Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

470 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 09 Juli. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 25 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3t9d50hb3h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede jaargang Nr 3 Prijs 6 centiemen Gcnt 9 Juli 1910 hoofdredactie : algemeen secretariat oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, thfcresianenstraat, 13 ALLERLEI Weskhbd vcor ons Vlaamsche VoSk beheer : v'rouwensecretariaat peperstraat, 17. — «0» — abonnementen : per jaar i fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 INHOUD : Haar Bedorveling. — Doe uwe oogen toe. — Godsdienst en Weten-schap. — Het vochtig Huis. — Niet altijd hetzelfde — Spreekwoorden. — Maar een glas bier. — Zedelijkheid op het Werk. — Siangen in het huiselijk leven — Nieuwe Lezers. — Voordrachten en Lessen. Haar Bedorveling Een burgerskeuken 's avonds. Aan de tafel zit vader, de pijp in den mond, gebogen over zijn dagblad... Moeder, bezig met breiën, kijkt nu en dan van haar werk eens op naar Jantje, hun zevenjarig, éënig kindje, hun afgodje, dat zijn huiswerk aan 't krabbelen is... — Schei nu maar uit, mijn baaske, zegt zorgvol de marna, ge zoudt u wel ziek maken. — En tôt haren man, die ver-wonderd opziet : Jules 't is toch effenaf overdreven eh, hoe ze die jonge bloedjes het hoofdeken willen volpompen. Jantje, zeer tevreden er zoo rap van af te zijn, slaat met 'n pletsken zijn boeken toe, en begint, in afwachting van iets beters, met zijn nagels mannekens in den toile-cirée te teekenen... — Ge moogt dat niet doen, lieveke... Wilt ge uw blokjes hebben ? en moeder legt haren brei neer. — Neen-ik, 'k moe mijn marbals hën ! preutelt Jan, met eene stem als van een kleine meestermaker. — Ge zult weer papa stooren en op de cimentstèenen 'n verkoudheid opdoen...' maar, gij moet toch altijd uw goesting hebben... hier zijn ze. 't 1s nu een plitsepletsen en rollebollen van marbels tegen steen en hout, zoo vervelend, dat het vader, met zuur ge-zicht, van zijn dagblad opkijken doet. Hij beziet mistevreden zijn kind, hoofdschuddt nd zijne vrouw... en leest verder... 't En duurt nog geen vijf minuten, of Jan is 't zachte spelleken beu, en begint nu met de marmelbollen, eerst stil-lekens, dan langs om harder tegen den grond te kletsen, zoodat ze guitige bokkesprongen door de kamer maken en in een hoekje zich uit gaan trommelen. Zie, dat is nu eens echt plezierig ! Dat papa gedurig kwaad opkijkt, hem reeds vermaand heeft dat dwaze spel te staken, ziet noch hoort hij : marna toch lacht hem vriendelijk ioe. Krek... 'n vensterruit stuk... Moeder laat van schrik de steken van hare naald vallen.. Vader springt recht, pakt Jiuilend Jantje bij den kraag, geeft hem een duchtige broek- borsteling en stelt hem in den hoek. — « Dat zal u leeren, nietdeug! » — Maar Jules toch, bedaar, ge gaat hem 'n ongeluk slaan ! zucht moeder met tranen in haar oogen ; hi] deed het niet met opzet. Niet waar, Jantje, gij deedt het niet uit erg ? Kom bij marna, ventje, kom . papa is stout... Jan laat zich, uit gewoonte, op den schoot nemen en flik-flakken.Vader bijt zich op de lippen en zwijgt. Opspelen helpt toch niet : z'n vrouw moet immer haren zin hebben. Zij zal 't zich wel beklagen, den kleine zôô te bederven... Hij loost een diepen zucht en leest verder... Verblinde moeder! * * * Vader, moeder en Jan zitten rond de koffietafel. Jan neemt zijn halven boterham op, legt hem weder neer, verdreait zijne tas, en... zonder op te zien : — Paatje, 'k ben gansch de week braaf geweest, mag ik van avond eens naar de cinéma gaan ?... Ze spelen zulk een schoon stuk... en Jozef van den kleermaker gaat ook... — En vleiënd : Zeg, paatje, mag ik ? — 'k Zou hem maar eens laten gaan, manlief, pleit moeder, wijl ze zich de koffie van den mond veegt, de jongen is reeds op zijn vijftiende jaar en kan toch niet immer op den schoot blijven zitten... Ik zal zelf wel eens meegaan... — Maar marna, waar zijn toch uwe gedachten ? De kin-deren zijn tegenwoordig helaas ! reeds vroeg genoeg « groot » zonder dat wij zelf hun het kwaad aanleeren. Neen, de moderne cinéma, ver van eene plaats te zijn voo kinders, staat deftige menschen zelfs niet meer. — Ja... 't is waar... Gij hebt wel wat gelijk..., geeft marna toe, vandaag buitengewoon toegevend, maar 't is een heel goed stuk dat ze dezen avond spelen... Daarbij, onze jongen moet zich toch eens verzetten, na eene gansche week ge-werkt te hebben. — Zijn er dan anders geen deftige en tevens kunstiger vermaken meer ? Kunt gij u iets onnoozeler voorstellen dan te gaan lachen of weenen om wat dansende zwarte postu-ren of om wat vliegende photographieën ? — En rood van opgewondenheid besluit hij : Laat dit den simpelen menschen over... Neen, daar ga ik niet, en daar zult gij, hoop ik, noch Jan, ooit eenen voet zetten .. Marna verslikt zich een weinig van aandoening en beziet haar zoontje, alsof 't een kleine martelaar was. Hij heeft het débat met hart en oog gevolgd, en nu hij geklopt is kijkt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes