Votre recherche a donné 553 résultats

a-z index des titres
  • 1918-08

Filtres

Date de publication
1918553

Belgisch dagblad

3d© Jaarg-ang: DONPERDAG Qtt AUOUSTUS 191». Wo. 38r. ABOKfiEHUNTBÏ, Per 3 maanden voor Nederland I 2.B0 franco per post. Losae jmminers. Yoor îfederlandô cent, tûor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 18. Telefoon Red. en Admin. 7433. L ———— BELGISCH DAGBLAD Iferschijaend te 's-Graweniïage, elken werkdag te 12 ure middag. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 38. Prijs 6 centiemen. Geni. 4 AiiP'usf.i 1918 HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT MET MEDEWERKING VAN HET ALGEMEEN SECRETARIAAT EN HET WERK DER VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,z5 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1] MAANDEN . a » 1,00 Weekblad voop ons ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS î J mois mbre), fr. 3.80» Xàscbmc vdes d'abonnenvsni * • t reçues sxolusi~ renient pa> Ls bureaux et u* rnata-i " * des postes. —» Les r éclair attons go< oernant les abo-ï t sntsnts doivent £re adre sea amiustveineht aux b&r-iZUM de poste. f.. ... - ,_C) ADMINISTRATION Ff REJÀCTIOS ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnem#nten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Uit Vlaanderen's Gulden Geschiedenisboek IWillem Yan Saaftinge voor Artoos, In den Slag der Gulden Sporen « Spreek Vlaamsch ! Wij verstaan geen Fransch vandaag ! •3 | EËRSTE JAARGANG NUMMER 30 Prij» : 10 Centicm. ZONDAG 25 OOGST ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

PRIX DES ABONNEMENTS : 1 mois (Septembre), fr. 3»®0« Les demandes d'abonnement sont reçues exclusif ; vement par les bureaux et les facteurs des postes. — ' Le» réclamations concernant les abonnements doivent être adressées exclusivement aux bureaux de poste. ADMINISTRATION ET REDACTION • EIontagnc-aux-Herbca-Potagèros, 31» ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

V!E«DÇ JAARGANG — NUNIIHER 117» fRIJS ; tO CENTIEWIEIC WOENSDAG, 28 AUGUSTUS l9l* '■u ■ ^ ONS VADERLAND I STICHTERS : J. Baeckolandt «h fi. Tempera Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Opstel en Beheer : J. BAECKELAKDT 81, rue Neuve, CALAIS IîVSCimiJVIIVGEiY Per maand Belote FranlfHJk JEngreland-RoIIand 3.50 ï*«r ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Toegelaten Door de Militaire Overheid N° 20. - Augustus 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège IS.-D. d'Anvers. Oorlogsbtad der oud-leerlingen van het O.L. V. Collene, Antwerven. Aile Bijdragen Opzenden naar F. L)E RAEDEMAEKER, Z. 190 6e Cie Maria Mater gratiae Tu nos ab h _ -oge. PRIJSUITDEELING (Haec olim ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES IWEEKBLAD v %\ RLEME A AXK.0 N DIGfiNGElY ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester . , . . 2.50 fr. Per jaar ....... 7.50 fr. Het nummer .... 0.23 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Btanenland (Etapegebied uitgezonderd), ti, «.50 per kwartaai. (ALLE K(^TEN INBEOREPEN) tten «vende zich tôt de postkantoren. Ongevraagde atukkcn eordsii in gevat van cict- opneminij cnkel teruggczonden zoo ei bel aoodige poito la bjjgevoegd* H©©fdog3sft®52es"s Or Eîené ESe Clercq BEHEER EN ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

laamsch leven Derde Jaarging 3 4 «OfiST \W | Z- -3 Nr 44 I ZELFSTAND1Q VLAAMSCH QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bureelbn : Noordlaan 104 BRUSSEL Bbs itll rdkr en hoofdops l'f.ller i Willem GIJSSELS Prijs : 20 Cektieii fa jswr': fv. T.ôO'zliirr verzeidiigs-koatcn._P»5tab<t»<c«ie»t lr. 2lso'perilîVartaaI. INHOUD : Hoe staat het met den Oorlog ? ...

Informations belges

N* 789 23 Août 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle regulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vitrât jaargai— Hummer 1160 FEUS : 10 CENT1EMEN Vrijdsg 9 Jlugustu* 191â s.ïi^ters: i. iMikaiHii n m. Tsaspera 4? Belgisch, dagblad ¥ersobïj&eixf^-;- ' ^-1 p |agèii der week 4» JJJJJf1*** mSCHRUVIHCilR s S'ei'EEsaaEsl Belslei."*» SftraBfcrljV Engelané-Koïïastd 3#&® Tev trlœester » I5»0® » ®.S0 » £ 3MMI RECHT DM8, ...

Pages