Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

753 0
07 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 07 November. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f18sb3zk65/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Kr 51 7 ^Vnv^>nlhfiT• 191£ REDACTIE VAN :: " ALLERLEI „ PEPERST R'A AT, 17, — GENT — ALLERLEI UITGEVER : A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) Leziiia voor het Christene Viaamsche volk WEEKBLAD, Prïjs 5 centi^men Familieleven Voor een deel menschen liggen de. voordeelen van een aangenaam familieleven tegenwoordig maar voor 't grijpen. Zeker, we beleven tegenwoordig droeve en lastige tijden, maar we moeten 't pakken gelijk het komt, natuurlijk niet zonder daarom aile geoorloofde pogingen aan te wenden orh het kwaad zooveel mogelijk te verzachten. Toch kunnen veel menschen, ook in dezen tijd en misschien zonder dat ze 't zelve weten, bevindingen opdoen, die 't gemoed verkwik-ken en de treurige tijdsomstandigheden, waaronder we allen gebukt gaan, aleens voor een oogenblik doen vergeten. Juist omdat het leven nu minder lustig is en meer kom-mer en zorgen vergt, zijn vrede en liefde in den huiselijken kring nu onontbeerlijker dan ooit. Dit is voornamelijk het geval voor de werklieden. De inkomsten of aankoopmidde-len zijn veel kleiner dan gewoonlijk en ailes kost veel duur-der. Sommige benoodigheden kosten stukken van menschen. Ja, moeder de vrouw heeft het waarlijk lastig. Daarom moeten man en kinderen heur helpen en bijstaan waar het pas geeft. Niet alleen moeten veeten en twisten nu uitblijven ; niet genoeg dat de man zoowel als de kinderen hunne vrije uren binnenhuize doorbrengen : allen moeten nu, in weder" zijdsche liefde, den drukkenden last verdeelen. Oudets, torst dus samen moedig het kruis, dat u door de tijdsomstandigheden, bij het opvoeden uwer kinderen, op de schouders werd geleid. Vermijdt volkomen al wat aanleiding geven kan tôt oneenigheid of vermindering van ware christene liefde. Qedenkt dat een goed huwelijk een zaligen staat is, ook en wellicht méér nog, als er daarbij, gelijk het nu ge-beurt, onverdiend nood geleden wordt ; dat kinderen to* Gods glorie opbrengen uwe bijzonderste en edelste roeping is. Alsdan zult gij u in uwe beproevingen trachten te schikken over dat het gaai, en samen met verduldigheid uwe ouder-lijke kommernissen dragen. Later zult gij er veelvuldig voor beloond worden. En gij, kinderen! die reeds de wederwaardigheden van het leven eenigszins kent, weest uwe ouders in hun zwoegen en zorgen behulpzaam ; gedenkt hoe vader van den eersten dag uws levens heeft gewerkt om in uw onderhoud te voorzien; hoe uwe moeder u steeds met liefde vertroetelde ; hoe bei-den misschien, na afloop hunner zware dagtaak, vaak ruste-looze nachten aan uw ziekbed hel^ben doorgebracht. Neen, zooveel goedheid, als die zij u bewezen, zult gij hun nooit kunnen vergelden. Daarom, helpt zooveel het in uw vermogen ligt om te voorzien in de noodwendigheden van het huisgezin ; zijt neerstig en spaarzaam ; eischt geen overdreven of onnutte uitgaven, 't zij voor voedsel, voor kleeding, of voor noode-looze vermakelijkheden. Bewijst uwe ouders, onder aile om-standigheden, den hun verschuldigden eerbied, door ze steeds beleefd aan te spreken, stipt gehoorzaam te zijn, te zorgen voor een matig en deugdzaam leven. In een huisgezin waar ouders en kinderen hunne weder-zijdsche verplichtingen zôô verstaan en vervullen, kan tegenwoordig, ondanks ailes, veel vreugde en genot worden ge-smaakt. Trouwens, 't geluk is niet gelegen in weelde en rijkdom van stoffelijke goederen ; wel in den vrede des harten, in de ware christene liefde, in een oprecht broeder-leven onder al de leden van een huisgezin. De Zondaerust De instelling der zondagrust, heilig door haren oorsprong, is ongemeen nuttig in hare uitwerkselen. De mensch mag niet bestendig aan zijnen werktuigelijken arbeid geboeid zijn. De werkman moet gedenken, dat hij niet enkel geboren is, om metalen, hout of steen te bearbeiden : hij is ook mensch, en diensvolgens moet hij zijne waardigkeid als mensch be-houden, zijne plichten als mensch vervullen, aan zijne toe-komst als mensch denken : en daartoe hoeft hij den zondag wel te besteden. Laten wij niet altoos onze oogen naar den grond gericht houden ; verheffen wij ze van tijd tôt tijd naar den hemel, dat vaderland, waar al onze ve/mogens moeten naar trachten,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes