Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

400 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 02 Mei. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 08 mei 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f47gq6v99j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 24 2 Mei 1915 brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amannsberg, (gen1 ) ALLERLEI vorige nummers van " "allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen Uit Dnitsclie bron : Berlijn, 27 April. (Wolff.) — In Vlaanderen vielen de En-gelschen met zeer sterke krachten de nieuwe linie onzer stelling ten noorden en ten noord-oosten van Ieperen aan, linie welke 3 à 4 kilom. ten zuiden der vroegere, alsook die welke ten jioorden der hoeve D'Hondt aan het IJzerkanaal, over St-Julien in de rich-ting van Grafenstafel ligt. De aanvallen, die door de Duitsche artillerie ten zuidoosten van Ieperen ten deele in den rug aangevat werden, zijn onder groote verliezen voor. den vijand gestuit. De door de vijandelijke artillerie gansch in puin geschoten huizen Van Lizerne, zijn door ons in den laatsten nacht ontruimd geworden. Het onmiddellijk oostwaarts daar-van gelegen bruggehoofd aan den ' linker kanaaloever, werd behouden. In 'de gevech-ten bij Ieperen, hebben onze troepen 50 machiengeweren buitgemaakt. Het gewichtige kruispunt van den spoor-weg Poperinghe zijn wij beginnen te beschie-ten met blijkbare uitwerking. In 't Argonnewoud werd ten noord-oosten van Vienne-le-Château, een nachtelijken aan-val der Franschen afgeslagen. Aan de Maashoogten bekwamen wij ook gisteren nieuwe voordeelen, niettegenstaande de Franschen er nieuwe strijdkrachten sa-mengetrokken hadden. Vijandelijke aanvallen tegen onze stelling van Combres mislukten. Een hevige aanval in het woud van Ailly werd door ons, met veroorzaking van groote verliezen voor den vijand teruggeslagen. Ook meer oostwaarts slaagde de vijand er niet in terrein te winnen. In een 's n,achts op korten afstand 'geleverd gevecht, hebben wij ons in 't Priesterwoud met succès vooruitgewerkt. Tegen onze stelling- aan den Hartmanns-weilerkcpf ging de vijand gisteren tôt den aanval over; aile aanvallen mislukten. Weenen, 28 April. (W. T. B.). Ambtelijk: Het vlootcomman-do bericht : Onderzeeboot 6, gezagvoerder ridder von Trapp, torpedeerde den Franschen pantser-kruiser Léon Gambetta en boorde hem in den grond. Uit Fransche bron : Parijs, 27 April. De Duitschers hebben opnieuw gebruik gemaakt van verstikkende gassen, doch wij hebben middelen ter bescherming aange-wend, die de beste 'uitslagen opleverden. Een scherp infanteriegevecht heeft bij Fày ten noorden van Chaulnes plaats gehad om het bezit van een holte, die ontstaan was door een Duitsche mijn. Wij hebben ons terrein behouden niettegenstaande 2 tegenaanvallen. In Champagne, bij Beausèjour beproefdsn de Duitschers een aanval. In de loopgraaf van Calonne werd de te-ruggang der Franschen van eergisteren, die slechts tijdelijk was, en, hun slechts het verlies van een enkel kanon kostte, onmiddellijk gevolgd door een tegen-aanval. De Duitschers vielen aan met op z'n minst 2 divisies. Na een uiterst hevig bombardement hebben de Duitschers terrein gewonnen op den top van Hartmannsweilerkopf in de Vogezien. Onze stellingen zijn op 100 meter van af den top gebleven. Allerlei Nieuws INTERNATIONALE BETREKKINGEN, De «Kolnische Zeitung» schrijft naar aanleiding van cle wisseling van nota's tusschen de Vereenigde Staten en het Duitsche rijk over de levering van oor-logstuig aan de entente : Tegenover de opvatting van Bryan staat die van het geheele Duitsche volk en vermoedelijk van de meest onzijdige vol-ken, dat Amerika onze vijand en de voort-zetting van den oorlog alleen door zijn reusachtige hulp mogelijk maakt; dat het derhalve, terwijl Duitschland, Oostenrijk-Hongarië en Turkije, geheel van hunne eigene hulpbronnen afhankeijk zijn, tôt zekere hoogte als medestrijder aan de zijde van onze tegenstanders staat. M. Bryan noemt dat onzijdigheid. Het Duitsche volk en duizenden eerlijke Ameri-kanen noemen het openlijk partij kiezen ten nadeele van Duitschland en zijne bondgenooten. De « Kreuzzeitung » is van oordeel, dat het Amerika aan goeden wil ontbreekt. Het kan wel, maar wil niet onzijdig blij-ven. DANKSCHRIFT AAN NEDERLAND Het aanstaande verjaringsfeest van H. Koninklijke Hoogheid prinses Julianna heeft de Antwerpsche gemeenteraad een uitnemend gunstige gelegenheid geacht om de dankbare genegenheid van volk tôt volk te vertolken. Immers, op dien dag, jubelt de gansche nederlandsche be-volking om den voorspoed van haar Vors-tenhuis, symbool van de welvaart des volks. In ons fel beproefd Belgenland zal aan de sympathie voor onze Noordelijke stambroeders op bescheiden doch daarom niet minder hartelijke wijze lucht gegeven worden. Aan de honderdduizenden uitwij-kelingen die in Nederland een toevluchts-oord vonden, is de gelegenheid gegund, om hunne erkentelijkheid jegens de Re-geering en volk te laten samengaan met de vurigste vvenschen van voorspoed voor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes