Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

538 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 Mei. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 08 mei 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x34mk68q3v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ALLERLEI brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amands berg, (gent) r vorige nummers van " "allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEJOLAO, Prijs 5 centtemen Het verplegen der Zieken n TOEDIENING DER GENEESMIDDELEN. Hier dient men eenvoudig de voorschriften van den dokter te'volgen en de geneesmiddelen op eene der volgende en door hem aangeduide wijze toe te dienen. — Zocdus de medecijn wcrdt voorgeschreven : 1 — Onder vorm van flesch en toegediend met een lepel : Men Jnag een gewonen metalen lepel gebruiken, of moet het uit reden van bijzondere artsenijen, een zilveren, een glazen of porceleinen lepel zijn, dat zal u de geneesheer verklaren. Nu, een soeplepel bevat gemiddeld 15 grammen vloeistof, een dessertlepel 10, een koffielepel 15 grammen. Die hoeveel-heid bedoelt de dokter als hij zoo een soort van lepels vooir-p'chrijft, en ge moet zorgen, dat de lepel wel deze hoeveelheid bedraagt. Het opschrift: toedienen per lekjes of druppels, heeft ook e.en groote beteekenis. Een zeker getal lekjes — dat hangt af van de soort artsenij — bedraagt een gram, en op dat juist getal druppeltjes rekent de dokter voor het toedienen van eene ge-kende hoeveelheid medecijn. Ook veel van die artsenijen, toegediend op zog eene manier, zijn zeer krachtig van werking, en juist daarom is het noodig altijd lekjes juist van getal ien juist van grootte toe te dienen. Dit geschiedt zeer eenvoudig maar alleenlijk door middel van een bijzonder fleschje met bek of ook nog met een glazen buisje (compte-gouttes). Het opschrift «goed schudden», zeer belangrijk, beteekent dat de flesch een onjoplosbaar of een zeer moeilijk oplosbaar geneesmiddel is, en dat, om gelijke dosis artsenij in ieder lepel te bedeelen, men voorop goed de flesch moet schudden. 2. — Onder vorm van poeiers. De dokter zal u gewoonlijk de gebruiksaanwijze van poeiers VGoischrijven. Nu in 't algemeen, poeiers zonder smaak kunnen eenvoudig van uit hun pakje papier op de tong gelegd worden, en met of zonder teug water ingezwolgen. Hebben zij al te slechten smaak, dan worden zij verborgen' in .ouwels, zôô vervaardigd door den apotheker onder den naam van « cachets », ofwel eenvoudig opgerold door den ziekenop-passer in hostie-broodjes. De ouwels worden op de tong gelegd, (*) « Volgens programma voor het examen van zlekenoppassers, door Dr Hoogleeraar H. de Stella >, met toelating en aanmoediglng van den z. gel. schrijver. Het goed oppas-sen der zieken en gekwetsten vergt zekere onontbeerlljke kennissen. Nn vooral, - in dezen van oorlog en algemeen gebrek aan gewone hnlpmlddelen, is het meer dan ooit nood-zakelijk iedereen aan te raden een zoo volledig en zoo doelmatig mogelijk begrlp dezer iunst te erlangen. bevochtigd door speeksel of een teug water en gemakkelijk ingeslikt. 13. — Onder vorm van pillen of plaatjes (pastillen) welker toediening doodeenvoudig is. Zekere zieken nochtans kunnen niet — en dat uitsluitelijk door zenuwachtige gevoelens — de pillen inslikken. Men kan de pillen verbergen in wat drin-ken, siroop of gelei. N. B. — In bijzondere gevallen, bijyoorbeeld waar het toedienen langs den mond onmogelijk is (verlamheid, bewusteloosj iheid, enz.) of ook nog voor een bijzonder uitwerksel te bekomen in dit deel van ons Jichaam (lavementen tegen verstopping, hevige ipijn in den endeldarm, enz,), kan de geneesheer het inbrengen der geneesmiddelen langs onder, in den endeldarm, voorschrijven. Dit geschiedt onder den vorm van lavementen (klisteer) ofwel van suppositoire. K1 i s t e e r. ' Bij het zletten van een lavement is het best den patient zich op een zijde te doen leggen of nog in de zoogenaamde ;« knie* elleboogligging ». De gebruikte vloeistof is verschillend van aard en van hoeveelheid. Voor de geneesmiddelen toe te dienen (bijvoorbeeld '5 à 10 lekjes laudanum) lost men de artsenij op, in leen zeer geringe hoeveelheid vloeistof (10 à 20 grammen) die altijd moet lauw zijn (30 tôt 35 graden warmte). Voor lavementen tegen verstopping gebruikt men een veel grootere hoeveelheid vloeistof, 't zij olie„ 't zij lauw water, met artsenijen (zouten) daarin opgelost (van 200 tôt 500 grammen),, laat ons zeggen gemiddeld bij den volwassen van 300 gr|. tôt 11 dter, bij kinderen 100 à 200 grammen. Als werktuig gebruikt men een ballon, of klisteerspuit, ook nog en dit meest altijd voor groote lavementen, de welbekende iirrigatOT. Voor men begint laat men wat vocht uit de spuit of •canule wegloopen, om aile lucht uit de buis te verdrijven, en brengt «dan de met olie of vaseline ingesmeerde canule in den ,anus. Ldt ook goed op van 'wel in de richting van het darmka-naal 'te spuiten; daarvoor overLuige men zich dat de canule staat in h'et verlengde (paralèle) van de wervelkolom. Een lavement van welken aard ook, dient zoo lang mogelijk opgehouden te zijn. Daarom zal men traag en langzaam spuiten en den irrigator niet hooger houden dan noodig om het vocht te dcen stroomen. Na het geven van elk lavement, blijve de kranke stil in bed en met de billen tegen elkander gedrukt. Suppositoires of zetpilletjes, deze opgemaakt met door den 23 Mei 1915 Nr 27

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes