H
Halle en omstreken
Hemixem-Reeth
Herdenkt: godsdienstig blad van Z263-IIIe bataljon
Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven
Het algemeen belang der provincie Limburg
Het ambeeld: technisch maandblad voor smeden, hoefsmeden en aannemers
Het Belgisch gezin: bulletijn van de verbruiks-coöperatie Het Belgisch gezin
Het Belgisch Vaderland
Het Belgisch volk
Het Belgisch volk: orgaan der in Frankrijk verblijvende Belgische socialisten
Het beursblad: finantieel dagblad
Het beursnieuws: financieel weekblad tot nut van geldbeleggers en fondsenhouders
Het biljart: maandblad gewijd aan het biljartspel
Het blad der Katholieke-Vlaamsche kiesvereeniging voor Gent-Eeklo
Het Brugsch dagblad
Het goede woord: nieuws- en annoncenblad
Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven
Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam zijn in de houtnijverheid, zoals: timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers, houtzagers, klompenmakers, enz.
Het ideaal der geïllustreerde bladen
Het kabotsenland: IJserbladje voor de 'Kabotskep'
Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht
Het kanton Landen - Le canton de Landen
Het kanton Wetteren onder de wapens
Het katholiek onderwijs: orgaan der katholieke volksscholen van Vlaamsch België
Het katholieke volk
Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad
Het laatste nieuws
Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen
Het laatste nieuws: Gentsche uitgave
Het laatste uur: onafhankelijk nieuwsblad
Het licht: orgaan der Liberale Partij van Borgerhout
Het Maeseycker weekblad: voor stad, kanton en arrondissement
Het morgenblad: volksdagblad
Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren
Het nieuws van de week: kristen volksblad
Het nieuws van den dag
Het nieuwsblad van Schaarbeek en kanton
Het oorlogsmanneke uit de mane
Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van 't college van Poperinghe
Het Roeselaernaarki
Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België
Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd
Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes
Het tooneel
Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend
Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad
Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland
Het Vlaamsche nieuws
Het volk van Vlaanderen: orgaan van het verbond der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen
Het volk: antisocialistisch dagblad
Het volk: christen werkmansblad
Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond
Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism
Het volkswelzijn
Het vooruitzicht voor de toekomst: orgaan der wettelijk erkende Maatschappij van Onderlingen Bijstand (Pensioenkas)
Het weekblad van Yperen en het arrondissement: politiek, nieuws- en handels- en annoncenblad
Het Ypersche volk: katholiek en volksgezind
Het zondagblad van Bouchout: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende
Het zondagsblad: nieuws en aankondigingen voor Eeckeren en omstreken
Hobooksch frontblaadje
Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen
Hooger op
Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen
Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front
Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent
Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. = propagande universitaire pour la sauvegarde des bonnes moeurs parmi nos soldats: S.U.C.W.
Hoop in de toekomst: orgaan en briefwisseling der vrienden van voorheen