Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

JAN VAN DELFT IN ZIJN ATELIER. Oorspronkelijke teekening van Herman Moerkerk. (Zie het bijschrift.) 4 SEPTEMBER 1915 — 49e JAARGANG No. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp ...

De Belgische standaard

/ 8|§ |p?j roor' Taal m:Volk m? a Voor God m HTaard au Zianrï Abonvementsprijs voor 50] nummers (2 maandem) bij vooraitbitaiing : Bestuurdôr * ILDÉFONS PEETERS Voor île meded? ; lir- -a ,'cb v endeiî f otï Voor de solâaten : SI,50 tt. " ' ' f V j MA COQUILLE. ZeedijK , voor de nlet-soldaten - In 't l**d 3.50 fr.; buiten >t land : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drufcster-lHtgeeîster f»m: MaatscSiappij H ET LîCHT bcstuurdcrt p. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRATIE KOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Otgaan der Belgîsche Wepkli&fanpq.rtij\ — Verschjjnende aile c/aaon. ABONNEMENTSPRIJS BELGE E Drie maanclen. . . , . fr. 3.25 les snaandea . , , , , Ir. ô 50 Een jaar fr. 12.50 Men ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

11 September 1915 Nr 37 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezïnd weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IASCHIIIJVIXGHPUIJS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . « 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I rrprste «Jaargtasug Mo. 213 Zondag, 12 Sepîember IQiS S <Seraf. DE VLAANISCHE STEM volk zal niet vergaan! ÂLGEMEEN BELGISCH BÂGBLÂD Eèndracht maakt macht ^ ~ r««rnin(r*iriiw cm RmwnwsCTRflTIFSlUREElLEN a » — . ■ u» ABONNEMENTSPE.IJS (by vooruitbetaling): Vo'or Nederland per jaar gld. 6.50 REDACTSE- EN AOMINJSTRATIfcBUHfcfcLfcll ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-UitgccÏ5ter gam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder: p. DE VISCH. Ledeberg-Gent . . REDACT1E . . ADMINISTRATIF KOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij.—Verschijende alle dagen. ABCNNEMENTSPRIjS BELGÏE DrJc mainden. . . , . fr. 3.25 Zes tnaanden » , . , . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Mtn abonneert zich ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 17 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.413 DIRECTION & RÉDACTION : ';^?^vRUE VLEMINCKX, 14 r' # <y£ .^\ ANVERS L a* '■.! rïi ! . ;«i r . . '/Téléphone 3761 \$b>■ .ov/ LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 16 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - ■ No 17.412 DIRECTION & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ^ ANVERS • —1\ ïëjéphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

perste Jaargang No. 28a Zaterûag, il Sepîemtoer ï«?I5 S C;erat. DE VLAAMSCHE STEM ftW volk zal met vergaan! ALQEf^EE^I BELG1SCH OÂGBLAD Eendracht m a a ht macht REDACTIE- EH flOWilMîSTSflTIEBUKfELEH s KALVERSTRAAT. 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Or. A. JACOB. ABOXNE51ENÏ8PKIJS (by ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 519-320 Le numéro : 10 Centimes (S AU FE§!T) Dimanche 26 et Lundi 27 Septembre 1915 v RÉDACTION &ADMINISTRATION JSto rtt de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14,05 SIpestsur : FERHA8D SESSA? Sfontes les communications concernan la rédaction doivent ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Ooor Taal ©d Folk Voor Qod en H&ard m L&na tu-. A!>onneœenîffprya vcor 50 nommera (3 tissaden) bij vooruitbïUltag : V: or de soldâtes : 2,50 ft. V or de niet-soldaten — In 't lavd 3.50 tr, ; balten 't land : g.00 /r. Indien meer esemplaren van elk nummer worden gewaagd, wordt de «bonnement»- j rrijs min ...

Pages