Votre recherche a donné 512 résultats

a-z index des titres
  • 1918-05

Filtres

Date de publication
1918512

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I ^WAARCAN0' Nr 978. ZONDAC, 12 MEI 191S., "~^W "r^**m^m^rn. HET VADERLAND IKleine aankoDdigingen : 1 fr. per regel Groote M. biJ overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Hct nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Derde Jaargjang, N1 19. 11 Mei 1918. Prijs : 10 centiemen. D«rde Jaargang, Nr 19. — 11 Mei 191S. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Vlaamsche Volk —""T»1»"1——n—— - ..n , ^edaktie en Bureel ; Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. De Landbouwers en het ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier £3r!iffelets B»,< e.l«i(4t 2u»i«» «tf4«ta< ta Stlffd «»n« (m4 ••«««•!« I»*»**1 ««»•* ■ MimiKag. $i« i$ s (I c H a < ( • k « (A) cr1$etat |ckca SutwilMg. ®l« 3 » • I» « * a • » • » t (B) ■ «ftfuini ««tgcnft. CHaftakaagta Bat atti on »le 94ttf<UMaag. a i4• «a ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LAHDWACHT y p— - fy| bb BfB m mm mmi rttrl H «. " * nos Kb Ena &SHi frfi s ES IS Çuni. ltl. 40'jaar. G.Be Grasve, KotelvesMS PB K.LE1NE PATR1QT Woeasdag 15 Mai 1918 Prlfe » eantiomea '^Baitscha barichtan i f«D kat sroots Eteofdkw&vtlsr. [{jsîds Baltsoh tesrisât van 12 Mei. feRLIJN, 12 Mei. — Avondbericht. ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

I 28 Jaar; - ». 105 p—8M1 ■ m «tryTi ggi-u. « y- Oo^sàlsnst — fiulsflezln — Elgenflor Diasdatn 7MsI 1918 'T VOLK wff VERSCHIJNT S MAAL PER WEEK S CENTIEMEN HET NUMMEP ».-rtf, hrt. 1-» riiiniiM>ri)M*i»in^ inrtrr-:Fr.i7'?rr.tr lue Volkswerken liloeien. Vaa een ervaren laadbouwer wordfc wel-lieht gezegd : « die heeft verstand van ...

Het Vlaamsche nieuws

tin m*»n<î '•7® 3 oualtd '• U ééfl it" 11~ lle, Beheer en Awkttndiginge* : ST-JAKOBMARKT, 73 antwerpsn Het Vlaamsche Nieuws • iNHOÎIDÏCHRO**» Iwtni» bl«<1, <j<M! rtgrl 1 §• Drrdc id. id J.— Vicr<i« id M IH I Vvv^ s htf ri "ii • . . 6 » si* n.«d<*w4rft«r > poiKxvn'ijtt t«r»tilwoord«!ijit ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 abonnements: Administration et Rédaction: Bureaux à Maestricht : annonces: Hollande : 1 florin pflr mois n . , , *^ 07Q7 \a/îiuaim^ li^no • 15 c&nts on 46 2.50 fl. par 3 mois La HaY® " Pnnsegracht, 16 - Teieph. 2787 Wllhelminasingel 27 Réclames permanentes à forfait UNE ...

L'indépendance belge

89a année Nq 106 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO continent. . 15 centimes , hollande 5 cents ADMINISTRATION ET REDACTION: SUD 011 HOTTSE, TUDOR ST., E.G. 4 TÉLÉPHOHEJ CITY 3960 BUREAU A PARIS: 11. PLAGE DE LA BOURSE. TÉL.: 311-57 et 238-75 LUNDI 6 MAI 1918 En vente à Londres à 3 h. le samedi ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen 104, Noordlaan 104, BRUSSEL Derde Jaargang-\]r Pri.is : 20 centiem 1*1 -ml l'er Jaar : fr. 7.50 Postabonnement 5e MEI 1918 il e)l S; pT^kwartu! VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -GEILLUSTREER D WEEKBLAD Bestuurder en ttoofdopsteller Willem GIJSSELS INHOUD VAN Nr 31 : Hoc staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- sche kronijk XXXI) (met 2 ...

ne Lisseweghenaarke

...

Informations belges

I N ™ 0 RM A M 0 I s B E L G 1 S N° 688, du 9 mai 1918. ( X X ) L' ART 'LUSICAL EN BELGIQUE,- UN HOMMAGE ERANCAIS A LA MUSIQU3 x> jLGE,- Lr. Paul Landormy, qui assure très brillamment la rubrique musicale dans lo quotidien "La Victoire", de Paris, écrit ftans le -|f du 7 mai 1918, sous le titre; ''La Lusique,- InsQ&gnoment et ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Nam. f<$. 49'lasr. G.D. Grasve,fltetelvest,*5 DE KLISINE PATEIOT Dondsrdaa 9 iMsi 1918 Prîjs 3 centièmes *3»:- - u mw wi.ijpi—p.winn i ffiumpsjgigi^KHe^ STTITSCHZ BS8ICHTSK van het Qraot fîaaîdkwaïtier Korsfce Duitsai boriaht. BERL1JN, 7 M ci. Wesieiîjk Krljgstooneel. Op de gevechtsfrontan was de ...

Pages