Votre recherche a donné 512 résultats

a-z index des titres
  • 1918-05

Filtres

Date de publication
1918512

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

i««ri«n| « Ms?<asaser 1072 rang i 10 cmrmmn SaterJ«£ 11 Kti i9lB ONS VADERLAND fîISHTERS : I. BseeksFasdï s«t A. Vamps** Bélgiseh dagbl$d tp . • de dagea der week «91M es lehs»r : J. 3AECKEUKSÏ 91, tu» Keuve, CM, *!f- J. f ABOMttWSMKSSIT»» »tar aswauedl 8eigie û**f* rrwekr||k3rSS ®i»œ«2»s»«.œ«>58aM«£ 8.$® ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier f»riiffcïctv 9nSil«lf4tft«>Ux ttfàelw lu ®tan»l «fllW (««<• eonntag») Itoeiaal «nfce« SU«»«g fcmniiiag. Xit 8ift< 9 a t g a b e (A) erfdjeinl (eben Wadimittafl lie S » e11 e « » « s « » « <B) «Mctat matgenl. ainlenbnugen finb nu» on bie 6i$riîtleit«ng, niât an einjelne Çeifonen |l ...

Vive Nameur po tot

Mai 1918 (Sme Année) W 17 Autorisé f>ar VAutorité Militaire VIVE NAMEUR PO TOT Directeur : Lé.on ID E L O O Z, Z. 150 Journal Mensuel Calais — >V T. S, Rue de Valet)Clei)i)es Les Repas Economiques à Namur Un spectacle bien intéressant que celui que nous présentons aujourd'hui. Nos admirables concitoyens qui ont tout mis en œuvre ...

L'indépendance belge

£9ff annp<* L'INDÉPENDANCE Ko 115 CONSERVATION ;AR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOUSE. TUDOR ST., E.C. 4 TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: 11, PLACE DET LA BOURSE TÉL.! 311-57 «t 238-73 JEUDI 16 MAI 1918 En vente à Londres à 3 h. le ...

De Belgische standaard

BELGISCHE STAnDAARW t ;«* e ^ ** «7 t" m ^, SuZjgs ' ABOKSBMBHTBîï 1 fêi§ —o— Voor^SoldattB |? x mtur.d fr. x,as p a maanden a, 50 '-•', S maandeo 3,73 ^ Met Soldâtes , f in 't land. '■•? I maaod fr. 1,75 a m- * uec 3 50 I 3 IT»l»US.«fc 5,35 S ■ 0 I Boitcc 't land: l maand fr. a,50 a maaadea 3,00 , I -H>- j fysteli ta ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

—"SB» ï t IN FLANOERS : FIELDS | , ^Urd« *aar£«n* - Hunau 1071 I ; \\ | PROS. 10 CENTIEMES Vrijaa* 10 Mei 1918 M II t C 88 M D r p> ' ® fnCilTSSS : I. SsiseMscit $» A. Ttrapefi Bélgiseh: rtagMtd ^èrsèhïisesé® » si de dagen- de* wee ... fc.»r Sfïltf «s Béh«er : i. B&ECSEUKË Il IT|-r> '- "" ■ , . . i.. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 28. Prijs 6 centiemen. Gent, 26 Mei 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAA met medewerking van het Algemeen SECRETARIAA1 en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Weekblad voor ons Viaamsche Volk. Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . , » ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier £3r!iffelets B»,< e.l«i(4t 2u»i«» «tf4«ta< ta Stlffd «»n« (m4 ••«««•!« I»*»**1 ««»•* ■ MimiKag. $i« i$ s (I c H a < ( • k « (A) cr1$etat |ckca SutwilMg. ®l« 3 » • I» « * a • » • » t (B) ■ «ftfuini ««tgcnft. CHaftakaagta Bat atti on »le 94ttf<UMaag. a i4• «a ...

Meenen boven

Mei 1918 Nummer 8 MEENEN BOVEN Fronlblad Voor de Meenensche soldaten Besluurder: L. Vanheede Z 107 ie BaUery. Meenen, fiedurende de Eerste Tyden der Overweldisins ( Vervolg ) Op eenen namiddag, t'wasaiterst kalra, enschoor weder, kwam ik de Bruggestraat afgestapt orn naai de Barakken te gaan. Onderweg hoor ik verteller: dat de duitschers concert ...

Het Vlaamsche nieuws

I aBONNEMBNTSPRIJZEN ! I yjof één maand 1.75 Uoor 3 n»«J 5- Voor 6 ®aacd ' ,0-~ Syooi één jaar 18.- Aii« kJachten nopeng onregelmatig-, t:, in de beatelling der postabonne-mL. Wj"1 UITSLUITEND te rich-ffaan het BESTELLEND POST-^BDBEEL en niet aan het behe«r van Lt tod- Dinsdag 28 Mei 1918 - 4** jmarg.Br 143 Prijs 6 Ccntiem voor ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ÎZEi^-i Nr. 144-145. Weekbladje vobr de viaamschsprekeud<? krijgsgevange len. Alien-Grabow. Gottincren. Giistrow. Munster. Soltau, enz. 4 & 11 Mei 1918. De winter was voorbij En 't heele land lag in roereloos druilen te wachten op iets dat koinen moest, iets dat i>ieuw en blij zou zijn. De wind roerde niet, want hij wilde zien wat er ...

Vrij België

onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND . . . .' 12| cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. a* ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. rl' ! À■'.-%'i'uijK v..i Ls-LGlS . . . . . . 375 ir. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ...

Pages