Votre recherche a donné 51426 résultats

a-z index des titres

    Filtres

    De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

    r\ûr»fi An rk ?nn w NT t. OQ Pri.js per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 6 Juni 1914. DE BEIAARD AB°™ENTSPRIjS PER JAAR : Brieven en mededeelingen, de redactle DRIIK'K'FRÇ ITITPPVPDC — — brtaalbaar"0 and : fr'2'50'VOOrOD Attende, vrachtvrlj te zenden r Pv, njiDACP. , In „ Het recht aankondlgingen of artikel. te BERICHTEN en ...

    L'indépendance belge

    ANGLETERRE: ONE PENNY, CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES, MARDI, 17 NOVEMBRE 1914. Conservation par le Progrès. LES SOLDATS BELGES BLESSES. Les personnes qui désirent avoir des nouvelles des soldats belges blessés se trouvant dans les hôpitaux en Angleterre sont priées de s'adresser ...

    De waarheid: socialistisch weekblad

    11' Jaar gang.' M 26 'P.r||s : 10 Cleatiemeii Zondag 30 Juni 1918 DE WAARHEID Orgaan vari den " Vrijen âocialistenbond Ali© bricfwifcselingen te zcncîen naar : POL DE WiTï>,, Verspyenstraat, 10, Cent, verantwoordeiijke Jitgever. tîoe de îossîand der arDeiâers is uerSeïerd Uit ons zeer-beknopt verhaal uit de ge-schiedenis der ...

    De Belgische standaard

    4d* Jaar � Nr 171110*1' Zondag 18enMtanIag 19 Oogst 1918 Abonnbubmtbm Vter Soldaten i maand 1,95 fr. a maande� 1,50 B 3 maandan 3,75 NtetSohUUn In't laad i maand fr. 1,75 � maanden 3,50 3 maanden SM �o� Bnlten'tland I maand fr. a,5o a maanden 5,00 S maanden 7,50 Opstel 10 Beheer Villa " Ma Coquille " Zeedijk DE PANNE �O� Kleine ...

    Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

    ZELFSTANDIG VLAAMSCH GE1LLUSTREERD WEEKBLAD Buweius» : Noorslaak 104 Bksiuurdkr en Hoopdops-i eluîr : Pkijs : 20 Donnai uni inrr) . Îur : fr. 7.SO 'initr wwntiii» BRI ISSEL Willem G1JSSELS k«te"- ft>Ua*Micgiea( fr. 2J*0 jmt k«artuUU INHOàlD : . &W rte 300' Verjaring der gelKvorte van Wll- lit ée « Se*en Hcofttcnclen » van ...

    De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

    8?'JAAK Vriidàg 17 September î 9 î b N' 22 W DE GENTENAAR- DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Postpakjes. Aan 103 krijgsgevangenen werd deze weeK een postpakje cezonc'en, inhoudende : een paar kousen, een doosje sardienen, twee militaire beschuiten en twee pakjes sigareiten. _ Wij vezonden nu reels 640 po'-tpakjes. tk ' Je Sommige personen sturen ...

    Pages