Votre recherche a donné 523 résultats

a-z index des titres
  • 1918-02

Filtres

Date de publication
1918523

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied ultgezonderd), Ir. 3.75 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN)* Men wende zich tôt de postkantoren. ! VERSCH1JNT 'S NAMIDDAGS met al de ochtendtelegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspachlaan, 75 (Beurs). Kantoor te OENT : jj~Vc>or Slatp Taal erTv^ik ~ Qmd«i|k Vlaminfe ben AANKONDIGINGEN worden ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

QUATRIEME ANNEK. — N° 2011 1 ,o TViiméito : lO ocntfcme? SAMEDI 16 FEVRIER 1918 PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone i Central 33-04 PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal LE XXE SIÈCLE LE HAVRE 28,er, Rue de la Bourse, 28tor Téléphone a 64 Belge ABONNEMENTS France 2 fr. 50 par mois — 7 fr. 50 par trimestre ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT m..». 4» jAciaiP fi nafiraMA. Kftffilvpsf.ïS RS KLEINE PATRÏQT Danderdaa ï Februari 1318 Prlîs 3 cesitienisn @FFICIEELE DUITSCHE BERICHTEN VEROEDSNIÎή la aarssluiting tjt da verordeaing van 27 Junl 1917 (Vc /ordeningsbîad vcor het Etappsagebied van het 4e îe^er, blr. 707), bestem ik al3 *°lst : Het maadaat ...

Het Vlaamsche nieuws

W©ensd&& 13 Febroari i$*8 4** jatrg,, ^ 43 S C«atl|pi rôtir België —-—_Ml^llMHILiW<i—BWfTiVfTITI''nui'T "" ' - - A'b # 3 H# Jg ÏKjfS.P «*?.»* S | i Voor éé» sawad • ...y '•?* | Voor S maaad 2 Voor 8 Maaad ■ — 1 t Vdot ééa jaat • "•— I ! | 1 tted«k'!ï' Beiice' CB Asuikoudigingea ■ \ I 73, ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4fc Année N. 175. ; Directeur-Fondateur : François Olyff. -Saniedi lS Févr. 1918. Les Nouvelles ABON NEMENTS: Hollande: 1 florin par mois 2.50 fl. par 3 mois Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction : | Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16- Téléph. 2787 I Wilhelminasingel 27 ANNONCES: La ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Sd« JAARCANG, Nr. 890. DINSDAG, 26 FEBRUARI 1918 HET VADERLAND Kleiae aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overecnkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformccr-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorîoopïg te Parïjs, 3, Place des Oeux-Ecus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Het Vlaamsche nieuws

( 4BONNEMENTSPRIJZB9Ï l Voor ééa maand 1.76 Vowr 3 «a«ud S.— Voor 6 m»and S8.— | Voer ééa jaar IS.— 5?«dafeêi«, Be&ser «a Axskoaâigis^cs : 78, ST-JAKOBMARKT, 78 ANTWBRPSN WoenadKg 20 Februari ipnB - 4* Jftar#. «' 50 (■■HWWWOTWWTOaWWWJSWOffWilWWJâ! UBIJ ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL C71. A A l-m K H K N IS GKDIIT KM OU» fiKNOTOrg Nr. 138. Weekbladje voor de viaamschsprekende krijgsgevangenen. 23 Maart 1918. Vlaanderen en de Vrede Dat het verlangen naar vrede onder al de gevange-en groot is, zal wel voor niemand iets nieuws zijn. )ntmoeten twee landgenooten mekaar, dan draait hun esprek al spoedig op den oorlog en ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

STICHTEHS : i. Baeckelandt en A. Tcmpsre Belgisch dagbîad v.erscMjiiënde ep m! de dagen der week Opsîe! en Beheer : J. BAECKELANBT 17, rue fêcrtet, CALAIS Asoisnsasisîrs'iaw S"etr e»K44sni<5 Beift-îe i.'"5 S?r»mata«âjfe 3.S& Eng^iiaDiS'SoIl)»!»*! 3<SO Per îspiicn ester «* 6.00 » <».«<> » x0«"iS ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 15 Février 1915 mamaasiaMmiasxéiaetiraBfW <j. maana «auetn Le numéro 10 centimes iWt*n.1'«r,ÏT."i'«. rmOIWKCMB fOMSfgyregt.-ffW: IWIII I >■!■■■——g—BP——— Soixantième Année - N° 18.14 DIRECTION & REDACTION : 14 RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, ru< ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Pages