Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

339 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 09 Mei. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 08 mei 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9c6rx96j8k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 25 g Mei 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN " " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS :: Nieuws en Lezina voor het Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prîjs 5 centiemen Rond den Oorlog HOE GARROS GEVANGEN GENOMEN WERD. In Duitsche kringen van militaire lucht-vaart, zoo bericht de Keulsche correspondent van de T i j d, wordt veel waarde gehecht aan de gevangenneming van den beroemden vlieger, luitenant Garros, die sedert de groote Europeesche rondvluch-ten een wereldvermaardheid geniet. Hij was na zijn inlijving bij het Fran-sche vliegerskorps een der meest gevrees-de aanvoerders van de Fransche lucht-vloot en op zijne stoute tochten heeft hij herhaaldelijk veel kwaad berokkend aan Duitsche munitiedepots, militaire treinen, verbindingswegen, enz. Geen wonder, dat men thans met zijne vangst zeer is in-genomen.Hoe de bekende Fransche vlieger is gevangen genomen, vertelt Feldwebel-leutnant Schlenstadt in de « Kriegszeitung der vierten Armee» (wij ontleenen hel aan de «Tijd», welks Keulsche correspondent het heeft vertaald : ) « Tegen zeven uur 's avonds verschenen twee vijandelijke vliegers op een groote hoogte boven de landerijen tusschen Ste-Katherine en Lendelede. De eene werd beschoten door het luchtgeschut en ver-dween in de richting van Meenen. De andere vloog in de noord-oostelijke richting weg over Lendelede. Op dit oo-genblik naderde op de lijn Ingelmunster-Kortrijk een trein van uit het noorden. Nauwelijks had de vlieger dezen gezien, of hij daalde als een valk in stijle glij-vlucht van bijna 60 graden uit 2000 m. hoogte tôt ongeveer 40 meters. Hij be-schreef een zeer korten kring om de trein met bijna loodrecht staande vleugels en wierp een born uit, die echter haar doel miste en geen schade aanrichtte. De machinist had ondertusschen den trein tôt staan gebracht. Toen de vlieger in het bereik kwam, openden de spoorvvegwachters het vuur er op. Hij werd beschoten op een afstand van 100 meters. Hij beproefde na het werpen der bom te ontkomen, zette zijn motor weer in beweging en steeg behen-dig onder het vuur der landstormers loodrecht tôt eene hoogte van 700 meters. Plotseling wankelde echter de aéroplane, het geruisch van den motor verstomde, de vlieger begon eene vlakke glijvlucht en daalde in de richting van Hulste. De aanvoerder der landstorm begon aanstonds met een deel zijner wacht de achtervolging. De vlieger stak echter na de landing zijn vliegtuig in brand en ging op de vlucht naar een boerenhofstede van Hulste. De Feldwebel-luitnant Schlenstadt kwam het eerste aan op een rijwiel. Ver-volgens arriveerden meerderen en hielpen naar den vlieger zoeken. De bewoners antwoorden met beslistheid, dat slechts één man de aeroplaan had bestuurd. Men ontdekte Garros onder een dichte doorn-haag. Hij beproefde zich nog eenmaal te verbergen door in een gracht met water te duiken, doch hij werd er door twee land-stormlieden uitgetrokken. Wanneer men hem naar zijn begeleider vrceg, verzekerde hij op eerewoord, dat hij alleen in het vliegtuig geweest was en twee bommen meevoerde op de achter-ste zitbank; zijn motor had slechts 80 paardenkrachl ; bij eenige kennis van de vliegtuigen kon men berekenen, dat zijn toestel — een Morane eendekker — geen geen tweeden persoon kon dragen. Op de kommandantuur van Lendelede werd zijn naam opgenomen. Hij verklaarde dat zijn motor op 700 meters hoogte door een schct getroffen was en bleef stilstaan. Het halfverbrande vliegtuig en het daarop ingebouwde machiengeweer werden naar Lsegem gebracht. » JAN OLIESLAGERS Wij lezen in de Maasbode. In tegenstelling met de berichten als zou de Antwerpsche duivei in net hospi-taal te Lo-nden verpleegd worden, kan ik u melden, dat de heer Jan Olieslagers in de maand Januari wel gedurende eenige dagen in het gasthuis te Calais is opgenomen geweest, doch zonder ernstige ver-wondingen.Hij is thans aan het front, doet zijnen plicht en is dien val reeds lang vergeten. Als vrijwillig soldaat is hij op- den eers-ten dag bij het uitbreken van den oorlog in dienst getreden. Sedert dien is hij te Antwerpen bevorderd tôt korporaal, te Leuven tôt sergeant, te Duinkerke tôt eersten sergeant, en aan het front tôt onder-luitenant, tevens ridder in de Leo-poldsorde.Toen ik hem dezer dagen sprak, ver-zocht hij mij aan aile sportvrienden dit te berichten opdat niet langer verkeerde berichten in de pers de ronde zouden doen. UIT SOLTAU Brief van een krijgsgevangen onderof-ficier van het Belgisch leger: Duurbaar vrouwtje, beste jongen! Verduiveld, wat wintert het, het is lang geleden dat ik zoo iets zag, brrr! De noorderwind snijdt u in twee... brrr, en sneeuw, sneeuw ! Nu, ik geloof dat het toch beter is dagen vorst, dan vochtigheid die we zoo dikwijls in België hebben. Ik vrees voor ziekten. 't Is te hopen, vvrouwtje, dat gij nu reeds mijn brieven zult ontvangen hebben, zoo-als ik de uwe en uwe pakjes. Ik ben zeer tevreden te vernemen, dat gij en de kin-deren welvarend zijt. Waarom schrijft ons Gerardine niet ? Is er slecht nieuws, laat het maar ge-rust weten. Ik denk dat er niet veel goed nieuws te verwachten is en wij bij onze terugkomst dubbel zullen moeten werken. Ba, als de gezondheid maar blijft. Zooals ik u vroeger schreef, beminde vrouw, werd ik in de laatste gevechten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes