Votre recherche a donné 552 résultats

a-z index des titres
  • 1917-08

Filtres

Date de publication
1917552

Het Vlaamsche nieuws

fnonierdag" 2 Aygustus 1917. Derde Jaargang Nr. 213 Prijs : Q Ccntiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Versehijnt 7 maal in de week IAANKONDIGINGEN : , y„r éin maand 176 I Voor 3 j f«>r 6 " Il tedaktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS Alb. VAN DEN BRANDE Met de ...

De Belgische standaard

5|j*ari-H'!7iSv2, r\ i ji .... n h, S5à sa hll^1™ •k T#'SoIdstôD: U„ Mind ff.i-35 esM»"ita 3'5° 3-75 " ^ItSoldaten 't Ian<i : :£ uiM,^.d f>'. 175 îhtrjHrftden 3-50 >en 5-25 kotB^n 'tl*ûd : • » ■aand ff.2.50 2 'Hasuden 5,G0 *U *»#aden 7-5° DE BELGISCHE 1 IOPSTEL EN BEHEBR VILLA « Ma Coquille 1 Zbedijk DE PANNE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENING tôt wijzlging van d« wetvan 17 April 1896, bstreffende do rechton op den tafesk. Voor het Belgisch gedeelte van 't gebied van het 4de ,eger wordt er verordend als volgt: g l. De voorscliriften van de hoofdstukken I en II der wet van 17 April 1896 zijn gewijzigd als volgt: HOOFDSTUK. I. — Rechten op eleii buïtan-landeclier: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

he cehtenaar.de landwacht Ijsot.tgS JS: jaar. G.DeGraere.Keielvest.ï® DE KLEINE FATRiOT Danjeria^ 9 Augustus 1917. Prijs 3 eeaiiesneii , DUITSCHE EEBICBISM i tran het Graat Hoofdkwartier Eerste Balt ach bericht. BERLIJN. 31 Juli. Wesielllk krllgsioonseï. Ueffcrfront oan osldmaarsohalk kroonprins Rtipprecht van Baiênn In Vlaanderen steeg de ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND ... -, lustrât!». *. tempere Belrisch daçbl *d ^erseMmeMe ml de d&ge* der week R«*»ctia. j. «aeckelanb- «T. <*» Vie, ©ALAIS © ? © ■ • "«• *•*•«, CALAI* " == ABONHEIWEWTSPRWZEK > ^6«d. Belgle I -50 |FrankrlJk 2.00 Engeland-Hoiland S.OO iTlW»e.t.r . 4.00 . »-80 » 8.B0 ftlen «chrljve I « ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Na drie Jaar Oorlog door den lieer Minister Vanderveldb Den 4" Augustus Soldaten. jassen, het is tôt u dat ik spreek ! Niemaii i, onder de ...

Belgisch dagblad

aa<3 J eargang:, yitra:»^.<ï3 ^■crGttrsi'crs - mrr. *>ta——.y-, h * ,i, '|| ■ nij,' r^o. a?*» AJBONNEMENTEN. fer 3 maanden voor Nederland 18,60 franco per post. Losse nammers. Voor Nederland 5 cent, foor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Teiefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD Werschijnend te ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme T«°. I042 & «sesrsEs "Veïiïsre«aa"3li ^©ësï 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fdpss, ' *Ioùrt3£&l esenotteSiera «Su nrntln parais ^ssltsxî esi M©lfeffi<dle.. Belge est notre nom lie Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau cîe rédaction! 234-240, AiMSTEIROAiVl» Téléphones: 2797 et ...

Ons Vlaanderen

VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : Voot België en Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes raaand » 3.00 Buiten Prankrijk i Voor eeu jaar » 8.00 | DOOR EENDRACHT ^TERK^ — i ... .... i , « BUREELEN : TE GENT : 24, Weliinckstraat. TE PARUS 181, Rue de Charonne. RUSLAND Aller blikken zijn tegenwoordig gericht naar Rusland. Juist ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ème Année N°. 1Q25 — «MMMMMpMVn?11"11 3 cents Mardi 14 août 1919 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer rî^îv^rst f?) «lournal QMoticSieii «lu rrastira pÉaraissasit ers Hollande Beiae est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées rrm -ga li g a B| <flo £° é <CÎ £î C i 1Q 11 • N Z VOORBUBOWAL ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERÛRDEN5NC betreffende de Ieerkrachten en het besluur der Hoogere Land- eu Tuinbouwschool bij de Staateuniversiteit te Gent, alsmede de betrekking tussciien de Hoogere School en de Universiteit. (Vervolg.) (Zie ons nummcr van gister.) 4, Voor zoovsrre niet in afzonderlijke gevallen andere bepalingen bestaan, be-slist de Raai van professoren bij ...

L' illustration

Ce numéro contient quatre pages en couleurs de Croquis des Usinp.s hp r.npppn nor evôrvrwiio tru.rv>o.r»rr L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i fr. 25. SAMEDI 18 AOUT 1917 75< Année. — N° ?88<; EN ALSACE : LE DRAPEAU DES VÉTÉRANS DE 1870 Pltot. A. Schreiner. — Voir l'article, page ...

Pages