Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1353 0
22 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 Augustus. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z032b50/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 40 22 Ajugustus 1915 [SRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN :: " ALLERLEI „ " ANÏW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBF.RG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NU.VI MERS VAN " " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ : DE VERKOOPERS " Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEESCBLA0, Prijs 5 centiemen Zusters = OndervHjzeressen De kunstschilder Rosier maalt ons 6p eene waarlijk treffe-liike wiize een tafereel, dat ten huidigen dage door sommige godsdiensthaters met ininach ting zou aanzien worden. Immers hij stelt ons de klooster zuster voor als onderwijzeres en trouwe leidster der jeugc onzer kinderen. Hij leert ons op eene bijzondere wijze d( minzaamheid der zusters ir den omgang met de jeugc waardeeren. Hij schiidert on; op zeer kunstige manier eene schoolwangeling in het veld Gindsch, aan de krommin^ van de baan, een kindje hup-pelend aan de hand der mees-teresse, hier rechts op hei voortooneel een meisje bloe-mekens verzamelend langs de baan en ernaast een zustei met haar vertrouwelingje, dai fier is korf en regenscherm van zuster Boniface te moger dragen. Wat de kleine, aan den arm der zuster hangend, zoo al vertelt, laten wij dooi onze jonge lezeressen gissen. Hare droeve oogjes en de bijzondere genegenheid van zustei Boniface geven ons den in-druk dat het kind eene wees I is, en met de zuster onder-handelt over vader en moe-der, die van uit den schoonen lingje nederzien, die Gods belooning afsmeeken over de goede zuster die hen zoo waardig vervangt. Daar wij nu spreken van het onderwijs der zusters, kuti-nen wij niet nalaten onze indrukken neer te schrijven over de reinheid, de orde, de lieftalligheid der zusters, die wij onlangs bij het bezoeken van sommige kloosterscholen moch-ten bewonderen. Als men de school der zusters binnentreedt en men de zoo wel gekuischte blinkende trappen, de reine vensterruiten en de nette tafels ziet, dan twijfelt men geen oogenblik meer of daar in dit openluchtig rein lokaal .ade-men onze kinderen vrij en blijmoedig, in een zuiveren luchtkring. In de school heer-schen geen praal of weelde, maar de zusters weten ailes ten beste te schikken en met de grootste reinheid te om-sieren. Het koper blinkt, de gordijnen zijn frisch en dek-ken de groote vensters der gang met hunne blanke zui-verheid In de klas is ailes proper en net : iedere inktpot is met een rondeken van la-ken omringt, om den geel vernisten lessenaar van aile vlek te vrijwaren. Tegen den wand, op de eereplaats, is het zoete beeld der Moeder Gods Maria met een welrie-kenden tuil bloemen omkranst. De zusters zijn lieftallig met de kinderen ; zij weten de liefde en den eerbied der klei-nen te verwerven, hetgeen zeker veel gemak aan het geven der lessen bijbrengt. Tevreden over de reinheid en goede faam hunner school, blijhartig over het aanmoedi-gend vertrouwen der ouders, versterkt door het gebed en de liefde Gods, gaan zij op o > r en weer met eene bevallige gezwindheid, geven daar een raad, hier eene berisping, elders eene aanmoediging, en weten met de vreugde in het hart en den glimlach op de lippen zich altijd met hunne jonge kudde onledig te houden. Het'moet dus niemand verwonderen dat bij gelijk welke ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes