Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

830 0
24 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 Oktober. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 10 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tt4fn1471c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 49 Si Octofoer 1915 REDACTIE VAN :: " ALLERLE'I „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLETLEI U1TGEVER : A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT ) Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prljs 5 centiemen Droomen zijn bedrog Wie kent niet, bij dit mooi tafereeltje, de stift van den beroemden Qustaaf Doré, den onvergelijkbaren teekenaar der Bijbelsche tooneelen ? Blijgemoed verliet het knappe meisje de hoeve waar zij eenen pot melk was gaan ha-len om, ja, wat? om koeken of der, wier feestdag het is ! De jongere broertjes en zus-jes wachten ongeduldig op de terugkomst der oudste zuster. Zij likkebaarden op voorhand, want koeken en wafels zijn ^ de herberg te gaan, in de Klok, «.;• op den hoek, ter eere van moe- den En na de smulpartij, kaart- spel; en na het kaartspel, ver- tellingen uit den ouden tijd, van spooken, duivels en dieven, door grootmoeder, thans ingesluimerd nevens den haard, maar wakker zal zij schieten bij den reuk ^ van 't gebak ! Ach, wat schoone — Waar blijft toch Roze ? zegt vader ; oh ! die meisjes ! Ze zal weerom aan 't klappen zijn met de eene of andere vriendin. — Vader, mag ik haar gaan 'roepen ? — Neen, jongen, brave kinderen loopen des avonds op straat niet. Middelerwijl geschiedde de ramp hieronder afgemaald. Onze « Perrette » was rfiet aan 't praten, maar aan 't zuch- ten bij de scherven van haar gebroken pot. Hoe was het ongeval gebeurd ? Zij wist het zelf niet. Zekerlijk, zij was in vroolijke stemming als zij de hoeve verliet waar men haar had nageroepen : « Vermaak u wel en onze bestegroe-ten aan moeder, dat wij haar 'nen zaligen feestdag wenschen ! » Waarna zij met lichten ' tred de baan was opgevlogen, droo- mende van koek en wafel, broeiende hoenen, vette zwij- i mis en bedevaart, toen opeens haar pot tegen iets stootte, eenen •' . j doorheen de scherven. Ai mij ! Wat nu gedaan ? En opeens ziet zij voor hart n geest gansch den huiskring, ongeduldig wach-tende op hare komst. En 't erg-ste nog, vader is thuis ! Wat avondfeest! Ware de melk al-leen verloren, 't ongeluk ware herstelbaar, maar hoe den pot hermaakt? Het arme kind zou v ~ mm wel verzaakt hebben, voor een half jaar, aan den beloofden nieuwen hoed, hadden de stuk-. _ ken mirakuleus elkander ver- J&ÊËÊÊl ■ voegd, maar haar ongeluk was ^ onherstelbaar, als dat van die ■-~Z 'T- - andere Perrette der fabel die - ook niets overhield van de ge- hoopte eieren, kiekens, zwijn, kalf en koe dan scherven van eenen aan stukken gevallen melkpot. Ach ! zuchtte zij, mislukte feest ! Qefeest moet er toch, mompelt Roze, geen tranen geen lawaai, geen verdriet voor moeder en grootmoeder, geen geschrei vaft broertjes en zusterkens en, ziet, het meisje, heropgebeurd, vliegt terug naar de rijke hoeve, vertelt haar wederwaardigheid en op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes