Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

789 0
21 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 November. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pk06w98402/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaargaiiî Nr 21 lVovftinbfir 1915 REDACTIE EN BEHEE VAN " A I.LERLEI „ PEPERSTRAAT, 1Z, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ DE SCHEEMAECKER A.NTW. STEENWEG, 67, îï-AMAND-SBERG, (GENi) Lezinq voor het Christene Vlaamcche volk ^EEKBLÂD, Prijs 5 coniiemen INHOUD : Onze tweede jaargang. — De Leer van Christus. Het Raadsel van den Dag. — Waakt ! Over Tuberculoze. — Mirakelen. — Zoek-lichten. — De Vrouw als Huishoudster Een boeiend verhaal. — Qenoveva. — Vergaderingen. — Brievenbus. Onze tweede Jaargang Met dees nummer gaat « Allerlei » zijnen tweeden jaargang in. We gaan er op los met verdubbelden moed en met het vaste voornemen ailes te doen wat maar eenigszins mo-gelijk is om, met Gods hulpe, ons lezerstal uit te breiden over geheel het Vlaamsche land. En waarom zouden we niet ? Overal toch, en hoe langer hoe meer, doet de behoeîte zich gevoelen aan degeli,ke, gezonde en opwekkende lec-tuur. Allerhande vooruitzichten laten ons toe te veronderstel-len, dat we in ons pogen zullen lukken. Het jaar, dat we achter ons hebben, was een jaar van zoeken en tasten, een verkenningstocht in het onbekende. Maar met een onwankelbaar vertrouwen, en een geloof dat bergen doet verzetten, hielden we vol, overtuigd dat de wel-willende tegemoetkoming van het publiek eerlang onze moeite loonen zou. Goddank, we werden in onze verwach-tingen niet teleurgesteld : met fierheid mogen we terugzien op het afgeloopen jaar, al kost het ons geen moeite te be-kennen dat we, bij het opsporen naar den rechten weg, menigmaal gefaald en verloren geloopen hebben. Maar we troosten ons met de gedachte dat het, in de beroerde tijden die we beleven, niet anders kon. En wie doet wat hij kan, is een eerlijk man. 't Verheugt ons dan ook uitermate er hier te kunnen op wijzen, hoe het publiek van den beginne af ons pogen heeft op prijs gesteld. Van week tôt week zagen we ons lezerstal toenemen en ettelijke keeren gebeurde het, dat onze ver-koopers omzeggens werden uitgevochten. 't Spreekt van zelfs dat deze onverhoopte bijval onze taak ten zeerste bemoeilijkte. Voor iedereen toch is het klaar als de dag, dat onze bekommernissen en onze verplichtingen stegen, naarmate ons lezersaantal klom. Gelukkig bleven ook de aanmoedigingen van bevoegde zijde niet achterwege: nieuwe medewerkers boden zich aan, ieveraars en propa-gandisten staken de handen uit de mouwen, verspreide krachten trokken zich allerwege saam... Nooit stonden we er sterker, geestdriftiger en strijdlustiger vôôr dan nu ; onze lezers hebben het in de laatste weken ondervonden : aan menig artikel hebben ze zich, louter van genot, de duimen afgelikt. En het zij hier eens voor en voor goed gezeid : we vra-gen niets beters dan in bestendige voeling te blijven met onze lezers. Wat ze van ons vergen zullen we trachten hun te geven, voor zoover het strookt met de strekking van ons blad en met den aard van ons volk. Bepaalde beloften doen we hier niet : ons volk, 't christen vlaamsch volk dat ons leest ten minste, is er niet mede ge-diend. Liever één vogel in de hand dan tien die er vliegen, zegt het spreekwoord. Dit indachtig zijnde zullen we, als 't er op aankomt daden te verrichten, moeite, noch tijd, noch durf ontzien. Dat onze lezers ons voorts*ter zijde staan. Van de weder-zijdsche verstandhouding tusschen hen en den opstelraad van « Allerlei » hangt het welslagen onzer voornemens af. Aldus opgevat kan het niet anders of de Heer zal onze pogingen zegenen. En... in Godes zegen is ailes gelegen. Hoog de harten en vooruit ! Onze tweede jaargang zij er een van aanhoudend en duurzaam werken aan de ontwikke-ling en aan de grootwording van ons volk, ondanks de velerlei tegenheden waaronder we tijdelijk nog gebukt gaan. Vlaanderens diep... geteisterde oorden Vragen daden, maar geen woorden. Het Redactie-Comiteit van « Allerlei ». De Leer van Christus Christus heeft eene leer verkopdigd die op buitengewone wijze zijne goddelijke zending bevestigt. Nooit en nergens is zulke leer gehoord geworden. Deze is zoo schoon dat ze blijkbaar eene bovenmenschelijke volmaaktheid bezit. Wan-neer wij haar samenvatten en nauwkeurig beschouwen met beèrekking tôt het geloof, de zeden en de Godsvereering, dan blijven we daarvan ten innigste overtuigd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes