Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

195 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 April. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 17 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ns0ks6kx0b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede jaargang Nr 20 Priis 6 centiemen Gent 2 April 1910 hoofdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medewërk1ng van het werk der volks bibliot heeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI Weekhlad voor ons Vlaamsche Volk beheer : yrouwensecretariaat peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 INHOUD: Een onvergelijkbaar mooi Verhaal. De uitwendige vereering van God. — Een onversaagde Zeeman. — Beleefdheidsvormen. — Oude Liedjes. — Paddestoelen. — De Gijtnienger. — Ieis over de Schoen. — Belangrijk Nieuws. — Bedanking. — De Geheimen van het Woud. — Lachen is Gezond. — Voordrachten. Een onvergelijkbaar mooi Verhaal We beginnen in dees nummer met de afkondigirig van een zeer bceiend verhaal, getiteld : De Geheimen van het Woud Een Verhaal uit de Bergen Onze lezers kunnen getuigen, dat we, ten hunnen gerieve, reeds tal van diepschokkende, hartroerende verhalen in onze kolommen lieten drukken. Dit echter spant de kroon boven al de vorige. En niet alleen is het het beste van al de verhalen welke tôt hiertoe in « Allerlei » verschenen, maar we durven zonder vrees voor tegenspraak zeggen, dat het een der beste volksverhalen is, die ooit in wel'fcdanige taal geschreven werden. Een verhaal als dit is méér waard dan honderd van die zoutelooze en zedelooze detective- en kinema-romans, waarmee de boekenmarkt tegenwoordig wordt overstroomd. Lezers, maakt bestendig propaganda voor « Allerlei ! » Géén blad, dan dit, is er meer op uit, om aan het vlaamsch-lezend publiek gezonden kost aan te bieden. Gezonden kost, dien vragen wij, Vol sap en versche krachten, En afgelikte lekkernij Of rotheid wij verachten. Indien ge ons bloemen bieden wilt, Het wezen geen papieren, Maar versche rozen ! zoo ze in 't wild Of in ons tuinen tieren. Zoo dicht ergens de gemoedelijke dichter pastoor August Cuppens. We houden 't met hem, omdat we niets anders op het oog hebben dan de verheffing van ons volk. voor welke taak de verspreiding van degelijke lectuur ons een der bijzonderste factoren schijnt te zijn. Vooruit voor «. Allerlei ! » Betere gelegenheid daartoe 'kon-den onze ijveraars en propagandisten niet wenschen. Elk benuttige ze dus ten beste ! De uitwendige vereering van God v—y VL7 Christus zelf is lut Offer van het Nieuw Verbond. Aan het kruis heeft Hij zich voor ons aan den hemelschen Vader opgeoîferd. Hij is uit den hemel nedergedaald, heeft de menschelijke natuur aangenomen en heeft zich zelven aan den hemelschen Vader ten offer gebracht tôt uitdelging onzer overgroote zondenschuld. « Christus heeft ons bemind, zegt de H. Paulus, en zich zelven voor ons als eene gave en offer weggeschonken tôt een liefelijken geur voor God ». (Eph. V, 2.) Hij is onze Priester en onze Offerande tevens geworden. Hij is onze Priester, daar Hij. om te voldoen voor onze zonden, vrijwil-lig zijn leven aan God ten offer bracht. Wat Hem dus Priester maakt, is ten eerste, het offer des levens dat Hem toe-behoorde en dat Hem niemand kon ontnemen, gelijk Hij zelf zegt, zoo Hij het zelf niet gewild had ; (Joan. X, 17, 18) vervolgens wegens het doel, dat hij beoogde, namelijk : God, op eene waardige wijze te eeren, te aanbidden en alzoo een oneindige voldoening te geven voor hetgene de mensch Hem aan eer en aanbidding had ontnomen. Christus is ook ons Offer, daar Hij zelf de offergave is, die Hij zijnen hemelschen Vader op het altaar des Kruises voor ons heil op-droeg. Hij is inderdaad, een slachtoffer, wiens bloed tôt af-wassching onzer zonden werd vergoten, een heilig onbevlekt offer. Daarom noemt Hem de H. Petrus : « het onbevlekte, onberispelijke Lam », (1 Epist. I, 19) dat voor ons is geslacht geworden. Dit was dus het Offer dat aile offers van het Oude Verbond te zamen in waarde op oneindige wijze over-treft ; het Offer welks liefelijken geur vôôr den troon des Allerhoogsten opklom en den blik der liefde, der genade en der ontferming van zijn beleedigden Vader weder op de schuldige menschheid deed rusten. Dit Offer, ja, vereenigde in zich alleen al de verschillende offers van het Oude Verbond, verving die en maakte ze overbodig. Het Kruisoffer is, terecht, niet alleen het uitstekendste, eenig krachtdadige zoenoffer, maar ook het volmaaktste lof- en dankoffer. God wordt daardoor erkend als de hoogste en oYibeperkte Heer, wien aile eer en aanbidding, aile dienst en gehoorzaamheid toekomt als de Bron en de Uitdeeler aller goederen, vooral des levens, het kostbaarste aller goederen. Van het Kruis af wordt zulks op de beteekenisvolste wijze aan hemel en aarde getoond. Eveneens blijkt het een volmaakt smeekoffer, dat meer dan aile anderen geschikt is om ons rijkelijk hulp en ontferming, ja, ailes overtreffende genade van God te verwerven,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes