Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1690 0
19 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 December. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6h4cn70k4t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaargang Xr 5 19 December 1915 REDACÏIE EN BEHEER VAN " AI.LERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, ALLERLEI DRljKKERIJ, A. DE SCHEEM AECKE R AN rw. STEENWEG, t>7, ST-AMANDsBERG, (ÔEN1) Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEMLBLAD, Prâjs 5 centiemen INHOUD : Een onverwachte aanval. - De Leer van Christus V. — In één ininnut — Over Opvoeding. — Vroeger en nu. — Studiekringen voor Werksters. — De Godsdienst in de Oudheid. — Ginds verre... — De eerste les van Liefdadigheid. — De raadgevingen van tante Marie. Genoveva, 4e vervolg. Een onverwachte aanval De eerste morgenschemer begint het Oosten te verwen, de dag nadert. Ofschoon ailes nog met grijzen nevel omhuld blijft, en zich , slechts in twijfelachtige vormen voor het oog opdoet, toch hebben de Patriotten hunne slaapsteden reeds vedaten. In de baan die door het gehucht loopt en tusschen de verre velden wegschiet, zitten honderde menschen geknield. Men zou zeggen dat een overste hen dus heeft geschikt ; want zij zijn bij gelederen in eene diepe kolôm geschaard en keeren allen het aanzicht naar dezelfde zijde des gehuchts, waar het Vaandel der Waldegemsche bende zich verheft en het bloedroode Kruis in den morgenwind ontrolt. Velen heffen de armen ten hemel en schijnén tôt God om -hulp te roepen ; eenigen laten de peerlen van eenen Rozen-krans door hunne vingeren glijden, anderen zitten met ge-vouwen handen en met hangend hoofd, als versfonden in een plechtig gebed. De meesten houden het geweer in den arm en laten het tegen hunnen schouder rusten ; de bajonetten steken b'oven hunne hoofden uit en glinsteren hevig in het twijfeiachtig licht van den wordenden dag. Rampzalige lieden ! hunne kleederen zijn gescheurd en met slijk overdekt; sommigen hebben hoofd of arm met bebloede doeken omwonden ; allen zijn deerlijk gehavend : bleek, met verwarde haren, met verbijsterde oogen, bevend van koude, verstijfd door de nachtelijke vochtigheid ; en zoo moedeloos, zoo droef, dat op hun gelaat niets meer te bespeuren is dan de bitterste wanhoop of de voile gelatenheid in het schrikke-lijk lot dat hun beschoren is. Zij weten het wel, dat er' geen uitkomen aan kan zijn ; dat er voortaan in het Vaderland geene plaats -meer is, waar zij het matte hoofd een oogenblik kunnen nederleggen, zonder dat even spoedig een vijandelijke kogel hen dooden of wekken kome. Sterven is hun eenig uitzicht : Sterven heden of morgen... En missçhien is de dag die in het Oosten zoo helder opstijgt, de Voorbode van alier vernieling! Op het einde der baan, waarin de ongelukkigen geknield zitten, staat een open stal. Van daaruit klinkt bijwijlen de schelle galm een.er bel. Dan buigen de biddenden zjch dieper, teekenen zich met het Kruis of slaan zich herhaalde malen op de borst. De stal is gansch met menschen opgevuld die insgejijks, op het stroo dat men over den bodem heeft gespreid, zitten nëêrge'knield. Twee vrouwen bevinden zich tusscheri de gewapende mannen, het zijn de moeder van Bruno en Genoveva. Jan, de knecht, en zijn meester Bruno zitten tusschen de vrouwen. In het diepe van den stal staat een grijze piiester, wiens stem en wiens handen van stramheid beven. Hij leest de ♦Misse, om Gode het heilig Zoenoffer te brengen, vooraleer de benauwde schaar hare nachtelijke schuilplaats verlate. Een jonge loteling, met het geweer iop den rug, dient de Misse. De kribbe is het a'taar, eenen tinnen drinkbeker de kelk, een lanteern de ootmoetiige lampe voor 's Heeren aanschijn ontstoken ! Somber en ontzettend is de plechtigheid Niets stoort de doodsche stilte dan alleen het prevelend gebed des priesters of het bijna onhoorbaar antwoord des dienaars. En, komt soms de scherpe klank der bel onverwachts door de duister-nis boren, dan slaat haar sidderende toon elkeen met be-nauwdheid en schrik. Wanneer de priester zich omkeert, dan valt de roode schijn des lanteerns op zijn bleek gelaat; zijne zilveren hairkroon glinstert ; maar zijne wezenstrekken zijn zoodanig ontspannen, zijne oogen staan zoo diep in hunne duistere holten, de rimpelen der afgeleefdheid en der smert mengen zich zoo akelig op zijn voorhoofd en wangen, dat hij voor-komt als een geest, uit' het graf opgestaan om een somber doodenfeest bij te wonen. Sedert eene wijl ligt de priester met het hoofd over de kribbe gebogen ; het gesuis des gebeds zelf heeft opge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes