Votre recherche a donné 512 résultats

a-z index des titres
  • 1918-05

Filtres

Date de publication
1918512

Vrij België

onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND . . . .' 12| cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. a* ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. rl' ! À■'.-%'i'uijK v..i Ls-LGlS . . . . . . 375 ir. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newsoaper for Beiefans LA MÉTROPOLE IONE PENNY .JT!i „ CIHQ CEHTimt iffifeKTr t VIJF CEUX jSmnltlLN DIXOKHTUIO gS1" ANNEE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43. Chancerv Lane. W.C.2 — Teleohoae : Holbora 212. T 3 mois 9 sh; Abonnements : -j 6 mois 17 sh. ( 1 an 32 «h. SAMEDI 25 MAI 1918 No. 145 WuA ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Derde Jaargjang, N1 19. 11 Mei 1918. Prijs : 10 centiemen. D«rde Jaargang, Nr 19. — 11 Mei 191S. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Vlaamsche Volk —""T»1»"1——n—— - ..n , ^edaktie en Bureel ; Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. De Landbouwers en het ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baackelandt en A. Tempera «f* Belg SCh dagblad VerSchll LIGT de OD al d e daSeil der week «A» GPSt8' en Beheer : J- BâECKELAfiDT ^ J r O » 91, rue Nsim, CALAIS IABOM'EMEXTEX « Permaand Belglel<75 Frankrijk 3.35 EngelancMIoIIaiiiI 3.50 Per trlmester » 5.00 » O.SO » _10.00 RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR G00 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Num. î®3. 4<M|aar. GJto Graeve. Ketelvest, H OB KL5INE PATRIGY Zoàdag 5 ea'Maandag « Mei 19ÎS PFïjs S eentiemen niiuif tvva **-■ *»w *!&' J1 Oiiilscha bsrjchten ta a hat sroata Hoofdkwariler. Sarfte O oit* oh bsrloht. BERLIJM, 'f Mei. Wesîelijk Krijgstoonoel. Op de .-evechtsfronten werd de geschutstrijd h ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 abonnements: Administration et Rédaction: Bureaux à Maestricht : annonces: Hollande : 1 florin pflr mois n . , , *^ 07Q7 \a/îiuaim^ li^no • 15 c&nts on 46 2.50 fl. par 3 mois La HaY® " Pnnsegracht, 16 - Teieph. 2787 Wllhelminasingel 27 Réclames permanentes à forfait UNE ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Samenspraken Dafc 5e menschen gaarne aamon een 'pïaatjc slaan, wie kan het htm kw&Iijk ne-men? Is er wel iets genoeglijker dan onde? :vrlénden of rriondinnen een mirtjo te keu-yelen over schade of voordeel van regen of wiûd, over de dure tijden, over den last met de schcojkmderen, over de beate manier om mei metigheden nog een smakelijke ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

I N°152 QUATRIÈME ANNÉE MAI 1918 PRIX DU NUMERO — Elastique, de zéro à l'infini (prière aux revendeurs de ne pas dépasser cette iimite) LA LIBE RBELGLQUE J'ai fol dans nos destinées, un Pays qui se détend s'impose au respect de tous ce pays ne périt pas! Dieu sera avec nous dnns celte cause juste ALBERT Roi dfs Belges (4 août 1914) ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen ' 104, Noordlaan 104, BRUSSEL Derde Jaargang - \Tr ^ ^ Pr'js : 20 centiem l\i \ \ Per Jaar : fr. 7.50 Postabonnemenl •9e MEI 1918 n re:B.?,Be VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT %m. 117. 40'jaar. G.DeGraeve,KetelvesMS DE KLE1ME PATRIOT Woensdag 9® Mai 1918 Pri|s 3 centiemea DÏÏITSCHS EZEICHT£N van het G root Haoftlkwartler Borate Buitsoh bsrioht. BERLIJN, 18 Mei. Wesielijk Krîjgstooneel. Op da gerechtsfronten werd da codurende den 4ag zwakke Reschutbedrij vighoid voor het in-wliender ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 25. Prijs 6 centiemen. Gent, 5 Mei 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Weekblad voor ons lflaamsche Volk. Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . a ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL VI AANIH-.IO.N i,S tTnTTiTT ,* i'-î ~|TTI 11 KKmiKCTE Nr. 146. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Miinster, Soltau, enz. 25 Mei 1918. EEN INTERVIEW Gedurende de enkele dagen, die de heer Luitenant Van Rosseni en de steller dezes, in 't Munsterkamp hebben doorgebracht in April ...

Pages