hei. lung ...

L'indépendance belge

87ème année,. Nn ISO L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : TTJDOR H0U3E, TITDOK ST., LONDON. I TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH-= jîitK.e1 MARDI 27 JUIN 1916. En vente à .Londres à 3 h. le lundi 26 juin ( 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32e iaar -■ N. 171 »MltJW»^«K3agB3ga8?3 Prijs per nommer : tooi België 3 oemiemen, voor den Vreemde 5 eentiemen 1 elafoon s Radaetle 247 - Âdministratie 2845 ^ ^oensdaq 21 D ni farter-U lîgeef «te» gasc Maatschsppij H ET LSCHT beotunrder t P. DE VISCH, Ledeberg-Otirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ' Qrgaan ...

Belgisch dagblad

le Jaargang VRIJDÀG 23 JUNI 1016. ÎN o. 337; ■ IIMMIIIH Mil» ■■■Il I •rT»«.«««=*- ABONNE MENT EN. Per 8 maanden voor Eollaud f 2.50 franco per posfc. Loase 4ummers • Voor Holland 5 oeût toor Buitenland Tlt cent. Don Haag. Prinsegracht 69, Iclef. Red. Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. • ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32" gaa»* — H. 17 ïrijs per nommer ; voor Belgi'é S centiernen, voor den Vreemde S ceutu 1 efiaioon : is-â®dacfi© 247 » AdminSsin'aiie 2845 . ..•■ .m—■—m r/T3iimi'wwiiv eomhmk I IH H I» I III IM II I I' 'Il ■ Il ITT ' Zorcdaq 25 JUKI Ï@î8 Onk3t*rVttfe<M« |ans: M*aî$ch$ppij H ET LICHT * bestu«rtl«rt P. DC VI3CH, ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Hfit hfiet i«uri»]îr.h£ en meftst wersnreiri. Nieuwâblâd. van £>eigt6: ~ Verscnimt / îxîcUU per 4ïtfiNNPMPNTSP9îJ7PN. AFGEVAARDIGDEN VAN DEN 0P3TELRAAD :• AANKONDltilNGEN: ABUiMJXfcMtlHlSJ D? 4l!gi JOBMS, 411». VAN DEN BRANDE . ïw*edî biadst., p*r regel 2.60 Vierde blàdz., per regel.. 0.50 *« mMEd 1,75 ...

Het volk: christen werkmansblad

2es-?aTwinligstcJaar. — fi. Godsflieast — Eaîsgezin — Elgsnilora Zonda?, 18, en fadag, 10 Jimi 1018 Aile brie fwisseliD gen vracht-nij te zen den a-an Aug. Van Tseghem. uitgcvf r voor denaaml. maaftch. «Drukkerij Het Volk», Rfecrsteeg, n° 10, Gent. Burcel voor West-Vïaanderem Gr.sion Bossuyt, Recolletten-ttiaat, 14, Korlrijk. HET ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE gl PI M* B? CONTINENT: !5 CENTIMES ROYAUME-UNI: ONE PENNY MM (HOLLANDE : 6 CENTS) 11. PLACIADE\A¥OU!SE VENDREDI 9 JUIN 1916. _ .AB0NNJNTS {f| S i? £S: l'c^vlrip»-PLE Phoohès. téléphoné: city 3960. TELEPH.: | 233.75. En vente à Londres a 3 h. le jeudi 8 juin. ( 1 an. 32 shillings. J LA SITUATION. Jeudi, midi. tes bulletins ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : I ICDOR HOUSE, TTTDOR ST , LONDON, E C. 11' PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: { 23S-75. ^ LUNDI 19 JU!M 1916. En veflte à Londres à 3 h. le samedi 17 juin. MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS : ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt ,far die okkupierten Gebiete Belgiens., Uitgegeven door de politieke Afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de «Irakien] van het Wet- en Verordeningsblad. Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij toovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ein englisches Urteil uber den Krieg. Dr. E. J. D i 11 o n hâlt in der «Fortnightly Review» vom 1. Mai 1916 in einem Artikel «Sollen wir immer noch warten und zusehen'P» fiir seine Landsleute die Stunde fiir gekommen, daB die, die Uar sehen, ihre Meinung- auch gerade heraus sagen. Er erklart: Kein Volk in Europa hat sich so tâuschen lassen ...

Pages