Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

339 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 16 Mei. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 08 mei 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5m6251js7r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I\r i5 16 Mei 1915 brieven te zenden aan de redactie van - " allerlei „ " antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vorjge nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 een ti amen Rond den Oorlog DE «LUSITANIA» GETORPEDEERD Dit gebeurde 11. Vrijdag 7 Mei, om' 2 uur namiddag. De steamer « Lusitania » behoorende aan de Cunard S. S. Co en varende onder Engelsche vlag, had haar aanleghaven te Liverpool. Het schip werd gebouwd in 1907, en had eene lengte van 232 m. 60, eene breedte van 26 m. 70 en eene diepte van 17 m. 25. Het aantal passagiers van de Lusitania bedroeg 1650 personen, terwijl de beman-ning uit 560 man bestond, Het getal slachtoffers bedraagt bijna 1500 man, waaronder tal van Amerikanen, o. a. de milliardair Van der Bilt. De Cunardmaatschappij deelt mede, dat de « Lusitania, zonder gewaarschuwd te zijn, werd getorpedeerd. * * * De waarde van de lading moet 13 miljoen frank bedragen, afgezien van de geldswaar-dige pontstukken, benevens, 200.000 pond- sterling aan goudstaven. * * * M. Cowper, een journalist uit Toronto, een der overlevenden van de Lusitania, te Queenstown geinterviewd, zeide : Bij het na-deren der Iersche kust werd scherp uitge-keken. Spreker keuvelde met een vriend, toen hij omstreeks twee uur een schijnsel van een duikboot-toren zag op een afstand van 1000 yards. Toen zag hij ook het spoor van den torpédo, die de « Lusitania » van voren trof. Een luide ontploffing volgde. Deelen van den verbrijzelden romp vlogen in de lucht. Kort daarop raakte een tweede torpédo het schip. Het schip begon naar stuurboord over te hellen. De bemanning begon onmiddellijk de passagiers in de boo-ten te laden. Ailes geschiedde in de grootste orde. Een zesjarig meisje smeekte Cowper, haar te redden. Hij bracht haar in de boot. Cowper ging in de laatste boot. Eenige booten konden niet uitgezet worden, daar zij weggeslagen waren, toen het schip zonk. * * * Aan de Star wordt uit Queenstown ge-meld dat passagiers vertellen, dat de twee torpedo's die de Lusitania hebben getroffen, afgeschoten zijn door Duitsche « duikbooten » Een trof de machienkamer de andere het voorschip. Onmiddellijk was bevel gegeven om de sloepen te strijken. Tien daarvan met passagiers werden neergelaten. Verscheidene van de reizigers sprongen met hun reddings-gordels in zee en werden door de booten gered. Bijna aile officieren van het schip zijn ver-dronken en zagen den dood koelbloedig te-gemoet. De kapitein ging met het schip onder, doch werd door zijn reddingsgordel drijvende gehouden en gered. * * * Volgens verhalen van overlevenden was het een heldere, kalme, zonnige namiddag, toen de Lusitania werd getorpedeerd. De meeste passagiers hadden juist hun noen-maal gebruikt en waren verzameld op het dek om de Iersche kust gade te slaan, toen een witte streep werd gezien, die het schip over het blauwe water naderde. Er volgde een vreeselijke krak. De groote mailboot trilde van voor tôt achteren. Ze begon om te zwaaien, daar men hoopte de kust nog te bereiken. Maar een tweede torpédo trof haar. Het schip kreeg nu zwaar slagzij en ging snel naar omlaag. Binnen 20 of 25 mi-nuten na de eerste ontploffing zonk het. Door het overhellen was het onmogelijk de booten aan bakboord te strijken. Enkele matrozen hebben een oogenblik een glimp van een duikboot gezien, maar ze dook snel onder en vertoonde zich niet meer. Aile overlevenden roemen de bewonderens waardige kalmte en wilskracht die de bemanning aan den dag heeft gelegd bij het plaats nemen in de sloepen. "Vrouwen en kinderen gingen steeds voor. Toen de groote boot zonk, werden vijf sloepen meegezogen in den draaikolk. Toen het schip in de golven verdween sprongen honderden over-boord. De meesten hunner werden in de diepte gezogen, maar velen slaagden er in zich vast te klampen aan hout en wrakstuk-ken, die door de ontploffingen in zee waren geslingerd. Totdusver zijn er 126 lijken aan wal ge-bracht.* * * Een van de stewards van de « Lusitania » vertelde, hoe de passagiers onder aangena-men kout aan den lunch zaten, toen plot-seling een vreeselijke ontploffing klonk. Men wist niet wat er gebeurd was en de passagiers snelden weg om te vernemen, dat er twee torpédos op het schip waren afgescho-ten. Een ervan was doorgedrongen in de stookplaats, de andere was ontploft in den romp van het voorste gedeelte van het schip. Kapitein Turner en aile officieren tracht-ten de verschrikte passagiers te kalmeeren maar hun pogingen faalden. Het water begon het schip binnen te stroomen, dat ge-durende een kwartier zonk. Vijf kleine kinderen werden door de moeders gedragen — het was een deerniswaardig tooneel. De torpedo's troffen het schip aan stuurboordzij naar welken kant het overhelde. De passagiers dachten alleen aan lijfsbehoud. Bevel werd gegeven om de booten te strijken, maar daarbij raakten de touwen verward en andere braken. Een der booten viel in het'water. In het geheel werden tien booten gestreken. Verscheidene passagiers waren in de booten gekomen, maar andere hadden reddingsgor-dels omgedaan en vielen in zee, waar zij door de booten werden opgepikt. Meer dan honderd passagiers dreven in het water op hun reddingsgordels. De tien booten redden in het geheel ongeveer 300 passagiers. De sleepboot «Storm Cock» nam 160 man van de booten over, nadat deze zes uur rondge- dreven hadden in angst en ellende. * * * De « Lusitania » heeft in het oogenblik van het grootste gevaar nog draadloos om hulp geseind, v»or zij ten onder ging. Eenige malen werd, na den naam van het schip, het sein S. O. S. («Send out Succour» — « Zend hulp ») afgezonden, gevolgd door « Corne at once big list » (« Koin dadelijk zware slagzij »). De kapitein van de «Lusitania» W. T. Turner, die, naar men weet, gered werd, is van kajuitsjongen tôt gezagvoerder opge-klommen. Juist veertig jaar geleden kwam hij in dienst van de Cunard-lijn; in Februari 1914 werd' hij kapitein. GESNEUVELD Bij het losbreken van den oorlog, hadden vier zonen van minister Levie — die 12 kinderen heeft — bij het leger dienst ge-nomen.Men meldt nu dat een dezer zonen op het veld van eer gesneuveld is. * * * De jonge heer Louis Rolin, die aan de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes