Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

191 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Maart. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m901z43g9d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vierde jaargang Nr 19. Prijs 6 centiemen. Gent, 24 Maart 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEî^^^ « DE STRAAL >4' " ' X v ALLERLE Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: ÏR JAAR fr. 3,a5 ÎS MAANDjEj^t^. . » 1,60 *!J » 1.00 Jmm Weekblad voor ons lflaamsche Volk. INHOUD : Goeden Vrijdag. — Leer on Leer. — Waarom niet. — Aanbevelingsbrieven. — Onze Strijd. — Passiezang. — De^Staat. — Hoe diep men valt. — Vergelding {17* vervolg). — Luim. -— Voordrachten en Lessen. Goeden Vriidaar. Het is de dag voor eeuwig geschandvlekt, 't is de dag met goddelijk bloed bemorst, 't is 1 de dag van 't groote ldjden, 't is de dag van verraad, van minachting, wreedheid, laster en spot, 't Is de dag waarop de aarde sidderde bij de verbijstering der menschen, 't is de dag waarop het bloeddruipende kruis op d'aarde werd geplant, 't is de dag van de doodmarteling van den Godmensch, 't is de dag van den Golgotha ! Goeden Vrijdag is de dag die door de Chris-tenen met touw wordt omhangen en nochtans is hij de dag van 't groote zegevieren, de dag : van groote liefde, van sterken wil, van groot erbarmen, van eeuwige vergeving en eeuwige bevrijding. Goeden Vrijdag moet daarom 00k zijn de dag van groote dank en lofzegging want het is de dag van verlossing en heil. Op Goeden : Vrijdag moeten de bloemen heerlijker schit-teren dan ooit en ons harte met blijheid zijn vervuld, want het is de dag waar geluk uit smart is geboren, en den angstvollen stervens-kreet onmiddellijk werd gevolgd door den jubelkreet : « Ailes is volbracht ! » Goeden Vrijdag is 00k de dag der Mater Dolorosa, de dag van 't vol leed en smart brekende moederhart, de dag waarop de moeder geen stond week van de zijde van haar lijdenskind en de oogen vol teederheid, mede-lijden en liefde op Hem hield gericht, en vol moed zijn angstvolle stervensklacht aan-hoorde. Het is de dag waarop zij de vrucht van haar lichaam en eigen bloed weer terug kreeg op haren schoot, maar hare kussen vonden slechts doodkoude handen, gebroken oogen, en slapen vol doornen en wonden. Doch Maria, de gebenedijde onder de vrou-wen, verdreef op dien schrikkelijken lijdens-dag de smarttrillingen die haar geforterd ge-moed vervulden, en eene zalige siddering beving haar bij het aanschouwen van den Grooten Godszoon die glorievol zijne zending heeft volbracht en door zijn vergoten bloed het menschdom uit de zonde heeft gered. En, zij zegende dien Vrijdag, dien Goeden Vrijdag, waarop haren Goddelijken Zoon werd gemarteld en gedood, maar waarop 00k het houten kruis op de aarde werd geplant, dat ten aile tijden de vuurbaak der menschheid wezen zal. Al wat men doet en is niet goed, Als men dat op zijn tijd niet doet. Leer om Leer. Reeds op het gymnasium waren Bertrand ;n Doubru onverzoenlijke vijanden. Later liepen hunne wegen uite.en, en zij waren elkaar al bijna vergeten, toen ze op een goeden morgen plotseling tegenover elkander stonden. De verbazing bracht hun beiden de vraag op ie lippen : Kijk, woont u tegenwoordig te Papotteville? — Zooals u ziet. — Is het onbescheiden naar uw werkkring :e vragen? opperde Bertrand. — Volstrekt niet, ik ben aan het Ministerie /an Financiën, antwoordde Doubru. — Zoo, en woont gij liever hier buiten dan :e Parijs? — Zeker, ik houd erg van frissche lucht. • — U hebt zeker een abonnement op de lijn ïiaar Parijs? — Ja, ik ben abonné. — Welnu, sprak Bertrand met een raadsel-ichtigen glimlach, ik ben statieoverste hier te Papotteville. — Ah zoo ! En ze keken elkander onder-soekend aan, beiden gevoelende dat de vijan-ielijkheden opnieuw zouden geopend worden. — Welnu, meneer de statieoverste, tôt ge-noegen, sprak Doubru. Ze gingen hun weegs. Maar den volgenden dag had Doubru nauwelijks zijn hoekplaatsje in een niet-rookcoupé ingenomen of Bertrand stond aan het portier. — Uwbiljetten, heeren, klonk het. Ongelukkig had Doubru in de haast vergeten zijn abonnementskaart bij zich te steken. — Betalen of uitstappen, sprak Bertrand triomfantelijk. Doubru betaalde. Den volgenden dag verscheen de statie-Dverste opnieuw aan het portier. Drommels, mompelde Doubru, zou ik nu weer mijn kaart vergeten hebben? En zenuwachtig-opgewonden begon hij in al zijn zakken te zoeken. Ailes haalde hij te voor-schijn, behalve zijn kaart... en zijn porte-monnaie.— Hebt ge abonnement of niet, sprak Bertrand dreigend en in de meening dat hij zijn slachtoffer al een tweede maal te pakken had. — Ik weet niet of ik mijn kaart heb, meneei de chef! U ziet, — ik zoek en al deze heeren zijn er getuigen van. Zal ik dan voor de tweede maal moeten betalen? Reeds had hij zijn portemonnaie geopend en de chef maakte zich gereed om het geld tf ontvangen dat hij Doubru meende te laten be talen, toen deze eensklaps uitriep : — Ha, wat een geluk ! Daar heb ik waarlijl na lang zoeken mijn kaart toch gevonden ! Er denk eens, meneer, hoe onhandig ik gezoch heb. Ze zat op haar gewone plaats, hier in den binnenzak van mijn jas... Maar Bertrand luisterde al niet meer. Woe-dend had hij zich afgewend om aan het spot-tend gelach der andere reizigers, die het geval begonnen te begrijpen, te ontkomen. Maar Doubru was nog niet vergeten dat hij één keer had moeten betalen. Maandenlang dacht hij erover na, hoe hij den statieoverste van Papotteville, ongestraft eens een geduchte poets zou kunnen bakken. Op een namiddag, terwijl hij midden in eene ingewikkelde berekening zat, riep hij eensklaps tôt verbazing van zijn kollega's : Ik heb het gevonden! — Zijt u ziek? vroegen ze hem. Toen vertelde hij hun onder het zegel der diepste geheimhouding, wat hij van plan was. Een paar avonden later kwam hij 's avonds klok twaalf uur op de statie. — Waar is de chef? vroeg hij. — Die ligt al een paar uren met hoofdpijn te bed, was het antwoord. — Ga hem terstond halen, sprak Doubru, er is een ongeval gebeurd. Een ongeval I De beambte haastte zich Bertrand te gaan roepen. Vijf minuten later verscheen de chef, met de oogen nog halfdicht van den slaap. Toen hij Doubru zag, riep hij : Zijt gij het? En ik dacht dat er een ongeval gebeurd was. — Dat is 00k zoo, meneer de chef. Ik wilde namelijk de chocolade hier uit den automaat eens proeven en liet een geldstuk in de opening glijden, maar hoe ik 00k trok, er kwam niets uit... Bertrand zette groote oogen op, maar zijn tegenstander ging onverstoorbaar voort : Ik wist niet wat ik beginnen moest, toen ik ge-lukkig hier de woorden las : « Als de automaat weigert, wend u dan tôt den statieoverste ».... Welnu, meneer, ik ben ik om u het geval mede te deelen dat mij overkomen is. Bertrand heeft na dien nacht geen verdere plagerijen meer ondernomen. Al die door schimp en klap eens anders eer verdooft, Wordt 00k op zijne beurt zelf van zijn eer beroofd. Waarom niet? Aan u, vriend, die deze regelen leest wil ik spreken!... aanu... goed verstaan eh?... ...Ik ben de stem van den « Vriend » die aan een vriend spreekt ! Ik ben de klacht der ; genegenheid die klaagt, vraagt en klopt aan ■ de deur van uw hart!... Ik ben de bedreiging van den oppersten Versmaden en Verachten !.... : of liever neen!... Ik ben de bedreiging niet... 1 ik ben de liefde... niets anders dan de liefde!... t en ik kom u aankondigen : « De Meester is

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes