Votre recherche a donné 386 résultats

a-z index des titres
  • 1916-06

Filtres

Date de publication
1916386

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3™* Année - N» 622 - Ed. B CINQ CENTIMES Mercredi 21 Juin 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉO. H Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.G9 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'3cceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les Uanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les ...

L' illustration

Ce numéro contient en supplément le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 221 à 224 L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 10 JUIN 1916 74e Année. — N" 382j. LORD KITCHENER D'après un instantané pris sur Le front des armées ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerking van hot Duitsch Generaaî Gouvernement in België. B«lgl«oh» bladen mogan ult < D» Landbouwar > nisti ovtrncmsn, zsndsr tslkens d« bron ta varmaldsn. Nr 16. Opstelraad en vcrzendinç : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeei. VII, JN'amenstraat, !0. 1 Drukkerij : ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

beheer en opstelraad : 13, pakhuis la an, 13 : brussel • abonnementsprijs : per jaar. . . fr. 6.50 ( Vertendinçsfcosten niet inbegrtpêix) FRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAHSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een Duitsche officier op den uitkijk rond Yperen (plaat) 437 hoe staat het met den Oorlog ? Vluchtige oogenschouw der ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELOTSCHE SOLDATEN bestemd. ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvarig'l tien, of vijftieu Fransciie en Nederlandsche exempiaren. Belgisclis ïodcrlandsliefdo Deze oorlog heeft bij de Belgen heel wat got-de rns-eigenschappeu naar voren doen ko-men: hij heeft ons oiibekende ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Het Rood Kruis Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. Bischoffsheii Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique n. Het Rood Kruis dient alleen de belangen ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Biarrncamï Tutti Xorpebol), î>a§ preujgifdje SriegSmmiffeïtum (mît SBaffen), baë Sentralïomitee boni Sfîotert £reit.3 (mit fogenaitnten Sebenêrettexn bon ber giont), toaïjiettb auë 9îûtttbeig=3iïitf) eine bollitan&ige ©crtronliutg beê bisser erfdjienenett S}5apiernotgelbe§ unb ber 5friegëplafatei itt ben befefcten ...

De Belgische standaard

n'oocttcmenispriji : Voor soldaten : Voor i tnaand fr. i,av — Voor i KUBden fr. a.w — Voor 3 »aand«i if. 3,7s Riat soldaten in 't land : Voor 1 maand fr, s,75 — V«or a maandea fr. 3,50 — Voor 3 »aanden fr. 5,35 Niet soldaten bultea 't land : Voor 1 fr. a,50 • Voor s msacden fr. 5,00 — Voo» S maanden fr. 7,50 Aankondigingen « o,as ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEHTENAAR - DE LAHDWIICHT 33e jaa iîgever G. De Graeve, Geitî, Keteîvest, 16, IOIES K1LBI3STS3 PATEIOT Woensdag 7 Juni 1913. Nusn. a s# Ouitsche faerichtea Iran iiet Groot HooMkwarîteft» Westelljk krljgsîooneel. BERLIJN, 5 Juni, 's middags. — Gisteren avond hebben de Engelschen, tegen de stellingen, welke zij ten Zuid-Oosten van ljperen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32° 'wap -- K. 166 Pnjs per nnmrnet : voor België 3 centiemen, Toor den Vreeaids 5 cenUcman 1 âSebon : èsedaeite 241 » Actaiinistratta 2S45 ~ Vrï^aql4> «jaiiNJ ISî© Drsbt«r-Utt((ehtti lami Maattchappij MET LICHT bestuarder » ft DE VISCH. Ledebers-Gcnt . . REDACTIE . . ADM1NBSTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJg BELGIE ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

25e ANN11E.— Série nouvelle ~N°5)1 ùq numéro '. 10 Csiîtinics (5 CENTIMES AU FftONT)^ Vendredi 25 Juin 1^16 BHaaiHUMaggBggM——————mwsegaa RÉDACTION & ADMINISTRATION 28tcr, rue le la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre 11° 14.05 Cirecteur : FEMND tîSUEA? foutes les communications concernant la rédaction doivent ...

L'indépendance belge

gjèate annee< No. 133 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIME» (HOLLANDE : 6 CENTS) administration et redaction bureau a paris 7 111!$*! "fQIft fs MOIS r» SSÏLLTNGrS î IUDOR HOt-.SK. TTTDOR ST., I.OXDON- K.c. "• ^ACK J>E LA BOURSE. MERCRfcDI 7 JUIN J91b. ABONNEMENTS J 8 MOIS,' 17 «H!t,V.sIs * ...

Pages