Votre recherche a donné 552 résultats

a-z index des titres
  • 1917-08

Filtres

Date de publication
1917552

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONEf PENNY lr„r,KT ■ CINQ CENTIMES ■HOLLANDE : VIJF CENT IcoNTiNENT -. DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holbern 212. ABONlfEMEMT 1 moia23 ih. ;H3£moig, J82*h, g 4mb ANNEE JEUDI 9 AOUT 1917 No. 221 LA GRANDE GUERRE I Le nouveau ministère russe [L'Espagne et ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derée ja&rgaBi Sr 41 Piijs 6 cenfiemen Crent^C Augustus 1917 hoofdrbdactie : ' vrouwen8bcretariaat MET MEDEWERKING VAN HET algem. secretariaat EN HET WIEK DER volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI We^kbiad voor ons Vlastmsclie Volk behekk : peperstraat, 17. — «o» — abonnements*! : 3er jaar ! fr. \25 ies maanden: > 1,60 drij ...

De Belgische standaard

Jjf II i 9 1 74^ M n r» n ri a a 97 Â itfflisfllfi '» DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTEL xx BBHBEK VÎLLi h Ma CoqaiUê » Zbkbijk drp-^nn? 3 4 Klein® aankoQ-' digiwieu : O.Sôf. de> regel , RECLAMES volgeaa overeea- kOOi*t. —0-~ \y w xr °r^7g^ - ®g!i«ftftgp®Bté6v!HPd€£s ft«.i ». • ?* fith»*!» i, ûi^i. P. Barifand ?ca «a? ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit Belge Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. M1JN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ VERLOFDAGEN. Heerlijk woord dat zulke zalige herinneringen voor ...

Het volk: christen werkmansblad

ZcYefl'GB-TwMipte Jaar. - H. 189 Eoàslleist — Huîsgosln — Eigendom Zoudag, 12, en llaandag, 13 Aiigusli j 917 Aile briefwfssellngen vracht-vrij te vr-r clpv p.an Aug. Vas Isegliti t.ùvervGordeB.aaml» gnaalscli. « Drakkerij Het Volk»i lieersteeg, n° 16, Geni. Bureel voor West-Vlaandereçt Canton Bossuyt, Recofcttea* Eoiitîjk,, HET ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION ^ Belgique : 13 banc, par an DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE r -77— . , r 17 n un « /* n f\ Van v^ortenbergh Etranger : 17 16 paget : 30 Centime» le numéro 12, tue de l'Empereur, Bruxelles J DANS UN VILLAGE DE LA SOMME. Les obus ont cruellement saccagé les églises qui dressaient ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 31 Août 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - No 18.006 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vlemitickx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

3d* JAAR DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1917 Nr 34 't Landbouwleven Orgaan der Landboawafdeeiiog m 'l Prorâdaa! Voedingskomileii van Oosl-¥!aanderei!. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuui en Redaktie van hSt blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Ovemame en vertaling der artikèlen slechts toegelaten met vermelding van 't ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENINC betreffofido de leerkracbten on het bes£uur> der Hoogsra School voor- HaaideSswo'cn-schap bïj de Siaatsunlwersiteîtts Gent, aïs-tnede ds betrekîring tuaschan de Hoogere School on de Univers.itoit. (Vervolg.) fZte om nummer van ffitter.) Art. 9. — Behalve zîjne bezoldiging als professor ontvangt de Bestuurder der Hoogere ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

&tff£ Miwga&e (M) »<Bcny>wT\<rj\>f.vy yiy^a.rTryTO"* I '-ITIw JTWB—Hihihii ■» >»m Uceis ta Vfeutiig.' Belgifcher Kurier »ruTfelets Set B tla if Q t Jtatltt et(4<(ni te 8tB|T«l <58114 (on<6 ©onnfagï) jtoeiœal «ut» Wonfog sDtœUwj. 2iie 0tp« Ha«a«bt (A) ctfâciut [eUa SlacSmUtas. Sie 3 to « 11 ...

L'indicateur - De aanwijzer

42sto jaargang. — Van 11 tôt 18 Augusti 1017. N° 32. Du 11 an 18 Août 1917. — 42me année. DE AANWIJZER L'INDICATEUR Bareel : OUDE BEUR8, 39, Antwerpen Telefoon : 261. ||| Téléphone :26i Bureau: VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. NIEUWE DIENSTREGELING DER TRAM-, BDDRT- EN SPOORWEGEN POST- EN TELEGRAMYERKEER 2XE! 4-™ BLADZIJDE « ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier f»rllffctcis Dti®tlflifdj« 5t a titt etfdjtint in SrBffti tâgttcEj (atit5 6onni«gS) jtocimol anfjtt SRontag lormlttog. $(« Œ t ft t H n 6 g a b e (A) erfc^eint ieben Kadtmittog. $it 3 tt t i 11 ® a S g a b e (B) trfc^eint motgtnl. (£int«nbuttg«n fini ont on bit Sdjriftlettung, nid)t un cinjelttc SStrtontn !■ ticÇUtt ...

Pages