Votre recherche a donné 552 résultats

a-z index des titres
  • 1917-08

Filtres

Date de publication
1917552

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT J>OSTAL. ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique at à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJanv. I Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le dernier mois de chaque ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Al^RS, Samedi 25 et Dimanche 26 Août 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 18.001 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS yjSeul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

Zi eeiitienien. Met l>oniacli(i$;ing <!«'«* I>nils(>lK> Overhoid. **î> Vu$;iisli 11)1 î. l¥r S- STADSBODE AB0NNEMENTSPR1JS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 29 Août 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Anné No 18.004 direction & redaction 14, rue vleminckx. 14 anvers ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligna 1 fianc !a ligne sur double colonne Adresses ...

De Belgische standaard

IHJISKHfll . lf Soldaten: ! jnd fr.MS ^adea 5.50 ijîidfiO 3*75 jt Soldaten v't1and: aâ*d fr.x-75 îjtden 3-50 junden 5*^5 ten 'tlaûd : iand ff.2.50 1truien 5-oo isadïO 7-5° O P S T E L UN BBHEBR VILLA « flïa Coquille > Z EBBIJK DE PANNE j Kleine aatûon- digingen : 0.25Î. de r6ge RECLAMER volgens overeen komst. •: Si _.9— I h ïte. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 28 Août 1917 Le numéro 10 centimes 'snivanfiàmp Ann(>P - No IR.OO: DIRECTION & REDACTION . 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

I WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 19 Augustus 1917 1a TXT, lm Iste lastparanor Na 21 De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMSVIER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 ...

Het volk: christen werkmansblad

Jaar. miM mi_.i .aL.i jjw.ujin1 'jj.m.i'iiwftLWi■■■ .4 m > - N.Î83 Goâsâleiisf — Mslspzla — EJpMoi »tp'h m _ Zoiidag, 5, en Maandag, S ÀMUsli ID17 Afle briefwiseeJir)geii vrackt» *lijj te zen den aan Aug. Van Sfieghem, uitgever voor Se naaml. «raatsth. «Drukkerij Het Voik«» îfeereteeg.rn'* 16, Genfc. Bvrreel voor ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

w - -t 'IL M - / , » J. Tweetalig WeeKblad van den Bond dur Belgische Arbeiders in Nederîand Abonnementsprijs in Nedérland: 75 cent per 3 maanden. . Redactie en Adrainistratie : LAPIERRE, THÊTiïESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. ■ Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maanden. Wij verkiezen 'n levend Beigië boven een dood ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT N&m. ISO -.-VXTSKn 39" Jaap. ©.DôQraeve.&eieivesMS -çpvaGSftPit#»»»*«^gsggm. ma AfaavaaemgÊBg^^g^-^myw n it DE KLEIM2 PATRIOT Vfljdag SO Augusius 1917. W"**" > »;> j j »•*>■■ a^a^.j»agflgr<8q8g^sa»NW4»sWWPi PrJjs S csnti@3n.ea BïïîïSCHS BEÎHCHïEH van iiei Groot ...

Informations belges

N° 438 28 Août 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

De fakkel: voor waarheid en rechtvaardigheid

DE FAKKEL zal branden als 't past Vrijheid van Geweten Bij het overlijden van den heer secretaris Marguery werd een lijkdienst gevierd in de St-Jozef-kerk. De stad had al hare bedienden tôt deze kerkelijke cere-monie uitgenoodigd en in het politiebureel was een biljet aangeplakt de politieagenten verzoekende, die geenen dienst hadden (dus in ...

Pages